Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:1188 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens områdeUtfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:163, bet. 2019/20:JuU9, rskr. 2019/20:44. föreskrivs att punkt 4 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område ska upphöra att gälla vid utgången av december 2019.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGPeter Lindström(Justitiedepartementet)