Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

25 kap.

25 kap. 11 §

2 Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas
 • 1. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,
 • 2. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,
 • 3. till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),
 • 4. till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,
 • 5. från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, eller
 • 6. till en enskild enligt vad som föreskrivs i
 • – lagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,
 • – lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,
 • – smittskyddslagen (2004:168),
 • – 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,
 • – lagen (2006:496) om blodsäkerhet,
 • – lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,
 • – lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller
 • – 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

SFS 2017:614

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKerstin Bynander(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.
Senaste lydelse 2014:357.