Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 29 kap. 5 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

29 kap.

29 kap. 5 a §

2 Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av infrastrukturavgift på väg, avgift med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i rätt tid, eller fastställande av underlag för bestämmande av sådana avgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden.
I beslut om sådana avgifter som avses i första stycket gäller dock sekretessen endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2014:1563

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2015.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85.
Senaste lydelse 2014:57.