Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:342 Publicerad den 4 juni 2019Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 29 maj 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240. föreskrivs att 25 kap. 15 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.25 kap.15 §15 §Sekretess gäller i verksamhet som avser hantering av vävnadsprover enligt de ändamål som anges i 5 kap. 2 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., och förande av eller uttag ur det register som förs i den verksamheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)