Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:897 Utkom från trycket den 8 juli 2014Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 26 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393. föreskrivs att 18 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.18 kap.16 §16 § Senaste lydelse 2014:633. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hosKammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, ochNaturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation.Denna lag träder i kraft den 2 januari 2015.På regeringens vägnarELISABETH SVANTESSONKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)