Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 9 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 2 §

2 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i
 • 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 • 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
 • 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 • 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 • 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
 • 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
 • 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
 • 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
 • 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
 • 10. lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen,
 • 11. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,
 • 12. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton, och
 • 13. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet.

SFS 2017:499

Denna lag träder i kraft den 2 juli 2017.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMathias Säfsten(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.
Senaste lydelse 2017:184.