Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1201 Publicerad den 27 juni 2018Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391. föreskrivs att 32 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.32 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2013:461. Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kamerabevakning som avses i kamerabevakningslagen (2018:1200), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)