Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:614 Utkom från trycket den 30 juni 2017Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326. föreskrivs att 25 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.25 kap.11 §11 § Senaste lydelse 2014:357. Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnasfrån en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, ellertill en enskild enligt vad som föreskrivs ilagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,smittskyddslagen (2004:168),6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,lagen (2006:496) om blodsäkerhet,lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKerstin Bynander(Justitiedepartementet)