Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 28 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

28 kap.

28 kap. 8 §

2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende om
  • 1. inkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den som har varit riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet,
  • 2. inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,
  • 3. pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare,
  • 4. pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor, eller
  • 5. stöd för övergång till förvärvsarbete för den som har varit riksdagsledamot.
Sekretess gäller inte beslut i ärende.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2013:765

Denna lag träder i kraft den l maj 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.
Senaste lydelse 2009:677.