Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 2 §

2 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i
 • 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 • 2. lagen (2000:343) om internationellt polisiärt samarbete,
 • 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 • 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 • 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
 • 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
 • 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
 • 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
 • 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
 • 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen, och
 • 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet.

SFS 2015:66

Denna lag träder i kraft den 1 april 2015.
På regeringens vägnarKRISTINA PERSSONJohan Lundmark(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.
Senaste lydelse 2013:339.