Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:143 Publicerad den 20 mars 2020Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 19 mars 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:57, bet. 2019/20:FiU27, rskr. 2019/20:182. föreskrivs att 31 kap. 4 § och rubriken närmast före 31 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.31 kap.Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlånings- eller investeringsverksamhet4 §4 §I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlånings- eller investeringsverksamhet än som avses i 1, 2 eller 3 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)