Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:296 Utkom från trycket den 20 maj 2014Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 8 maj 2014.Enligt riksdagen beslutProp. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227. föreskrivs att bilagan till offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.BilagaSenaste lydelse 2013:1139. I enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
Organ
Verksamhet
 
 
Stiftelserna Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI), Tekniska museet och WHO Collaborating Center on Drug Monitoring 
prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) 
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 
fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SFS 1976:1046) 
Svenska föreningen Norden 
statligt stöd i form av bidrag till resor och stipendier (SFS 1976:1046) 
 
 
Denna lag träder i kraft den 1 juni 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)