Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 41 kap. 1 och 2 §§ samt 44 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 39 kap. 5 c §, och närmast före denna paragraf en ny rubrik av följande lydelse.

39 kap.

Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisorer och riksdagsdirektör

39 kap. 5 c §

Sekretess gäller i ärende om val av
  • 1. riksdagens ombudsman,
  • 2. riksrevisor, och
  • 3. riksdagsdirektör
  • för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men.
Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den som har blivit vald.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.

41 kap.

41 kap. 1 §

2 För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.
För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller yttranden som nedtecknats vid EU-nämndens överläggningar med regeringen enligt tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap. denna lag.

41 kap. 2 §

3 Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt för riksdagsledamöter och för tjänstemän i riksdagen finns i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdagsordningen.

44 kap.

44 kap. 1 §

4 Rätten enligt 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 2 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av
  • 1. beslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen,
  • 2. 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen,
  • 3. 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen,
  • 4. 6 kap. 8 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, och
  • 5. beslut enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.

SFS 2014:806

Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)
Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.
Senaste lydelse 2010:1436.
Senaste lydelse 2010:1436.
Senaste lydelse 2010:1436.