Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 21 § lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering ska ha följande lydelse.

21 §

Ett beslut som denna lag är tillämplig på får inte överklagas med stöd av 13 kap. kommunallagen (2017:725).

SFS 2017:766

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
På regeringens vägnarMAGDALENA ANDERSSONMagnus Bengtson(Finansdepartementet)
Prop. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335.