Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 43 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.

43 kap.

43 kap. 4 §

Sekretess gäller hos en domstol och en hyres- och arrendenämnd för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i en domstol eller nämnd, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.

SFS 2019:249

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)
Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.