Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1194 Publicerad den 27 juni 2018Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401. föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas sex nya paragrafer, 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§, 35 kap. 23 a och 23 b §§, och närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§, och 35 kap. 23 a och 23 b §§ nya rubriker av följande lydelse.10 kap.Ingripande av djurskyddsskäl20 a §20 a §Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur somtydligt utsätts för vanvård eller misshandel, elleruppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat.En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret.32 kap. Kontrollmyndighet för djurskyddUppgift från hälso- och sjukvården och socialtjänsten10 a §10 a §Sekretess gäller hos en kontrollmyndighet för djurskydd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretessbrytande bestämmelse10 b §10 b §Sekretessen enligt 10 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en annan kontrollmyndighet för djurskydd.Överföring av sekretess10 c §10 c §Om en kontrollmyndighet för djurskydd får en uppgift som är sekretessreglerad i 10 a § från en annan kontrollmyndighet för djurskydd, blir 10 a § tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detsamma gäller för uppgift som är sekretessreglerad i 35 kap. 23 a § och som lämnas av Polismyndigheten.35 kap.Djurskydd23 a §23 a §Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretessbrytande bestämmelse23 b §23 b §Sekretessen enligt 23 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en kontrollmyndighet för djurskydd.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)