Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 36 kap. 5 a §, och närmast före 36 kap. 5 a § en ny rubrik av följande lydelse.

36 kap.

Prövning av viss fråga om skriftligt bevis

36 kap. 5 a §

Får en domstol en handling för prövning enligt 5 kap. 6 § konkurrensskadelagen (2016:964) gäller sekretess för uppgift i handlingen.
Sekretessen gäller inte om domstolen finner att uppgiften ska företes eller tillhandahållas.

SFS 2018:84

Denna lag träder i kraft den 1 april 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150.