Innehåll

Lagar & Förordningar

Lagar & Förordningar är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO - gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Lag (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna

Utkom från trycket den 17 juni 2014
utfärdad den 5 juni 2014.

Inledande bestämmelse

1 §

För Riksbankens övervakning av och Finansinspektionens tillsyn över finansmarknaderna ska det hos Statistiska centralbyrån finnas en särskild samling uppgifter som genom automatiserad behandling används för de ändamål som anges i 2 § (databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna).

Ändamål

2 §

Uppgifter får behandlas i databasen för sammanställning och analys av information som behövs i

 1. Riksbankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende,

 2. Finansinspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, samt

 3. Riksbankens, Finansinspektionens och Statistiska centralbyråns verksamheter för framställning av statistik.

Databasens innehåll

3 §

I databasen får sådana uppgifter behandlas som har samlats in med stöd av

 1. 6 kap. 9 § första och andra styckena lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank,

 2. 9 kap. 3 § första stycket lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument,

 3. 10 kap. 2 § första stycket lagen (2004:46) om värdepappersfonder,

 4. 13 kap. 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

 5. 8 kap. 5 § första stycket lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution,

 6. 5 kap. 10 och 11 §§ lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat,

 7. 23 kap. 2 § första stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

 8. 8 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster,

 9. 17 kap. 5 § försäkringsrörelselagen (2010:2043),

 10. 5 kap. 2 § lagen (2011:755) om elektroniska pengar,

 11. 13 kap. 6 § första stycket lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,

 12. 6 kap. 1 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

 13. 6 kap. 2 § lagen (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet,

 14. 14 kap. 5 § lagen (2019:742) om tjänstepensionsföretag,

 15. artiklarna 394, 415, 416, 430–430b och 451 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, och

 16. artiklarna 54 och 55 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014.

SFS 2021:502

3 a §

Utöver sådana uppgifter som anges i 3 § får i databasen behandlas

 1. uppgifter om Riksbankens eller Riksgäldskontorets ekonomiska förhållanden,

 2. uppgifter som är allmänt tillgängliga,

 3. uppgifter från andra centralbanker eller från Banken för internationell betalningsutjämning, under förutsättning att uppgifterna har samlats in för tillsyns- eller övervakningsändamål, och

 4. uppgifter om juridiska personers resultat- och balansräkningar.

SFS 2017:1121

4 §

Uppgifter som avses i 3 § 1–13 får behandlas i databasen endast om de har samlats in med stöd av föreskrifter om periodisk rapportering.

SFS 2018:1229

5 §

Personuppgifter får inte behandlas i databasen. Med personuppgifter avses detsamma som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning).

SFS 2018:353

Direktåtkomst

6 §

Riksbanken ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i bankens verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende samt i bankens verksamhet för framställning av statistik.

7 §

Finansinspektionen ska ha direktåtkomst till uppgifterna i databasen i inspektionens verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag samt i inspektionens verksamhet för framställning av statistik.

Kostnader

8 §

Riksbanken ska svara för den del av Statistiska centralbyråns kostnader som föranleds av att uppgifter som avses i 3 § 1 lämnas till Statistiska centralbyrån i stället för till Riksbanken.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:484

Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014.

SFS 2014:992

Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.

SFS 2015:701

1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.

2. Den äldre bestämmelsen gäller för försäkringsföretag som vid lagens ikraftträdande fortsätter att bedriva verksamhet som avser tjänstepensionsförsäkringar enligt punkten 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2015:700) om ändring i försäkringsrörelselagen (2010:2043).

SFS 2016:65

Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.

SFS 2017:1121

Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.

SFS 2018:353

Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018.

SFS 2018:1229

1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som har samlats in med stöd av 7 kap. 4 § första stycket lagen (2005:405) om försäkringsförmedling.

SFS 2019:769

Denna lag träder i kraft d. 15 dec. 2019.

SFS 2020:1211

Denna lag träder i kraft d. 28 juni 2021.

SFS 2021:497

Denna lag träder i kraft d. 26 juni 2021.

SFS 2021:502

(Publicerad d. 5 juni 2021)