Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 4 § och 26 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

25 kap. 4 §

Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

26 kap.

26 kap. 1 §

2 Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Med socialtjänst förstås i denna lag
  • 1. verksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,
  • 2. verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, och
  • 3. verksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse.
Till socialtjänst räknas också
  • 1. verksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, och
  • 2. verksamhet hos kommunal invandrarbyrå.
Med socialtjänst jämställs
  • 1. ärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,
  • 2. ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,
  • 3. ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, och
  • 4. verksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.
Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2017:377

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.
Senaste lydelse 2011:1113.