Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:645 Utkom från trycket den 24 november 2015Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 12 november 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13. föreskrivs att 35 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.35 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2015:196. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärendeenligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen, ellerenligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)