Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 30 kap. 25 a §, och närmast före 30 kap. 25 a § en ny rubrik av följande lydelse.

30 kap.

Sekretessbrytande bestämmelse

30 kap. 25 a §

Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en lokal aktionsgrupp i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper.

SFS 2015:268

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.