Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:1139 Utkom från trycket den 27 december 2013Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 19 december 2013.Enligt riksdagens beslutBet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126. föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2010:1982. Ändringen innebär att Hjälpmedelsinstitutet tagits bort ur förteckningen. I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
Organ  
Verksamhet  
 
 
Handelshögskolan i Stockholm 
statligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046) 
Högskolan för lärarutbildning och kommunikation i Jönköping aktiebolag 
all verksamhet 
 
 
Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)