Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 36 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

36 kap.

36 kap. 4 §

2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i
 • 1. mål om kollektivavtal, och
 • 2. mål om tillämpningen av
 • – lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,
 • – lagen (1982:80) om anställningsskydd,
 • – 6 kap. 7–12 §§ skollagen (2010:800),
 • – 31–33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning,
 • – 4–11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning,
 • – 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584),
 • – 3–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning,
 • – 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), eller
 • – lagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2016:750

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.
Senaste lydelse 2011:743.