Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 32 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

32 kap.

32 kap. 3 §

2 Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kamerabevakning som avses i kamerabevakningslagen (2018:1200), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.
Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2018:1201

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391.
Senaste lydelse 2013:461.