Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:51 Utkom från trycket den 13 februari 2018Lag om ändring i lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst;utfärdad den 1 februari 2018.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:36, bet. 2017/18:JuU9, rskr. 2017/18:143. föreskrivs i fråga om lagen (2007:258) om behandling av personuppgifter i Försvarsmaktens försvarsunderrättelseverksamhet och militära säkerhetstjänst dels att 1 kap. 15 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 1 kap. 15 a §, och närmast före 1 kap. 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.1 kap.15 §15 §Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt får medges direktåtkomst till sådana uppgifter i en uppgiftssamling för försvarsunderrättelseverksamhet som behövs för att myndigheterna, inom ramen för myndighetsöverskridande samverkan mellan Försvarets radioanstalt, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen, ska kunna göra bedömningar på strategisk nivå av terrorhotet mot Sverige och svenska intressen. Tillgången till sådana uppgifter ska vara förbehållen de personer inom myndigheterna som på grund av sina arbetsuppgifter inom sådan samverkan behöver ha tillgång till uppgifterna.Regeringen meddelar föreskrifter om vilka myndigheter som i andra fall får ha direktåtkomst till uppgiftssamlingar.Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, meddelarytterligare föreskrifter eller beslut i enskilda fall om omfattningen av direktåtkomsten, ochföreskrifter om behörighet och säkerhet vid sådan åtkomst.Uppgiftsskyldighet15 a §15 a §Säkerhetspolisen och Försvarets radioanstalt har, trots sekretess enligt 38 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), rätt att ta del av sådana uppgifter som avses i 15 § första stycket.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2018.På regeringens vägnarMARGOT WALLSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)