Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:1563 Utkom från trycket den 30 december 2014Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 19 december 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85. föreskrivs att 29 kap. 5 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.29 kap.5 a §5 a § Senaste lydelse 2014:57. Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av infrastrukturavgift på väg, avgift med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i rätt tid, eller fastställande av underlag för bestämmande av sådana avgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.I beslut om sådana avgifter som avses i första stycket gäller dock sekretessen endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Lundmark(Justitiedepartementet)