Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:37Publicerad den 29 januari 2021Lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400)Utfärdad den 28 januari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:52, bet. 2020/21:JuU13, rskr. 2020/21:169. föreskrivs att 35 kap. 5 § och rubriken närmast före 35 kap. 5 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse.35 kap.Kontaktförbud m.m.Senaste lydelse 2015:196.5 §5 §Senaste lydelse 2015:645. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärendeenligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen,enligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, ellerenligt lagen (2021:34) om tillträdesförbud till butik.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Denna lag träder i kraft den 1 mars 2021.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONLisa Englund Krafft(Justitiedepartementet)