Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

35 kap. 10 §

2 Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut
 • 1. till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,
 • 2. till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (1996:627) samt i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,
 • 3. enligt vad som föreskrivs i
 • – lagen (1998:621) om misstankeregister,
 • – polisdatalagen (2010:361),
 • – lagen (1999:90) om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets medverkan i brottsutredningar,
 • – lagen (2005:787) om behandling av uppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet,
 • – kustbevakningsdatalagen (2012:145),
 • – åklagardatalagen (2015:433),
 • – förordningar som har stöd i dessa lagar, eller
 • 4. till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken.

SFS 2015:434

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKatrin Hollunger Wågnert(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257.
Senaste lydelse 2012:147.