Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.


SFS 2013:1139

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.
Senaste lydelse 2010:1982. Ändringen innebär att Hjälpmedelsinstitutet tagits bort ur förteckningen.