Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

27 kap. 9 §

I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/20032 finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild.

SFS 2014:344

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.
EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).