Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagen beslut1 föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.


SFS 2014:296

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227.
Senaste lydelse 2013:1139.