Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 27 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

27 kap.

27 kap. 2 §

2 Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i
  • 1. särskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,
  • 2. ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,
  • 3. ärende om anstånd med erläggande av skatt,
  • 4. ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), och
  • 5. ärende om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarandelagen.
Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.
Sekretessen gäller inte
  • 1. beslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,
  • 2. beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen,
  • 3. beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen, eller
  • 4. beslut om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarandelagen.
Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.

SFS 2018:2033

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarPETER HULTQVISTAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.
Senaste lydelse 2011:1427.