Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:607 Publicerad den 15 oktober 2019Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 10 oktober 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:125, bet. 2019/20:JuU2, rskr. 2019/20:1. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen. att 30 kap. 16 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.30 kap.16 §16 §Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat eller om en advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans eller hennes ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller i ärende enligt 7 a kap. lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Denna lag träder i kraft den 1 november 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)