Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:1249 Publicerad den 28 juni 2018Lag om ändring i brottsdatalagen (2018:1177)Utfärdad den 20 juni 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392. föreskrivs att 3 kap. 9 § brottsdatalagen (2018:1177) ska ha följande lydelse.3 kap.9 §9 §Senast 72 timmar efter det att den personuppgiftsansvarige fått kännedom om en personuppgiftsincident ska den anmälas till tillsynsmyndigheten, utom i de fall där incidenten ska rapporteras enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till den lagen.Anmälan behöver inte göras om det är osannolikt att personuppgiftsincidenten har medfört eller kommer att medföra någon risk för otillbörligt intrång i den registrerades personliga integritet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONIda Wettervik(Justitiedepartementet)