Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

27 kap. 7 §

Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i
  • 1. lag om förfarande vid beskattning,
  • 2. lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,
  • 3. lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, eller
  • 4. förordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet.

SFS 2016:883

Denna lag träder i kraft den 1 november 2016.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.