Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 25 kap. 17 d §, och närmast före 25 kap. 17 d § en ny rubrik av följande lydelse.

25 kap.

Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering

25 kap. 17 d §

Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2016:418

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229.