Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska föras in en ny paragraf, 32 kap. 6 b §, och närmast före 32 kap. 6 b § en ny rubrik av följande lydelse.

32 kap.

Statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet

32 kap. 6 b §

Sekretess gäller i ärende om prövning enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.
Sekretessen upphör att gälla när ett slutligt beslut meddelas i ärendet.

SFS 2018:682

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarHELÉNE FRITZONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.