Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:961 Publicerad den 20 november 2020Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 19 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:179, bet. 2020/21:KU6, rskr. 2020/21:36. föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 6 kap. 1 a §, av följande lydelse.6 kap.6 kap.1 a §1 a §Av 2 kap. 16 § första stycket tryckfrihetsförordningen framgår att den som önskar ta del av en allmän handling har rätt att mot en fastställd avgift få en avskrift eller kopia av handlingen till den del handlingen får lämnas ut.En myndighet får i ett enskilt fall besluta att en sådan avgift ska betalas helt eller delvis innan avskriften eller kopian lämnas ut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLisa Englund Krafft(Justitiedepartementet)