Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:826 Publicerad den 28 november 2019Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 21 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:159, bet. 2019/20:FiU13, rskr. 2019/20:26. föreskrivsJfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2341 av den 14 december 2016 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut, i den ursprungliga lydelsen. att 30 kap. 4 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.30 kap.4 b §4 b § Senaste lydelse 2019:421. Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet eller med avseende på pensionsstiftelser för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller utsaga, omanmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller annan författning som gäller föra) värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet,b) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av datarapporteringstjänster,c) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt,d) försäkringsdistributörers verksamhet, ellere) den som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, ochuppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller sanktionsförelägganden.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Denna lag träder i kraft den 15 december 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)