Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 c §, och närmast före 17 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 2 §

2 Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns i
 • 1. lagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,
 • 2. lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,
 • 3. lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,
 • 4. lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,
 • 5. lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,
 • 6. lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,
 • 7. lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,
 • 8. lagen (1998:620) om belastningsregister,
 • 9. lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,
 • 10. lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,
 • 11. lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,
 • 12. lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,
 • 13. lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, och
 • 14. brottsdatalagen (2018:1177).

17 kap.

Internationellt samarbete avseende behandling av personuppgifter

17 kap. 7 c §

Sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap. brottsdatalagen (2018:1177) för uppgift som, utan samband med en svensk begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om det kan antas att den svenska tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.

SFS 2018:1245

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2018.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.
Senaste lydelse 2017:1012.