Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:361 Utkom från trycket den 27 maj 2014Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 15 maj 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229. föreskrivs att 22 kap. 3 a § samt rubriken närmast före 22 kap. 3 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.22 kap.Sekretessbrytande bestämmelserSenaste lydelse 2010:1982. 3 a §3 a § Senaste lydelse 2010:1982. Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i 23 a § 2–5 mönstringslagen (1983:929).Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivningsföretag.Denna lag träder i kraft den 3 juli 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKJohan Lundmark(Justitiedepartementet)