Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:182 Publicerad den 3 april 2020Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 2 april 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:78, bet. 2019/20:FiU36, rskr. 2019/20:190. föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas två nya paragrafer, 31 kap. 5 a och 5 b §§, och närmast före 31 kap. 5 a och 5 b §§ nya rubriker av följande lydelse.31 kap. Finansinspektionens uppdragsverksamhetUppdragsverksamheten5 a §5 a §Sekretess gäller i Finansinspektionens verksamhet med att bearbeta och rapportera uppgifter på garantimyndighetens och resolutionsmyndighetens vägnarför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti eller lagen (2015:1016) om resolution, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den uppgiftsskyldige.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Sekretessbrytande bestämmelse5 b §5 b §Sekretessen enligt 5 a § hindrar inte att en uppgift lämnas tillgarantimyndigheten enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,resolutionsmyndigheten enligt lagen (2015:1016) om resolution, ellerEuropeiska bankmyndigheten.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2020.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONAndreas Krantz(Justitiedepartementet)