Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

35 kap.

35 kap. 12 §

2 Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar för
 • 1. sexualbrott,
 • 2. utpressning,
 • 3. brytande av post- eller telehemlighet,
 • 4. intrång i förvar,
 • 5. olovlig avlyssning,
 • 6. dataintrång,
 • 7. brott mot tystnadsplikt,
 • 8. brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,
 • 9. människorov,
 • 10. människohandel,
 • 11. grov människoexploatering, eller
 • 12. olaga integritetsintrång.
Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning av brott som anges i första stycket.
Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om
 • 1. ansvar för barnpornografibrott,
 • 2. ersättning för skada med anledning av sådant brott, eller
 • 3. förverkande av skildring med sådant innehåll.
Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör brott som anges i denna paragraf.
Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2018:603

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303.
Senaste lydelse 2017:1135.