Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400) OSLOffentlighets- och sekretesslagenFörarbeten2009:400Prop. 2008/09:150. bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:527Prop. 2008/09:145, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.2009:550Prop. 2008/09:139, bet. 2008/09:SfU10, rskr. 2008/09:240.2009:612Prop. 2008/09:152, bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.2009:613Bet. 2008/09:FöU9, rskr. 2008/09:256.2009:676Prop. 2008/09:151, bet. 2008/09:UbU21, rskr. 2008/09:281.2009:677Prop. 2008/09:184, bet. 2008/09:KU25, rskr. 2008/09:286.2009:707Prop. 2008/09:174, bet. 2008/09:NU22, rskr. 2008/09:303.2009:871Prop. 2008/09:138, bet. 2008/09:AU9, rskr 2008/09:274.2009:1017Prop. 2008/09:202, bet. 2009/10:SfU3, rskr. 2009/10:4.2009:1020Prop. 2008/09:201, bet. 2009/10:FöU3, rskr. 2009/10:3.2009:1270Prop. 2008/09:195 och prop. 2008/09:211, bet. 2009/10:KrU3, rskr 2009/10:61.2009:1293Prop. 2009/10:17, bet. 2009/10:SkU13, rskr. 2009/10:77.2009:1419Prop. 2009/10:30, bet. 2009/10:FiU7, rskr. 2009/10:86.2010:30Prop. 2009/10:21, bet. 2009/10:CU3, rskr. 2009/10:176.2010:85Prop. 2009/10:56, bet. 2009/10:KU15, rskr. 2009/10:182.2010:88Prop. 2009/10:64, bet. 2009/10:KU35, rskr. 2009/10:193.2010:208Prop. 2009/10:60, bet. 2009/10AU7, rskr. 2009/10:208.2010:214Prop. 2009/10:71, bet. 2009/10:KU36, rskr. 2009/10:209.2010:368Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.2010:369Prop. 2009/10:85, bet. 2009/10:JuU19, rskr. 2009/10:255.2010:372Prop. 2009/10:152, bet. 2009/10:JuU33, rskr. 2009/10:273.2010:383Prop. 2009/10:86, bet 2009/10:JuU20, rskr. 2009/10:233.2010:456Prop. 2009/10:160, bet. 2009/10:FöU8, rskr. 2009/10:269.2010:498Prop. 2009/10:193, bet. 2009/10:TU18, rskr. 2009/10:297.2010:520Prop. 2009/10:95, bet. 2009/10:CU15, rskr. 2009/10:295.2010:573Prop. 2009/10:180, bet. 2009/10:FiU22, rskr. 2009/10:311.2010:628Prop. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317.2010:679Prop. 2009/10:210, bet. 2009/10:SoU22, rskr. 2009/10:342.2010:715Bet. 2009/10:KU39, rskr. 2009/10:332.2010:866Prop. 2009/10:165, bet. 2009/10:UbU21, rskr. 2009/10:370.2010:1048Prop. 2009/10:216, bet. 2009/10:TU19, rskr. 2009/10:378.2010:1305Prop. 2009/10:222, bet. 2010/11:SfU4, rskr. 2010/11:7.2010:1343Prop. 2009/10:58, bet. 2010/11:KU6, rskr. 2010/11:28.2010:1348Prop. 2009/10:81, bet. 2010/11:KU3, rskr. 2010/11:26.2010:1361Prop. 2009/10:231, bet. 2010/11:TU4, rskr. 2010/11:34.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/17/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2002/59/EG om inrättande av ett övervaknings- och informationssystem för sjötrafik i gemenskapen (EUT L 131, 28.5.2009, s. 101, Celex 32009L0017).2010:1436Prop. 2010/11:3, bet. 2010/11:KU13, rskr. 2010/11:29.2010:1507Prop. 2009/10:181, bet. 2010/11:JuU3, rskr. 2010/11:31.2010:1540Prop. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38.2010:1633Prop. 2009/10:125, bet. 2010/11:SoU4, rskr. 2010/11:36.2010:1768Prop. 2009/10:224, bet. 2010/11:CU2, rskr. 2010/11:60.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1, Celex 32007L0002).2010:1883Prop. 2009/10:228, bet. 2010/11:KrU2, rskr. 2010/11:61.2010:1890Prop. 2009/10:225, bet. 2010/11:NU6, rskr. 2010/11:55.2010:1982Prop. 2009/10:237, bet. 2010/11:JuU2, rskr. 2010/11:30, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:37.2010:2076Prop. 2009/10:246, bet. 2010/11:FiU8, rskr. 2010/11:62.2011:191Prop. 2010/11:20, bet. 2010/11:UbU5, rskr. 2010/11:171.2011:494Prop. 2010/11:45, bet. 2010/11:JuU5, rskr. 2010/11:236.2011:553Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/18/EG av den 23 april 2009 om grundläggande principer för utredning av olyckor i sjötransportsektorn och om ändring av rådets direktiv 1999/35/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/59/EG (EUT L 131, 28.5.2009, s. 114, Celex 32009L0018).2011:606Prop. 2010/11:120, bet. 2010/11:CU24, rskr. 2010/11:260.2011:727Prop. 2010/11:122, bet. 2010/11:TU19, rskr. 2010/11:274.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/59/EG av den 23 oktober 2007 om behörighetsprövning av lokförare som framför lok och tåg på järnvägssystemet i gemenskapen (EUT L 315, 3.12.2007, s. 51, Celex 32007L0059).2011:739Prop. 2010/11:98, bet. 2010/11:KU31, rskr. 2010/11:267.2011:743Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.2011:744Prop. 2010/11:89, bet. 2010/11:AU8, rskr. 2010/11:254.2011:774Prop. 2010/11:124, bet. 2010/11:FiU39, rskr. 2010/11:280.2011:779Bet. 2010/11:TU28, rskr. 2010/11:286.2011:864Prop. 2010/11:128, bet. 2010/11:JuU23, rskr. 2010/11:300.2011:1036Prop. 2010/11:150, bet. 2011/12:FiU8, rskr. 2011/12:4.2011:1113Prop. 2011/12:4, bet. 2011/12:SoU3, rskr. 2011/12:23.2011:1202Prop. 2010/11:155, bet. 2011/12:NU6, rskr. 2011/12:46.2011:1217Prop. 2010/11:164, bet. 2011/12:CU4, rskr. 2011/12:30.2011:1427Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.2011:1544Prop. 2011/12:15, bet. 2011/12:SkU7, rskr. 2011/12:71.Jfr rådets direktiv 2010/24/EU av den 16 mars 2010 om ömsesidigt bistånd för indrivning av fordringar som avser skatter, avgifter och andra åtgärder (EUT L 84, 31.3.2010, s. 1, Celex 32010L0024).2011:1574Prop. 2011/12:24, bet. 2011/12:KU8, rskr. 2011/12:91.2012:147Prop. 2011/12:45, bet. 2011/12:FöU4, rskr. 2011/12:158.2012:235Prop. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195.2012:288Prop. 2011/12:55, bet. 2011/12:JuU8, rskr. 2011/12:212.2012:311Prop. 2011/12:108, bet. 2011/12:SoU22, rskr. 2011/12:218.2012:324Prop. 2011/12:85, bet. 2011/12:CU23, rskr. 2011/12:219.2012:450Prop. 2011/12:110, bet. 2011/12:CU25, rskr. 2011/12:220.2012:459Prop. 2011/12:142, bet. 2011/12:SoU23, rskr. 2011/12:259.2012:630Prop. 2011/12:157, bet. 2012/13:KU2, rskr. 2012/13:10.2012:664Prop. 2011/12:160, bet. 2012/13:SoU3, rskr. 2012/13:17.2012:689Prop. 2012/13:7, bet. 2012/13:KU7, rskr. 2012/13:34.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 55, Celex 32009L0072) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/73/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas och om upphävande av direktiv 2003/55/EG (EUT L 211, 14.8.2009, s. 94, Celex 32009L0073).2012:736Prop. 2011/12:175, bet. 2012/13:FiU13, rskr. 2012/13:25.2012:765Prop. 2011/12:163, bet. 2012/13:JuU4, rskr. 2012/13:59.2012:770Prop. 2011/12:158, bet. 2012/13:MJU3, rskr. 2012/13:35.2012:778Prop. 2012/13:10, bet. 2012/13:SoU4, rskr. 2012/13:51.2012:804Prop. 2011/12:171, bet. 2012/13:JuU5, rskr. 2012/13:60.2012:846Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).2012:850Prop. 2012/13:4, bet. 2012/13:SkU8, rskr. 2012/13:77.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning (EUT L 64, 11.3.2011, s. 1, Celex 32011L0016).2012:920Prop. 2012/13:1, utg.omr. 16, bet. 2012/13:UbU1, rskr. 2012/13:113.2012:956Prop. 2012/13:20, bet. 2012/13:SoU5, rskr. 2012/13:116.2013:275Prop. 2012/13:82, bet. 2012/13:SoU19, rskr. 2012/13:204.2013:289Prop. 2012/13:72, bet. 2012/13:FiU39, rskr. 2012/13:213.2013:314Prop. 2012/13:123, bet. 2012/13:FiU37, rskr. 2012/13:212.2013:339Prop. 2012/13:73, bet. 2012/13:JuU19, rskr. 2012/13:206.2013:406Prop. 2012/13:107, bet. 2012/13:SoU24, rskr. 2012/13:231.2013:461Prop. 2012/13:115, bet. 2012/13:JuU22, rskr. 2012/13:252.2013:626Prop. 2012/13:128, bet. 2012/13:SoU26, rskr. 2012/13:279.2013:765Framst. 2012/13:RS7, bet. 2013/14:KU3, rskr. 2013/14:5.2013:795Prop. 2012/13:163, bet. 2013/14:UbU4, rskr. 2013/14:20.2013:878Prop. 2012/13:182, bet. 2013/14:JuU5, rskr. 2013/14:37.2013:972Prop. 2012/13:192, bet. 2013/14:KU6, rskr. 2013/14:59.2013:1028Prop. 2013/14:24, bet. 2013/14:SoU6, rskr. 2013/14:75.2013:1139Bet. 2013/14:SoU1, rskr. 2013/14:126.2013:1148Prop. 2012/13:175, bet. 2013/14:SoU2, rskr. 2013/14:130.2014:29Prop. 2013/14:31, bet. 2013/14:SoU5, rskr. 2013/14:140.2014:57Prop. 2013/14:25, bet. 2013/14:TU8, rskr. 2013/14:147.2014:259Prop. 2013/14:157, bet. 2013/14:JuU26, rskr. 2013/14:222.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/13/EU av den 22 maj 2012 om rätten till information vid straffrättsliga förfaranden (EUT L 142, 1.6.2012, s. 1, Celex 32012L0013).2014:277Prop. 2013/14:107, bet. 2013/14:FiU14, rskr. 2013/14:206.2014:296Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227.2014:296Prop. 2013/14:117, bet. 2013/14:KrU5, rskr. 2013/14:227.2014:304Prop. 2013/14:178, bet. 2013/14:SkU34, rskr. 2013/14:251.2014:344Prop. 2013/14:164, bet. 2013/14:SkU29, rskr. 2013/14:250.2014:357Prop. 2013/14:96, bet. 2013/14:SoU25, rskr. 2013/14:243.Jfr kommissionens genomförandedirektiv 2012/25/EU av den 9 oktober 2012 om informationsförfarandena för utbyte mellan medlemsstater av mänskliga organ avsedda för transplantation (EUT L 275, 10.10.2012, s. 27, Celex 32012L0025).2014:361Prop. 2013/14:132, bet. 2013/14:TU16, rskr. 2013/14:229.2014:403Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2014:415Prop. 2013/14:162, bet. 2013/14:KU39, rskr. 2013/14:242.2014:492Prop. 2013/14:161, bet. 2013/14:FiU31, rskr. 2013/14:275.2014:633Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.2014:806Framst. 2013/14:RS3, bet. 2013/14:KU46, rskr. 2013/14:351.2014:830Prop. 2013/14:202, bet. 2013/14:SoU20, rskr. 2013/14:328.2014:851Prop. 2013/14:215, bet. 2013/14:CU35, rskr. 2013/14:341.2014:887Prop. 2013/14:225, bet. 2013/14:CU34, rskr. 2013/14:382.2014:897Prop. 2013/14:226, bet. 2013/14:JuU36, rskr. 2013/14:393.2014:987Prop. 2013/14:228, bet. 2013/14:FiU19, rskr. 2013/14:390.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG.2014:1563Prop. 2014/15:1, utg.omr. 22, bet. 2014/15:TU1, rskr. 2014/15:85.2015:53Prop. 2013/14:254, bet. 2014/15:JuU6, rskr. 2014/15:101.2015:66Prop. 2014/15:41, bet. 2014/15:SkU13, rskr. 2014/15:105.2015:196Prop. 2014/15:51, bet. 2014/15:JuU11, rskr. 2014/15:149.2015:268Prop. 2014/15:89, bet. 2014/15:NU19, rskr. 2014/15:193.2015:283Prop. 2014/15:64, bet. 2014/15:FöU9, rskr. 2014/15:197.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/30/EU av den 12 juni 2013 om säkerhet för olje- och gasverksamhet till havs och om ändring av direktiv 2004/35/EG, i den ursprungliga lydelsen.2015:434Prop. 2014/15:63, bet. 2014/15:JuU20, rskr. 2014/15:257.2015:438Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.2015:603Prop. 2014/15:117, bet. 2015/16:KrU2, rskr. 2015/16:10.2015:645Prop. 2014/15:139, bet. 2015/16:JuU4, rskr. 2015/16:13.2015:781Prop. 2015/16:20, bet. 2015/16:KU8, rskr. 2015/16:39.2015:917Prop. 2015/16:29, bet. 2015/16:SkU9, rskr. 2015/16:66.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelse enligt rådets direktiv 2014/107/EU.2015:973Prop. 2015/16:1, utg.omr. 9, bet. 2015/16:SoU1, rskr. 2015/16:102.2015:1033Prop. 2015/16:5, bet. 2015/16:FiU17, rskr. 2015/16:117.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.2016:62Prop. 2015/16:10, bet. 2015/16:FiU15, rskr. 2015/16:134.2016:149Prop. 2015/16:44, bet. 2015/16:UbU6, rskr. 2015/16:148.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/55/EU.2016:418Prop. 2015/16:137, bet. 2015/16:SoU16, rskr. 2015/16:229.2016:441Prop. 2015/16:162, bet. 2015/16:CU21, rskr. 2015/16:236.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv 84/253/EEG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/56/EU.2016:501Prop. 2015/16:144, bet. 2015/16:KU22, rskr. 2015/16:237.2016:528Prop. 2015/16:143, bet. 2015/16:SoU15, rskr. 2015/16:250.2016:628Prop. 2015/16:106, bet. 2015/16:FiU34, rskr. 2015/16:261.2016:688Prop. 2015/16:125, bet. 2015/16:CU19, rskr. 2015/16:235.2016:703Prop. 2015/16:142, bet. 2015/16:UbU22, rskr. 2015/16:267.2016:728Prop. 2015/16:124, bet. 2015/16:NU22, rskr. 2015/16:264.2016:750Prop. 2015/16:128, bet. 2015/16:AU11, rskr. 2015/16:269.2016:758Prop. 2015/16:148, bet. 2015/16:CU24, rskr. 2015/16:301.2016:883Prop. 2015/16:175, bet. 2016/17:SkU2, rskr. 2016/17:7.2016:1008Prop. 2015/16:191, bet. 2016/17:SkU5, rskr. 2016/17:16.2016:1030Prop. 2015/16:197, bet. 2016/17:CU5, rskr. 2016/17:32.2016:1155Prop. 2015/16:195, bet. 2016/17:FiU7, rskr. 2016/17:66.2016:1203Prop. 2016/17:7, bet. 2016/17:SkU7, rskr. 2016/17:62.2016:1297Prop. 2016/17:1, utg.omr. 12, bet. 2016/17:SfU3, rskr. 2016/17:121.2016:1314Prop. 2016/17:22, bet. 2016/17:FiU14, rskr. 2016/17:119.2017:178Prop. 2016/17:68, bet. 2016/17:JuU10, rskr. 2016/17:151.2017:184Prop. 2016/17:47, bet. 2016/17:SkU14, rskr. 2016/17:160.Jfr rådets direktiv 2011/16/EU av den 15 februari 2011 om administrativt samarbete i fråga om beskattning, i lydelsen enligt rådets direktiv (EU) 2016/881.2017:314Prop. 2016/17:30, bet. 2016/17:CU11, rskr. 2016/17:221.2017:318Prop. 2016/17:78, bet. 2016/17:FiU30, rskr. 2016/17:214.2017:351Prop. 2016/17:163, bet. 2016/17:FiU31, rskr. 2016/17:242.2017:377Prop. 2016/17:122, bet. 2016/17:SoU16, rskr. 2016/17:259.2017:456Prop. 2016/17:89, prop. 2016/17:91, bet. 2016/17:SkU29, rskr. 2016/17:270.2017:499Prop. 2016/17:139, bet. 2016/17:JuU27, rskr. 2016/17:273.2017:594Prop. 2016/17:175, bet. 2016/17:AU15, rskr. 2016/17:340.2017:600Prop. 2016/17:105, bet. 2016/17:FiU40, rskr. 2016/17:324.2017:614Prop. 2016/17:106, bet. 2016/17:SoU18, rskr. 2016/17:326.2017:651Prop. 2016/17:173, bet. 2016/17:FiU32, rskr. 2016/17:341.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG, i den ursprungliga lydelsen.2017:697Prop. 2016/17:162, bet. 2016/17:FiU35, rskr. 2016/17:353.2017:1012Prop. 2016/17:218, bet. 2017/18:JuU4, rskr. 2017/18:28.2017:1076Prop. 2016/17:208, bet. 2017/18:KU3, rskr. 2017/18:37.2017:1077Prop. 2016/17:198, bet. 2017/18:KU9, rskr. 2017/18:40.2017:1133Prop. 2016/17:203, bet. 2017/18:KU4, rskr. 2017/18:38.2017:1135Prop. 2016/17:222, bet. 2017/18:KU13, rskr. 2017/18:36.2017:1246Prop. 2017/18:19, bet. 2017/18:SoU12, rskr. 2017/18:85.2017:1313Prop. 2017/18:1, bet. 2017/18:FiU2, rskr. 2017/18:128.2018:84Prop. 2017/18:43, bet. 2017/18:KU17, rskr. 2017/18:150.2018:93Bet. 2017/18:KU7, rskr. 2017/18:154.2018:163Prop. 2017/18:64, bet. 2017/18:SoU19, rskr. 2017/18:186.2018:220Prop. 2017/18:105, bet. 2017/18:KU23, rskr. 2017/18:224.2018:498Prop. 2017/18:208, bet. 2017/18:KU45, rskr. 2017/18:269.2018:561Prop. 2017/18:200, bet. 2017/18:CU24, rskr. 2017/18:315.2018:591Prop. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289.2018:603Prop. 2017/18:123, bet. 2017/18:JuU32, rskr. 2017/18:303.2018:682Prop. 2017/18:162, bet. 2017/18:KU42, rskr. 2017/18:305.2018:691Prop. 2017/18:145, bet. 2017/18:SkU19, rskr. 2017/18:317.2018:1093Prop. 2017/18:193, bet. 2017/18:UbU26, rskr. 2017/18:332.2018:1114Prop. 2017/18:221, bet. 2017/18:SoU27, rskr. 2017/18:354.2018:1116Prop. 2017/18:161, bet. 2017/18:TU19, rskr. 2017/18:385.2018:1144Prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.2018:1157Prop. 2017/18:158, bet. 2017/18:FiU43, rskr. 2017/18:356.2018:1194Prop. 2017/18:147, bet. 2017/18:MJU24, rskr. 2017/18:401.2018:1201Prop. 2017/18:231, bet. 2017/18:JuU36, rskr. 2017/18:391.2018:1216Prop. 2017/18:223, bet. 2017/18:SoU35, rskr. 2017/18:369.2018:1228Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427.2018:1245Prop. 2017/18:232, bet. 2017/18:JuU37, rskr. 2017/18:392.2018:1269Prop. 2017/18:190, bet. 2017/18:SfU23, rskr. 2017/18:388.2018:1276Prop. 2017/18:196, bet. 2017/18:SoU29, rskr. 2017/18:417.2018:1372Prop. 2017/18:242, bet. 2017/18:FiU48, rskr. 2017/18:439.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.2018:1377Prop. 2017/18:215, bet. 2017/18:SoU36, rskr. 2017/18:416.2018:1400Prop. 2017/18:137, bet. 2017/18:FiU47, rskr. 2017/18:438.Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen.2018:1626Prop. 2017/18:263, bet. 2018/19:FiU7, rskr. 2018/19:1.2018:1708Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.2018:1716Prop. 2017/18:269, bet. 2018/19:JuU3, rskr. 2018/19:10.2018:1919Prop. 2017/18:260, bet. 2018/19:KU3, rskr. 2018/19:17.2018:1936Framst. 2017/18:RS8, bet. 2018/19:KU7, rskr. 2018/19:22.2018:1968Prop. 2017/18:281, bet. 2018/19:KU8, rskr. 2018/19:33.2018:2000Prop. 2017/18:298, bet. 2018/19:UbU5, rskr. 2018/19:44.2018:2027Prop. 2018/19:4, bet. 2018/19:FiU18, rskr. 2018/19:53.2018:2033Prop. 2018/19:9, bet. 2018/19:SkU5, rskr. 2018/19:60.2018:2059Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.2018:2060Bet. 2018/19:KU17, rskr. 2018/19:92.2018:2093Prop. 2017/18:156, bet. 2018/19:SoU3, rskr. 2018/19:61.2019:213Prop. 2018/19:47, bet. 2018/19:KU35, rskr. 2018/19:185.2019:249Prop. 2018/19:66, bet. 2018/19:JuU22, rskr. 2018/19:195.2019:280Prop. 2018/19:38, bet. 2018/19:FiU37, rskr. 2018/19:200.2019:305Prop. 2018/19:81, bet. 2018/19:JuU23, rskr. 2018/19:227.2019:311Prop. 2018/19:61, bet. 2018/19:KU36, rskr. 2018/19:226.2019:342Prop. 2018/19:85, bet. 2018/19:SoU19, rskr. 2018/19:240.2019:421 Prop. 2018/19:83, bet. 2018/19:FiU40, rskr. 2018/19:237. 2019:434 Prop. 2018/19:65, bet. 2018/19:JuU26, rskr. 2018/19:238.2019:506 Prop. 2018/19:58, bet. 2018/19:UbU21, rskr. 2018/19:273.Kommentaren uppdaterad per 1 april 2019 SFS 2018:591 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 35 kap. 1, 3 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 april 2019 (prop. 2017/18:89, 2017/18:Ju21) är föranledda av införandet av en ny säkerhetsskyddslag (SFS 2018:585). Ändringarna är i huvudsak följdändringar med anledning av den nya säkerhetsskyddslagen. Ändringen i 35 kap. 1 § innebär dock en viss utvidgning av sekretessen till skydd för uppgifter om enskildas personliga och ekonomiska förhållanden. SFS 2018:1194 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas sex nya paragrafer, 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§, 35 kap. 23 a och 23 b §§, och närmast före 10 kap. 20 a §, 32 kap. 10 a, 10 b och 10 c §§, och 35 kap. 23 a och 23 b §§ nya rubriker av följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som trädde i kraft den 1 april 2019, är föranledda av införandet av en ny djurskyddslag, SFS 2018:1192 (prop. 2017/18:147, 2017/18:MJU24). Lagändringarna innebär bl.a. att en ny sekretessbrytande bestämmelse har införts som gör det möjligt för personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten att lämna uppgifter om vissa djurskyddsproblem till kontrollmyndigheten för djurskydd eller till Polismyndigheten. Det har också införts bestämmelser om att för de uppgifter som har lämnats ska sekretess av samma styrka som gäller inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och vid verksamheter enligt LSS även gälla hos kontrollmyndigheten för djurskydd och hos Polismyndigheten. Sådan sekretess ska dock inte hindra att uppgifter lämnas till en kontrollmyndighet för djurskydd från en annan kontrollmyndighet för djurskydd eller från Polismyndigheten. Sekretess av samma styrka ska då gälla för uppgiften även hos den mottagande myndigheten. SFS 2018:1716 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 35 kap. 1 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:591) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse.Kommentaren uppdaterad per 1 januari 2019 SFS 2017:600 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 34 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Ulrika Söderqvist: Ändringen, som trädde i kraft den 1 december 2018 (prop. 2016/17:105, 2016/17:FiU40), innebär att sekretesskyddet för uppgifter i vissa avslutade mål stärks så att ett offentligrättsligt krav som inte får ingå i en kreditupplysning dels omfattas av sekretess, dels inte leder till att sekretess inte ska gälla i ett annat avslutat mål hos Kronofogdemyndigheten. SFS 2018:691 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 11 kap. 8 §, 21 kap. 4, 4 a och 8 §§, 22 kap. 2 §, 43 kap. 2 och 9 §§ och rubriken närmaste före 22 kap. 2 §, ska ha följande lydelse, dels dels att det ska införas en ny paragraf, 21 kap. 3 a §, och närmast före 21 kap. 3 a § en ny rubrik av följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019, är föranledda av vissa lagändringar som syftar till att förbättra och öka skyddet för hotade och förföljda personer (prop. 2017/18:145, 2017/18:SkU19). Bl.a. har begreppet kvarskrivning ersatts av begreppet skyddad folkbokföring, som är ett mer flexibelt institut. Skyddad folkbokföring får bl.a. ske på annan ort än den gamla folkbokföringsorten, utan att personen flyttar och kan också ges för obestämd tid. En ny sekretessbestämmelse har införts som innebär en förstärkt sekretess för uppgifter om personer med skyddad folkbokföring som är parter i mål och ärenden hos alla myndigheter och domstolar. Enligt övergångsbestämmelserna till lagändringarna gäller tidigare sekretessbestämmelser fortfarande i ärenden om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481). Vidare gäller äldre bestämmelser fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. SFS 2018:1114 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska införas en ny paragraf, 17 kap. 4 c §, och närmast före 17 kap. 4 c § en ny rubrik av följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:221, 2017/18:SoU27), är föranledd av att Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket kan ge Polismyndigheten i uppdrag att med hjälp av fingerade uppgifter göra inköp av nya psykoaktiva substanser i syfte att regeringen snabbare ska kunna klassificera sådana enligt lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor. Uppgifter som hänför sig till sådana uppdrag kan omfattas av sekretess enligt paragrafen om det kan antas att syftet med inköpet motverkas om uppgiften röjs. SFS 2018:1144 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) att det ska införas en ny paragraf, 40 kap. 7 b §, och närmast före 40 kap. 7 b § en ny rubrik av följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringen, som trädde ikraft den 1 januari 2019, är föranledd av att en ny spellagstiftning införts (prop. 2017/18:220, 2017/18:KrU8). Bl.a. ska en spelare genom en anmälan till spelmyndigheten (Spelinspektionen) kunna stänga av sig från allt spel som kräver registrering. Spelmyndigheten ska föra ett register över spelare som efter en sådan anmälan är avstängda från spel. Förevarande paragraf reglerar sekretessen i det registret. SFS 2018:1157 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 26 kap. 4 och 10 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:158, 2017/18:FiU43), är föranledda av att ett lagrum som det hänvisas till i bestämmelserna har fått en ny beteckning. SFS 2018:1185 – Regeringen föreskriver att lagen (2017:600) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 1 december 2018. SFS 2018:1269 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 28 kap. 1 och 6 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:190, 2017/18:SfU23), innebär att sekretess kommer att gälla i ärenden om de nya socialförsäkringsförmånerna merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag. Samtidigt utmönstras förmånerna handikappersättning och vårdbidrag. SFS 2018:1372 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 30 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:242, 2017/18:FiU48), är föranledd av att en ny ordning för tillsyn över emittenters regelbundna finansiella rapportering (s.k. redovisningstillsyn) har införts som ett komplement till Finansinspektionens mer övergripande tillsyn. SFS 2018:1377 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 26 kap. 10 a § och rubriken närmast före 26 kap. 10 a § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:215, 2017/18:SoU36), är föranledd av att ändringar har införts i lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall i syfte att göra lagen mer effektiv och ändamålsenlig, bl.a. genom att fler fall då barn har farit illa eller vuxna utsatts för våld ska utredas. SFS 2018:1626 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 30 kap. 6 § och 32 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Ulrika Söderqvist: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:263, 2018/19:FiU7), är följdändringar föranledda av att lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument upphävs och ersätts av den nya lagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument. SFS 2018:1708 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 18 kap. 2 och 18 §§, 35 kap. 1, 4 a, 10 och 10 b §§ och 37 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:269, 2018/19:JuU3), är föranledda av införandet av nya lagar om personuppgiftsbehandling på brottsdatalagens område för bl.a. polisen, Tullverket, Kustbevakningen, Skatteverket och åklagarväsendet. Ändringarna i OSL utgör följdändringar. SFS 2018:1919 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 kap. 1, 2 och 8 §§, 10 kap. 4, 4 a, 7, 9, 13, 14 §§, 12 kap. 2 §, 13 kap. 1 och 3–5 §§, 15 kap. 5 och 6 §§, 16 kap. 3 §, 17 kap. 8 §, 18 kap. 19 §, 21 kap. 8 §, 22 kap. 6 §, 23 kap. 8 §, 24 kap. 9 §, 25 kap. 18 §, 26 kap. 15 §, 27 kap. 10 §, 28 kap. 17 §, 29 kap. 14 §, 30 kap. 30 §, 31 kap. 26 §, 32 kap. 11 §, 33 kap. 5 §, 34 kap. 11 §, 35 kap. 24 §, 36 kap. 8 §, 38 kap. 9 §, 39 kap. 6 §, 40 kap. 8 §, 42 kap. 11 §, 43 kap. 11 § och 44 kap. 1–5 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:260, 2017/18:KU3), är föranledda av att ändringar har införts i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. De innebär att hänvisningarna till de båda grundlagarna har bytts ut mot hänvisningar till motsvarande bestämmelser i de ändrade grundlagarna. SFS 2018:1936 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 41 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (framst. 2017/18:RS8, 2018/19:KU7), är en följdändring till ändringar i 7 kap. 14 § och tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen och som innebär att regeringens skyldighet att överlägga med EU-nämnden om nämnden begär det har tagits bort. Det är därmed bara vad som yttras vid regeringens samråd med EU-nämnden som ska nedtecknas i läsbar form och som omfattas av sekretess enligt förevarande paragraf. SFS 2018:1968 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 6 kap. 11 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:281, 2018/19:KU8), är föranledd av att 1986 års förvaltningslag ersattes den 1 juli 2018 av förvaltningslagen (2017:900). Det innebär att hänvisningarna till den gamla lagen bytts ut mot hänvisningar till motsvarande bestämmelser i den nya lagen. SFS 2018:2000 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse Av Lars Lundgren: Lagändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2017/18:298, 2018/19:UbU5), är föranledd av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning). Lagändringen innebär att en hänvisning har gjorts till kravet på godkännande enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor när det är fråga om forskning som innefattar känsliga personuppgifter och personuppgifter om lagöverträdelser m.m. Genom hänvisningen gäller sekretess även framöver för uppgifter om det kan antas att känsliga personuppgifter eller uppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid med kravet på etikprövning. Lagändringen innebär också att paragrafen har fått en ny utformning med punktnumrering. SFS 2018:2027 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 30 kap. 6 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2018/19:4, 2018/19:FiU18), innebär ett undantag från sekretessen för uppgift som kan avslöja en anmälares identitet om anmälaren är rapporteringsskyldig enligt artikel 4 i EU:s förordning om referensvärden. SFS 2018:2033 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 27 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 januari 2019 (prop. 2018/19:9, 2018/19:SkU5), är föranledd av att bestämmelser om dokumentationsavgift för vissa rapporteringsskyldiga finansiella institut har införts i skatteförfarandelagen (2011:1244). SFS 2018:2059 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 21 kap. 8 § i lydelsen enligt lagen (2018:691) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska utgå. Av Lars Lundgren: Lagändringen, som innebär ett upphävande av en ändringsförfattning, är en följd av att två olika lagförslag inte samordnades vid riksdagsbehandlingen. Konsekvensen av detta blev att två olika lydelser av 21 kap. 8 § OSL skulle träda i kraft samma dag. Felet rättades dock till före ikraftträdandet genom det nu aktuella upphävandet jämte en lagändring i SFS 2018:2060 (prop. 2017/18:145, prop. 2017/18:260, 2017/18:SkU19, 2018/19:KU3 samt 2018/19:KU17). SFS 2018:2060 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 21 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i stället för lydelsen enligt lagen (2018:1919) om ändring i den lagen ska ha följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som trädde i kraft den 1 januari 2019, är föranledda av två olika lagändringar (prop. 2017/18:145, prop. 2017/18:260, 2017/18:SkU19, 2018/19:KU3 samt 2018/19:KU17). Lagändringarna innebar dels att en ny sekretessbestämmelse, 21 kap. 3 a §, lades till i förevarande paragraf vilket innebär att den tystnadsplikt som följer av den bestämmelsen gäller före meddelarfriheten, dels att hänvisningen till bestämmelser om rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i TF och YGL ändrades så att hänvisning görs till motsvarande bestämmelser i de båda grundlagarna i dessas lydelse från och med den 1 januari 2019. Av förbiseende samordnades inte dessa lagändringar vid riksdagsbehandlingen. Konsekvensen av detta blev att två olika lydelser av bestämmelsen skulle träda i kraft samma dag. Felet rättades dock till före ikraftträdandet genom den nu aktuella lagändringen jämte SFS 2018:2059 (se 2018/19:KU17).Kommentaren uppdaterad per 1 oktober 2018 SFS 2018:1116 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 28 kap. 9 § och rubriken närmast före 28 kap. 9 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 september 2018 (prop. 2017/18:161, 2017/18:TU19) är föranledd av en reglering av ett statligt lån för körkortsutbildning i förordningen (2018:1118) om körkortslån och innebär att samma sekretess gäller hos Centrala studiestödsnämnden i ärenden om körkortslån som i andra låneärenden som myndigheten handlägger. SFS 2018:1201 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 32 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Ulrika Söderqvist: Ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018 (prop. 2017/18:231, 2017/18:JuU36) är en följdändring föranledd av införandet av kamerabevakningslagen (2018:1200). SFS 2018:1228 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 30 kap. 4 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 oktober 2018 (prop. 2017/18:216, 2017/18:FiU45), är föranledd av att Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/97 av den 20 januari 2016 om försäkringsdistribution har genomförts i svensk rätt genom den nya lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution. SFS 2018:1245 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 9 kap. 2 § ska ha följande lydelse, dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 17 kap. 7 c §, och närmast före 17 kap. 7 c § en ny rubrik av följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som är föranledda av införandet av brottsdatalagen (2018:1177), trädde i kraft den 1 augusti 2018 (prop. 2017/18:232, 2017/18:JuU37). I 9 kap. 2 § har det i en ny punkt 14 gjorts en hänvisning till brottsdatalagen samtidigt som hänvisningen i punkt 10 till lagen (2013:329) med vissa bestämmelser om skydd för personuppgifter vid polissamarbete och straffrättsligt samarbete inom Europeiska unionen har tagits bort varvid de tidigare punkterna 11–14 har numrerats om. En ny paragraf, 17 kap. 7 c §, har införts som reglerar sekretessen hos den myndighet som utövar tillsyn enligt brottsdatalagen när den samarbetar med tillsynsmyndigheter i vissa andra stater. SFS 2018:1400 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs2 att 30 kap. 12 e § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 augusti 2018 (prop. 2017/18:137, 2017/18:FiU47), innebär att tystnadsplikt kan gälla i vissa fall för konkursförvaltare och likvidatorer som enligt lagen (2015:1016) om resolution får uppgifter från Riksgäldkontoret som är sekretessbelagda hos myndigheten.Kommentaren uppdaterad per 1 juli 2018 SFS 2016:1008 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 27 kap. 6 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen (prop. 2015/16:191, 2016/17:SkU5), som trädde i kraft den 1 maj 2018 (SFS 2018:140), är föranledd av att särskilda bestämmelser om undantag från trängselskatt för Backaområdet i Göteborg har införts, se bilaga 2 till lagen (2004:629) om trängselskatt. SFS 2018:93 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 41 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringarna, som trädde i kraft den 1 juli 2018 ( 2017/18:KU7) utgör följdändringar till ändringar i riksdagsordningen som bl.a. innebär att den reglering om tystnadsplikt för andra än riksdagsledamöter som tidigare fanns i riksdagsordningen har upphävts. Upplysningen i 41 kap. 2 § OSL om att föreskrifter om tystnadsplikt för tjänstemän i riksdagen finns i bl.a. riksdagsordningen har därför tagits bort. Tystnadsplikt för den personkategorin regleras alltså i fortsättningen uteslutande i OSL. SFS 2018:140 – Regeringen föreskriver att lagen (2016:1008) om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska träda i kraft den 1 maj 2018. SFS 2018:163 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) dels att 25 kap. 18 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 25 kap. 17 e §, och närmast före 25 kap. 17 e § en ny rubrik av följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som trädde i kraft den 1 maj 2018, är föranledda av införandet av lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall (prop. 2017/18:64, 2017/18:SoU19). Staten betalar ersättning enligt den nya lagen till den som har fått ändrad könstillhörighet fastställd enligt 1 § lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall och som drabbats av det numera upphävda kravet på avsaknad av fortplantningsförmåga för att få ändrad könstillhörighet fastställd. Lagändringarna i OSL innebär att det har införts sekretessbestämmelser för uppgifter om personliga förhållanden i verksamhet enligt den nya lagen. SFS 2018:220 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 10 kap. 27 § och 21 kap. 7 § och rubriken närmast före 21 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Lars Lundgren: Lagändringarna, som trädde ikraft den 25 maj 2018, är föranledda av att Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (dataskyddsförordningen) samt lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning har ersatt PUL (prop. 2017/18:105, 2017/18:KU23). SFS 2018:498 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 29 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Elisabet Reimers: Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:208, 2017/18:KU45), innebär att sekretessen även omfattar händelserapporter dels hos Sjöfartsverket, dels i fråga om luftfart enligt en bindande EU-rättsakt. SFS 2018:561 – Enligt riksdagens beslut föreskrivs att 36 kap. 2 § och rubriken närmast före 36 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Ulrika Söderqvist: Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:200, 2017/18:CU24), är bl.a. föranledd av genomförandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2016/943/EU om skydd mot att icke röjd know-how och företagsinformation (företagshemligheter) olagligen anskaffas, utnyttjas och röjs. Ändringen innebär att sekretesskyddet utvidgas till att uttryckligen omfatta uppfinningar och forskningsresultat, och därmed gäller även i ickekommersiella förhållanden. SFS 2018:603 – Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 35 kap. 12 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska ha följande lydelse. Av Katrin Hollunger Wågnert: Ändringen, som trädde i kraft den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:123, 2017/18:JuU32) är föranledd av att ett nytt gradindelat brott införts i brottsbalken, människoexploatering. Om brottet är grovt döms för grov människoexploatering. Genom ändringen gäller sekretess med ett rakt skaderekvisit i domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden om uppgiften förekommer i mål om ansvar för grov människoexploatering. SFS 2018:682 – Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) ska föras in en ny paragraf, 32 kap. 6 b §, och närmast före 32 kap. 6 b § en ny rubrik av följande lydelse. Av Ulrika Söderqvist: Ändringen, som trädde ikraft den 1 juli 2018 (prop. 2017/18:162, 2017/18:KU42), är föranledd av att nya regler införs om restriktioner för statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet. Sekretessen gäller i ärenden som handläggs av ett särskilt prövningsorgan, Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner.AVDELNING I. INLEDANDE BESTÄMMELSERINLEDANDE BESTÄMMELSER1 kap.Lagens innehåll1 §1 §Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar.Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt i det allmännas verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avser förbud att röja uppgift, vare sig detta sker muntligen, genom utlämnande av allmän handling eller på något annat sätt. Bestämmelserna innebär begränsningar i yttrandefriheten enligt regeringsformen, begränsningar i den rätt att ta del av allmänna handlingar som följer av tryckfrihetsförordningen samt, i vissa särskilt angivna fall, även begränsningar i den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.Vad som är en allmän handling framgår av 2 kap. tryckfrihetsförordningen.Lagen består av sju avdelningar. Innehållet i dessa avdelningar är uppdelat enligt vad som framgår av 2–8 §§.2 §2 §Den första avdelningen innehåller inledande bestämmelser. Dessa bestämmelser avserlagens innehåll (1 kap.),lagens tillämpningsområde (2 kap.), ochdefinitioner (3 kap.).3 §3 §Den andra avdelningen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar. Dessa bestämmelser avserhur sökande efter allmänna handlingar ska underlättas, m.m. (4 kap.),registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkering (5 kap.), ochutlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m. (6 kap.).4 §4 §Den tredje avdelningen innehåller allmänna bestämmelser om sekretess. Dessa bestämmelser avsergrundläggande bestämmelser (7 kap.),vilka sekretessen gäller mot (8 kap.),förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift (9 kap.),sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess (10 kap.),överföring av sekretess (11 kap.),sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. (12 kap.),rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (13 kap.), ochansvar (14 kap.).5 §5 §Den fjärde avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för allmänna intressen. Dessa bestämmelser avser sekretess till skydd förrikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer (15 kap.),rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik (16 kap.),myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn (17 kap.),intresset av att förebygga brott eller beivra brott (18 kap.),det allmännas ekonomiska intresse (19 kap.), ochintresset av att bevara djur- eller växtart (20 kap.).6 §6 §Den femte avdelningen innehåller bestämmelser om sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Vissa av dessa bestämmelser tillämpas oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommer (21 kap.). Bestämmelserna i övrigt avserfolkbokföring, delgivning, m.m. (22 kap.),utbildningsverksamhet, m.m. (23 kap.),forskning och statistik (24 kap.),hälso- och sjukvård, m.m. (25 kap.),socialtjänst, kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m. (26 kap.),skatt, tull, m.m. (27 kap.),socialförsäkring, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. (28 kap.),transporter och andra former av kommunikation (29 kap.),tillsyn m.m. i fråga om näringslivet (30 kap.),annan verksamhet med anknytning till näringslivet (31 kap.),annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. (32 kap.),Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen, Konsumentombudsmannen, m.m. (33 kap.),utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m. (34 kap.),verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m. (35 kap.),vissa mål och ärenden hos domstol, vissa fall av medling, rättshjälp, m.m. (36 kap.),utlänningskontroll, Schengensamarbetet, m.m. (37 kap.),totalförsvar, krisberedskap, m.m. (38 kap.),personaladministrativ verksamhet (39 kap.), ochövriga myndigheter och verksamheter (40 kap.). Lag (2011:864). 7 §7 § Den sjätte avdelningen innehåller särskilda bestämmelser om sekretess som gäller vissa organ. Dessa bestämmelser avserriksdagen och regeringen (41 kap.),Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden, undersökningskommissioner, m.m. (42 kap.), samtdomstolar m.m. (43 kap.). Lag (2009:1020). 8 §8 §Den sjunde avdelningen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter (44 kap.).2 kap.Lagens tillämpningsområde1 §1 § Förbud att röja eller utnyttja en uppgift enligt denna lag eller enligt lag eller förordning som denna lag hänvisar till gäller för myndigheter. Ett sådant förbud gäller också för en person som fått kännedom om uppgiften genom att för det allmännas räkning delta i en myndighets verksamhetpå grund av anställning eller uppdrag hos myndigheten,på grund av tjänsteplikt, ellerpå annan liknande grund. Äldre rätt: Löntagarfondsstyrelse ansågs vara myndighet i SekrL:s mening R 1984 2:101.2 §2 § Riksdagen och beslutande kommunala församlingar ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.3 §3 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande. Sådana bolag, föreningar och stiftelser ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.Kommuner och landsting ska anses utöva ett rättsligt bestämmande inflytande om de ensamma eller tillsammansäger aktier i ett aktiebolag eller andelar i en ekonomisk förening med mer än hälften av samtliga röster i bolaget eller föreningen eller på något annat sätt förfogar över så många röster i bolaget eller föreningen,har rätt att utse eller avsätta mer än hälften av ledamöterna i styrelsen för ett aktiebolag, en ekonomisk förening eller en stiftelse, ellerutgör samtliga obegränsat ansvariga bolagsmän i ett handelsbolag.Vid tillämpningen av andra stycket 1–3 ska inflytande som utövas av en juridisk person över vilken en kommun eller ett landsting bestämmer på det sätt som anges i de nämnda punkterna anses utövat av kommunen eller landstinget.Första stycket gäller också för handlingar som efter medgivande av en kommun eller ett landsting för viss bestämd tid förvaras hos aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar eller stiftelser där kommuner eller landsting tidigare har utövat ett rättsligt bestämmande inflytande. Vad som föreskrivs om kommuner och landsting i första–tredje styckena tillämpas också på kommunalförbund. Äldre rätt: Handlingar från ett tidigare enskilt ägt bolag, vilka sedan bolaget övertagits av kommunen förvarades hos ett annat kommunalt bolag, ansågs allmänna oaktat de var tillkomna innan kommunen fick ett bestämmande inflytande över bolagen R 1998: 11.4 §4 § Vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter ska i tillämpliga delar gälla också handlingar hos de organ som anges i bilagan till denna lag, om handlingarna hör till den verksamhet som nämns där. Dessa organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med myndigheter.Bolag som ägdes av organ som anges i bilagan till denna lag ansågs ej omfattat av handlingsoffentlighet HFD 2014: 70 – Att en handling ej omfattas av handlingsoffentlighet utgör inget hinder mot att uppgifter i handlingen används för att eftersöka allmänna handlingar som omfattas av handlingsoffentlighet HFD 2018: 8.5 §5 §Ett enskilt organ ska vid tillämpningen av denna lag jämställas med en myndighet när det hanterar sådana allmänna handlingar som det förvarar med stöd av lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring. Detsamma gäller Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar vid hanteringen av allmänna handlingar som förvaras med stöd av lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. Lag (2015:603). Lagen 2015:603, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller t.o.m. d. 31 dec. 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet.3 kap.DefinitionerDefinitioner1 §1 §I denna lag används följande begrepp med nedan angiven betydelse.
Begrepp
Betydelse
Sekretess  
Ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt. 
Sekretessreglerad uppgift  
En uppgift för vilken det finns en bestämmelse om sekretess. 
Sekretessbelagd uppgift  
En sekretessreglerad uppgift för vilken sekretess gäller i ett enskilt fall. 
Sekretessbrytande bestämmelse  
En bestämmelse som innebär att en sekretessbelagd uppgift får lämnas ut under vissa förutsättningar. 
Primär sekretessbestämmelse  
En bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av att bestämmelsen riktar sig direkt till myndigheten eller omfattar en viss verksamhetstyp eller en viss ärendetyp som hanteras hos myndigheten eller omfattar vissa uppgifter som finns hos myndigheten. 
Bestämmelse om överföring av sekretess  
En bestämmelse som innebär att en sekretessbestämmelse som är tillämplig på en uppgift hos en myndighet, ska tillämpas på uppgiften även av en myndighet som uppgiften lämnas till eller som har elektronisk tillgång till uppgiften hos den förstnämnda myndigheten. 
Sekundär sekretessbestämmelse 
En bestämmelse om sekretess som en myndighet ska tillämpa på grund av en bestämmelse om överföring av sekretess. 
Lag (2017:1076). AVDELNING II. MYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGARMYNDIGHETERS HANTERING AV ALLMÄNNA HANDLINGAR4 kap.Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter allmänna handlingar, m.m.Hantering av allmänna handlingar, m.m.1 §1 § En myndighet ska ta hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar när den organiserar hanteringen av sådana handlingar och vid övrig hantering av allmänna handlingar. Myndigheten ska särskilt se tillatt allmänna handlingar kan lämnas ut med den skyndsamhet som krävs enligt tryckfrihetsförordningen,att allmänna handlingar kan skiljas från andra handlingar,att rätten att ta del av allmänna handlingar enligt tryckfrihetsförordningen säkerställs samtidigt som sekretesskyddet upprätthålls, ochatt automatiserad behandling av uppgifter hos myndigheten ordnas med beaktande av det intresse som enskilda kan ha av att själva utnyttja tekniska hjälpmedel hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar. En myndighet ska vidare särskilt beaktaatt enskilda bör ges goda möjligheter att söka allmänna handlingar,att det bör framgå när uppgifter har tillförts en allmän handling och, om de har ändrats eller gallrats, vid vilken tidpunkt detta har skett, samtatt allmänna handlingar inte bör innehålla förkortningar, koder eller liknande som kan försvåra insynen enligt tryckfrihetsförordningen. Beskrivning av en myndighets allmänna handlingar2 §2 § Varje myndighet ska upprätta en beskrivning som ger information ommyndighetens organisation och verksamhet i syfte att underlätta sökande efter allmänna handlingar,register, förteckningar eller andra sökmedel till myndighetens allmänna handlingar,tekniska hjälpmedel som enskilda själva kan få använda hos myndigheten för att ta del av allmänna handlingar, vem hos myndigheten som kan lämna närmare upplysningar om myndighetens allmänna handlingar, deras användning och sökmöjligheter,vilka bestämmelser om sekretess som myndigheten vanligen tillämpar på uppgifter i sina handlingar,uppgifter som myndigheten regelbundet hämtar från eller lämnar till andra samt hur och när detta sker, ochmyndighetens rätt till försäljning av personuppgifter.I beskrivningen ska uppgifter utelämnas om det behövs för att beskrivningen i övriga delar ska kunna hållas tillgänglig för allmänheten. Överföring av upptagning för automatiserad behandling i läsbar form i vissa fall3 §3 §Om en myndighet för handläggning av ett mål eller ärende använder sig av en upptagning för automatiserad behandling, ska upptagningen tillföras handlingarna i målet eller ärendet i läsbar form, om det inte finns särskilda skäl mot det.Hänsynen till arkivvården, gallring, m.m.4 §4 § I arkivlagen (1990:782) finns bl.a. bestämmelser om att hänsyn ska tas till arkivvården vid framställning och registrering av allmänna handlingar, om gallring, överlämnande av arkiv eller annat avhändande av allmänna handlingar samt om arkivmyndigheter och deras uppgifter.5 kap.Registrering av allmänna handlingar och sekretessmarkeringRegistrering av allmänna handlingarRegistreringsskyldighetens omfattning1 §1 §Allmänna handlingar ska registreras så snart de har kommit in till eller upprättats hos en myndighet, om inte annat följer av andra–fjärde styckena.Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling som är en allmän handling ska handlingen registreras endast av den myndighet som gjort upptagningen tillgänglig för den andra myndigheten. Handlingar som inte omfattas av sekretess behöver inte registreras om de hålls ordnade så att det utan svårighet kan fastställas om de har kommit in eller upprättats.Om det är uppenbart att en allmän handling är av ringa betydelse för myndighetens verksamhet, behöver den varken registreras eller hållas ordnad.2 §2 §Beträffande handlingar som registreras enligt 1 § ska det av registret framgådatum då handlingen kom in eller upprättades,diarienummer eller annan beteckning handlingen fått vid registreringen,i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, ochi korthet vad handlingen rör.Uppgifter enligt första stycket 3 eller 4 ska utelämnas eller särskiljas om det behövs för att registret i övriga delar ska kunna hållas tillgängligt för allmänheten.Undantag från registreringsskyldigheten, m.m.3 §3 §Om det finns särskilda skäl får regeringen meddela föreskrifter om att handlingar av ett visst slag som finns i betydande omfattning hos en myndighet inte behöver registreras enligt 1 §. Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 2 §.4 §4 §Regeringen får meddela föreskrifter om att 2 § andra stycket inte ska tillämpas på ett visst register, om en tillämpning av det stycket annars skulle omfatta flertalet av handlingarna i registret. Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 3 §.Sekretessmarkering5 §5 § Om det kan antas att en uppgift i en allmän handling inte får lämnas ut på grund av en bestämmelse om sekretess, får myndigheten markera detta genom att en särskild anteckning (sekretessmarkering) görs på handlingen eller, om handlingen är elektronisk, införs i handlingen eller i det datasystem där den elektroniska handlingen hanteras. Anteckningen ska angetillämplig sekretessbestämmelse,datum då anteckningen gjordes, ochden myndighet som har gjort anteckningen. Om utlämnande till en enskild av en uppgift i en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet enligt förordning ska prövas endast av en viss myndighet, ska en sekretessmarkering göras så snart som möjligt. Av anteckningen ska det framgå vilken myndighet som ska pröva frågan om utlämnande. 6 kap.Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter, överklagande, m.m.Utlämnande av allmän handling1 §1 §I 2 kap. 15 § tryckfrihetsförordningen finns grundläggande bestämmelser om utlämnande av allmänna handlingar. Lag (2018:1919). 2 §2 §Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen framgår att en fråga om utlämnande av en allmän handling prövas av den myndighet som förvarar handlingen, om det inte är särskilt föreskrivet att prövningen ska göras av en annan myndighet. Lag (2018:1919). 3 §3 §Om en anställd vid en myndighet, enligt arbetsordningen eller på grund av särskilt beslut, har ansvar för vården av en handling, är det i första hand han eller hon som ska pröva om handlingen ska lämnas ut. I tveksamma fall ska den anställde låta myndigheten göra prövningen, om det kan ske utan onödigt dröjsmål.Myndigheten ska pröva om handlingen ska lämnas ut omden anställde vägrar att lämna ut handlingen eller lämnar ut den med förbehåll som inskränker en enskilds rätt att röja innehållet eller annars förfoga över handlingen, ochden enskilde begär myndighetens prövning. Den enskilde ska informeras om möjligheten att begära myndighetens prövning och att det krävs ett skriftligt beslut av myndigheten för att beslutet ska kunna överklagas.Utlämnande av uppgift4 §4 § En myndighet ska på begäran av en enskild lämna uppgift ur en allmän handling som förvaras hos myndigheten, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång. Äldre rätt: R 1981 2:45 och 1982 2:68 båda anm. vid 7 §.5 §5 § En myndighet ska på begäran av en annan myndighet lämna uppgift som den förfogar över, om inte uppgiften är sekretessbelagd eller det skulle hindra arbetets behöriga gång.Service och upplysningar beträffande automatiserad behandling6 §6 § En myndighet ska på begäran ge en enskild tillfälle att själv använda tekniska hjälpmedel för automatiserad behandling som myndigheten förfogar över för att ta del av upptagningar för automatiserad behandling. Detta gäller dock inte omden enskilde därigenom skulle få tillgång till upptagningar som inte är allmänna handlingar hos myndigheten,det finns risk för förvanskning eller förstöring, ellerdet möter något hinder på grund av bestämmelse om sekretess eller arbetets behöriga gång.En myndighet ska på begäran lämna de särskilda upplysningar som den enskilde behöver för att kunna ta del av upptagningar för automatiserad behandling som är allmänna handlingar hos myndigheten. Detta gäller dock inte om det skulle hindra arbetets behöriga gång.Överklagbara beslut7 §7 § En enskild får överklaga ett beslut av en myndighetatt inte lämna ut en handling till den enskilde, att lämna ut en handling med förbehåll som inskränker den enskildes rätt att röja innehållet eller annars förfoga över den, elleratt avslå den enskildes begäran enligt 6 § första stycket. En myndighet får överklaga ett beslut av en annan myndighet att avslå den förstnämnda myndighetens begäran att få ta del av en handling eller på annat sätt få del av en uppgift, om inte annat anges i lag eller förordning. Beslut av riksdagen, regeringen, Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen får inte överklagas.För beslut av en myndighet som lyder under riksdagen gäller särskilda bestämmelser om överklagande. Lag (2010:1507). Äldre rätt: Allmän försäkringskassa har vid tillämpningen av tidigare motsv. till denna § ansetts vara statlig myndighet R 1981 2:23 – Myndighets framställning hos annan myndighet att få uppgifter ur där förvarad handling ansågs innefatta begäran att få ta del av handlingen R 1982 2:84 – Kommunstyrelse fick ej föra talan mot kammarrätts beslut att en hos kommunen förvarad allmän handling skulle lämnas ut R 1981 2:18 – R 1981 2:45 – Hemställan till myndighet att få uppgifter ur vissa register ansågs innefatta begäran att utfå handling innehållande uppgifterna R 1982 2:68 I och II (plenum) – Talan mot HovR:s beslut att lämna framställning om utfående av handlingar utan åtgärd, eftersom HovR:n inte med ledning av sökandens uppgifter kunde avgöra vilka handlingar han ville ha, upptogs till prövning H 1985: 537 – Se även R 1986: 26 anm. vid 33 § förvaltningsprocesslagen (1971:291) – Fråga om rätt att överklaga beslut att till tilltalads försvarare utlämna bevismaterial med inskränkande förbehåll H 2002: 433 anm. även vid 10:3 – Sedan KamR upphävt ett av universitet meddelat beslut att vägra utlämnande av forskningsmaterial, ägde varken universitetet (I), den för forskningsprojektet ansvarige (II) eller person om vilken uppgifter lämnades i materialet (III) rätt att söka resning R 2003: 18 I, II och III – Beslut avseende sekretessmarkering ansågs ej överklagbart R 2005: 12 – I mål om utlämnande av allmänna handlingar har det företag från vilket handlingarna härrörde inte tillåtits träda in som part i målet R 2005: 88.Överinstanser8 §8 §Beslut som avses i 7 § första och andra styckena överklagas till kammarrätt, om inte annat följer av andra–femte styckena.Beslut som meddelats av kammarrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande, rättsvårdande eller administrativa verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta förvaltningsdomstolen.Beslut som meddelats av tingsrätt och som gäller handling i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet överklagas av andra än statliga myndigheter till hovrätt. Motsvarande beslut av hovrätt överklagas av andra än statliga myndigheter till Högsta domstolen.Beslut som avses i 7 § andra stycket och som meddelats av en statlig myndighet som lyder under regeringen överklagas av en annan sådan myndighet till regeringen.Av 2 kap. 19 § tryckfrihetsförordningen följer att ett beslut av ett statsråd överklagas till regeringen. Lag (2018:1919). Äldre rätt: Länsrätts beslut att inte tillhandahålla kopior av handlingar som utlämnats kunde överklagas hos kammarrätt R 1982 2:50.9 §9 §Ett beslut av en kammarrätt eller en hovrätt avseende ett dit överklagat beslut överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen respektive Högsta domstolen. Lag (2010:1507). Handläggning av överklagande10 §10 §Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av tingsrätts eller hovrätts beslut i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet tillämpas bestämmelserna i rättegångsbalken om överklagande av beslut. Prövningstillstånd krävs dock inte för att hovrätten ska pröva tingsrättens beslut.11 §11 §Vid överklagande enligt 7 § första eller andra stycket av beslut av sådana organ som avses i 2 kap. 3 och 4 §§ tillämpas 43–47 §§ förvaltningslagen (2017:900). Lag (2018:1968). AVDELNING III. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESSALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS7 kap.Grundläggande bestämmelserFörbud mot utnyttjande av en sekretessreglerad uppgift1 §1 §Gäller förbud enligt denna lag mot att röja en uppgift, får uppgiften inte heller i övrigt utnyttjas utanför den verksamhet för vilken den är sekretessreglerad. Konsekvenser av att en sekretessreglerad uppgift lämnas till en annan myndighet m.m.2 §2 §Får en myndighet en sekretessreglerad uppgift från en annan myndighet, gäller sekretess för uppgiften hos den mottagande myndigheten endast om sekretess följer av en primär sekretessbestämmelse som är tillämplig hos den mottagande myndigheten eller av en bestämmelse om överföring av sekretess. Motsvarande gäller om en myndighet har elektronisk tillgång till en sekretessreglerad uppgift hos en annan myndighet. Konkurrens mellan sekretessbestämmelser3 §3 §Om flera sekretessbestämmelser är tillämpliga på en uppgift hos en myndighet och en prövning i ett enskilt fall resulterar i att uppgiften inte är sekretessbelagd enligt en eller flera bestämmelser samtidigt som den är sekretessbelagd enligt en eller flera andra bestämmelser, ska de senare bestämmelserna ha företräde, om inte annat anges i denna lag. Tillämpningen av bestämmelser om överföring av sekretess i vissa fall4 §4 §Om en person som avses i 2 kap. 1 § andra stycket lämnar en sekretessreglerad uppgift till en annan myndighet och det finns en bestämmelse om överföring av sekretess, ska den bestämmelsen tillämpas även om personen vid överlämnandet av uppgiften inte företrädde den myndighet som han eller hon är knuten till. Beräkning av sekretesstid5 §5 §Är sekretessen för en uppgift i en allmän handling enligt denna lag begränsad till en viss tid, räknas tiden från handlingens tillkomst, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. För diarium, journal samt sådant register eller annan förteckning som förs fortlöpande räknas tiden i stället från det att uppgiften fördes in i handlingen. 8 kap.Vilka sekretessen gäller motSekretess mot enskilda och mot andra myndigheter1 §1 §En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för enskilda eller för andra myndigheter, om inte annat anges i denna lag eller i lag eller förordning som denna lag hänvisar till. Sekretess inom en myndighet2 §2 §Vad som föreskrivs om sekretess mot andra myndigheter i 1 § och vad som föreskrivs i andra bestämmelser i denna lag om uppgiftslämnande till andra myndigheter och överföring av sekretess mellan myndigheter, gäller också mellan olika verksamhetsgrenar inom en myndighet när de är att betrakta som självständiga i förhållande till varandra. Sekretess mot utländska myndigheter eller mellanfolkliga organisationer3 §3 §En uppgift för vilken sekretess gäller enligt denna lag får inte röjas för en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om inteutlämnande sker i enlighet med särskild föreskrift i lag eller förordning, elleruppgiften i motsvarande fall skulle få lämnas ut till en svensk myndighet och det enligt den utlämnande myndighetens prövning står klart att det är förenligt med svenska intressen att uppgiften lämnas till den utländska myndigheten eller den mellanfolkliga organisationen. 9 kap.Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja uppgift1 §1 § Bestämmelser om förbud att röja eller utnyttja vissa uppgifter som sannolikt har en väsentlig inverkan på priset på finansiella instrument finns iEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG, ochlagen (2016:1307) om straff för marknadsmissbruk på värdepappersmarknaden. Lag (2016:1314). Lagen 2016:1314, med ikraftträdande 1 febr. 2017, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet.2 §2 § Bestämmelser som begränsar möjligheten att använda vissa uppgifter som en svensk myndighet har fått från en myndighet i en annan stat finns ilagen (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden,lagen (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete,lagen (2000:344) om Schengens informationssystem,lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål,lagen (2000:1219) om internationellt tullsamarbete,lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar,lagen (2011:1537) om bistånd med indrivning av skatter och avgifter inom Europeiska unionen,lagen (1998:620) om belastningsregister,lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning,lagen (2015:63) om utbyte av upplysningar med anledning av FATCA-avtalet,lagen (2015:912) om automatiskt utbyte av upplysningar om finansiella konton,lagen (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet,lagen (2017:1000) om en europeisk utredningsorder, ochbrottsdatalagen (2018:1177). Lag (2018:1245). 3 §3 §När det gäller tystnadsplikt beträffande företagshemligheter och tystnadsplikt för revisorer finns det föreskrifter som är tillämpliga utöver bestämmelserna om sekretess i denna lag. Se Lag (2018:558) om företagshemligheter under BrB 10: samt ang. revisorer ABL 9:41, Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse 1: 10, jfr 10:10 och 12:10 anm. i Bih., Sparbankslag (1987:619) 4 a: 20, Lag (1995:1570) om medlemsbanker 7 a: 20, Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar 8: 44, Stiftelselag (1994:1220) 4: 15 och Revisionslag (1999:1079) 35 §, alla i Bih. samt Revisorslag (2001:883) 26 § inf. efter sistnämnda lag.10 kap.Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretessBestämmelser som gäller till förmån för såväl enskilda som myndigheterSamtycke1 §1 §Att sekretess till skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift lämnas till en annan enskild eller till en myndighet, om den enskilde samtycker till det, följer av 12 kap. och gäller med de begränsningar som anges där. Nödvändigt utlämnande2 §2 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnande myndigheten ska kunna fullgöra sin verksamhet. Äldre rätt: Ej hinder mot utlämnande av uppgifter, underkastade sekretess enl. 6:2, till en av handelskammare utsedd person vid öppnande av anbud R 1996: 85.Partsinsyn och förbehållRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:178. 3 §3 § Sekretess hindrar inte att en enskild eller en myndighet som är part i ett mål eller ärende hos domstol eller annan myndighet och som på grund av sin partsställning har rätt till insyn i handläggningen, tar del av en handling eller annat material i målet eller ärendet. En sådan handling eller ett sådant material får dock inte lämnas ut till parten i den utsträckning det av hänsyn till allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att sekretessbelagd uppgift i materialet inte röjs. I sådana fall ska myndigheten på annat sätt lämna parten upplysning om vad materialet innehåller i den utsträckning det behövs för att parten ska kunna ta till vara sin rätt och det kan ske utan allvarlig skada för det intresse som sekretessen ska skydda.Sekretess hindrar aldrig att en part i ett mål eller ärende tar del av en dom eller ett beslut i målet eller ärendet. Inte heller innebär sekretess någon begränsning i en parts rätt enligt rättegångsbalken att få del av alla omständigheter som läggs till grund för avgörande i ett mål eller ärende. Om det i lag finns bestämmelser som avviker från första eller andra stycket gäller de bestämmelserna. Lag (2014:259). Äldre rätt: Tillämpning av tidigare motsv. till 1 st. andra meningen R 1984 2:94, 1992: 9 (förhandsbesked m.fl. handlingar rörande andra) – R 1986: 18 anm. vid 17:2 – Part i mål hos kronofogdemyndighet ägde få ut uppgifter ur motparts självdeklaration R 1994: 79 – Ang. rätt till partsinsyn i förundersökningsärende sedan förundersökningen nedlagts R 1995: 28; d:o i s.k. förutredning efter brottsanmälan sedan ärendet avslutats R 2001: 27 – Ang. rätt för part i brottmål att få tillgång till patientjournal H 1996: 439 – Elev i skola anklagad för mobbning ansågs som part R 1997: 26 anm. även vid 23:2 – Utlämnande av bevismaterial till tilltalads försvarare kunde inte ske med inskränkande förbehåll H 2002: 433, anm. även vid 6:7 – Fråga om part hade rätt att få ut kopior av bandupptagningar från vittnesförhör i målet H 2008: 883.3 a §3 a § När en misstänkt och försvararen enligt 23 kap. 18 a § första stycket rättegångsbalken har underrättats om rätten att ta del av det som har förekommit vid en förundersökning, gäller begränsningarna enligt 3 § första stycket i fråga om rätten att ta del av en handling eller något annat material endast om det är fråga om en uppgift som inte har betydelse för beslutet i åtalsfrågan, ochdet står klart att det intresse som sekretessen ska skydda har företräde framför den misstänktes intresse av att ta del av uppgiften. Första stycket gäller även efter beslut om åtal och fram till dess att åtalet slutligt har prövats, eller saken slutligt har avgjorts på annat sätt. Lag (2017:178). 4 §4 § När en domstol eller någon annan myndighet enligt 3 eller 3 a § lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja uppgiften. Förbehållet får inte innebära ett förbud mot att utnyttja uppgiften i målet eller ärendet eller mot att lämna en muntlig upplysning till en part, en misstänkt, en ställföreträdare, ett ombud, en försvarare eller ett biträde. Ett förbehåll som görs enligt 6 kap. 1 § eller 23 kap. 21 a § rättegångsbalken får inte innebära ett förbud för parten eller den misstänkte att själv ta del av materialet. Det får inte heller innebära att den misstänkte eller försvararen nekas sin rätt enligt 23 kap. 21 a § första stycket rättegångsbalken att få en kopia av protokoll eller anteckningar från förundersökningen.Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första och andra styckena inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). 4 a §4 a § Sekretess hindrar inte att en tilltalad i ett mål, som slutligt har avgjorts, tar del av uppgifter i den förundersökning som har föregått avgörandet eller av annan uppgift som har tillförts målet och som har haft betydelse för beslutet i åtalsfrågan eller för avgörandet av målet i sak. Samma sak gäller för uppgifter som inte har haft någon sådan betydelse, om det inte av hänsyn till ett allmänt eller enskilt intresse är av synnerlig vikt att den sekretessbelagda uppgiften inte röjs, och det står klart att det intresset har företräde framför den enskildes intresse av att ta del av uppgiften. Sekretess hindrar inte heller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, att den som har godkänt ett strafföreläggande eller ett föreläggande av en ordningsbot tar del av uppgifter i en sådan brottsutredning som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som har föregått föreläggandet. När en domstol eller någon annan myndighet lämnar en sekretessbelagd uppgift till en enskild enligt första eller andra stycket, får myndigheten göra ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som anges i tredje stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Miljöinformation5 §5 § Om en sekretessreglerad uppgift utgör sådan miljöinformation som avses i 2 § lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ, gäller inte sekretessen om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön.Ang. den unionsrättsliga definitionen av begreppet miljöinformation, se C-266/09 Stichting Natuur en Milieu m.fl. (uppgifter om resthalter av växtskyddsmedel i livsmedel). Restriktiv tolkning av möjligheterna att vägra lämna ut informationen, men avslagsskälen i direktiv 2003/4 får beaktas sammantagna vid intresseavvägningen C-71/10 Office of Communications. Offentlighet och sekretess rörande uppgifter om transaktioner av utsläppsrätter och Kyotoenheter föremål för uttömmande särreglering i unionsrätten C-524/09 Ville de Lyon, p. 40 f.Geografisk miljöinformationRubriken införd g. Lag 2010:1768. 5 a §5 a § Annan sekretess än den som följer av 15 kap. samt 18 kap. 1–3, 8, 11 och 13 §§ hindrar inte att en uppgift som utgör metadata om geografisk miljöinformation eller informationshanteringstjänster enligt 6 § lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 § samma lag och som tillhandahålls av en myndighet.Sekretess hindrar vidare inte att en uppgift som utgör geografisk miljöinformation eller metadata som avses i första stycket görs tillgänglig genom en sådan informationshanteringstjänst som avses i 11 eller 12 § lagen om geografisk miljöinformation och som tillhandahålls av en myndighet, om det är uppenbart att uppgiften har sådan betydelse från miljösynpunkt att intresset av allmän kännedom om uppgiften har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.Sekretessen enligt 19–40 kap. gäller inte för uppgift om utsläpp i miljön. Lag (2010:1768). 5 b §5 b § Sekretess enligt 19–40 kap. hindrar inte att en myndighet fullgör sådant samarbete om geografisk miljöinformation, informationshanteringstjänster och metadata som sker med stöd av föreskrifter i en förordning som har meddelats i anslutning till lagen (2010:1767) om geografisk miljöinformation. Lag (2010:1768). Regeringens allmänna dispensbefogenheter6 §6 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta att en sekretessbelagd uppgift i ett regeringsärende får lämnas ut. Regeringen får även i övrigt för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess, om det är motiverat av synnerliga skäl. F (1980:659) med bemyndigande att upphäva eller ändra föreskrifter om tystnadsplikt. 7 §7 § Regeringen får förena sådana beslut som avses i 6 § andra meningen med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Riksdagens dispensbefogenheter8 §8 §Den befogenhet att för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som regeringen har enligt bestämmelser i denna lag ska, när det gäller uppgift hos riksdagen eller myndigheter under denna, i stället tillkomma riksdagen. När det gäller uppgift hos myndighet under riksdagen har det utskott som bereder ärenden som rör myndigheten denna befogenhet.Även i andra fall än som avses i första stycket får riksdagen besluta om undantag från sekretess för uppgift hos riksdagen.9 §9 § Riksdagen får förena sådana beslut som anges i 8 § första stycket med villkor att förbehåll som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den ska göras vid utlämnande av uppgiften.Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Bestämmelser som gäller till förmån för enskildaTillvaratagande av sin rätt vid misstanke om brott m.m.10 §10 §Sekretess hindrar inte att den som är knuten till en myndighet på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket och som är misstänkt för brott eller mot vilken rättegång eller annat jämförbart rättsligt förfarande har inletts, lämnar uppgift till sitt ombud eller biträde i saken eller till någon annan enskild, om det behövs för att han eller hon ska kunna ta till vara sin rätt. Sekretess hindrar inte att uppgift i ett ärende hos domstol eller i ett beslut i ett sådant ärende lämnas till ett offentligt ombud enligt rättegångsbalken eller till ett integritetsskyddsombud enligt lagen (2009:966) om Försvarsunderrättelsedomstol. Lag (2009:1020). Fackliga företrädare, m.m.11 §11 § Sekretessen enligt 19 kap. 1–6, 9 och 10 §§, 28 kap. 4, 11 och 13–15 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12 och 16–18 §§ samt 39 kap. 1–5 b §§ hindrar inte att en myndighet fullgör vad som i lag är föreskrivet om skyldighet att lämna information till företrädare för arbetstagarorganisation eller till skyddsombud eller studerandeskyddsombud. Sekretessen enligt första stycket hindrar inte heller att en myndighet lämnarsådan information till en ledamot i skyddskommitté som behövs för hans eller hennes uppdrag, ellersådan information till en deltagare i en särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe som behövs för verksamheten. Lag (2010:85). 12 §12 §För den som får ta emot en uppgift med stöd av 11 § och som är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket gäller samma förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften som hos myndigheten. En företrädare för en arbetstagarorganisation får trots förbudet lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse. Även sådana skyddsombud, skyddskommittéledamöter och deltagare i särskilt organiserad arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet som utsetts av sådan lokal arbetstagarorganisation som avses i 6 kap. 2 och 8 §§ arbetsmiljölagen (1977:1160), får lämna uppgiften vidare till en ledamot i organisationens styrelse eller till en sakkunnig i arbetsmiljöfrågor hos en central arbetstagarorganisation som den lokala organisationen hör till. Rätten att lämna en uppgift vidare gäller endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om förbudet. I sådant fall gäller förbudet också för mottagaren.Även om det är förbjudet enligt denna lag att lämna ut eller utnyttja en uppgift, får företrädare för arbetstagarorganisation, skyddsombud, studerandeskyddsombud, ledamot av skyddskommitté eller den som deltar i arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet på ett arbetsställe utnyttja uppgiften för sitt uppdrag. Han eller hon får dock inte röja uppgiften för någon annan. Lag (2009:871). 13 §13 § När en myndighet med stöd av 11 § lämnar en uppgift till någon som inte är knuten till myndigheten på det sätt som anges i 2 kap. 1 § andra stycket, får myndighet göra ett förbehåll som inskränker mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja uppgiften. Om ett sådant förbehåll har gjorts ska vad som föreskrivs i 12 § andra och tredje styckena om förbud att lämna ut eller utnyttja uppgiften gälla beträffande förbehållet. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Utlämnande av uppgift med förbehåll14 §14 § Om en myndighet finner att sådan risk för skada, men eller annan olägenhet som enligt en bestämmelse om sekretess hindrar att en uppgift lämnas till en enskild kan undanröjas genom ett förbehåll som inskränker den enskildes rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas till den enskilde. Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Äldre rätt: R 1988: 103 anm. vid 26:1 – H 1993: 566 anm. vid 35:12. ERD Gillberg mot Sverige (2012, stor kammare, utlämnande av forskningsresultat).Bestämmelser som gäller till förmån för myndigheterRiksdagen och regeringen15 §15 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till riksdagen eller regeringen. Omprövning och överprövningRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1076. 16 §16 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för omprövning eller överprövning av beslut eller åtgärd av den myndighet hos vilken uppgiften förekommer. Lag (2017:1076). Tillsyn eller revision17 §17 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för tillsyn över eller revision hos den myndighet där uppgiften förekommer. Vissa rättsliga förfaranden18 §18 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för förundersökning, rättegång, ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten mot någon rörande hans eller hennes deltagande i verksamheten vid den myndighet där uppgiften förekommer. Förebyggande av brottRubriken införd g. Lag 2012:804. 18 a §18 a §Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som rör en enskild som inte fyllt tjugoett år lämnas till Polismyndigheten, omdet på grund av särskilda omständigheter finns risk för att den unge kommer att utöva brottslig verksamhet,uppgiften kan antas bidra till att förhindra det, ochdet med hänsyn till planerade eller pågående insatser för den unge eller av andra särskilda skäl inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut.En uppgift som angår misstanke om ett begånget brott får dock lämnas endast under de förutsättningar som i övrigt anges i denna lag. Lag (2014:633). Förhindrande eller avbrytande av vissa brott19 §19 §Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ och 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till Polismyndigheten eller någon annan myndighet som ska ingripa mot brott, om uppgiften behövs för att förhindra ett förestående eller avbryta ett pågående brott som avses i 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott, 13 kap. 2 eller 3 § luftfartslagen (2010:500), 30 § lagen (1990:1157) om säkerhet vid tunnelbana och spårväg, 20 kap. 4 eller 5 § sjölagen (1994:1009), eller 10 kap. 2 § järnvägslagen (2004:519). Lag (2014:633). Omedelbart polisiärt ingripande mot unga20 §20 §Sekretessen enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift som behövs för ett omedelbart polisiärt ingripande lämnas till Polismyndigheten när någon som kan antas vara under arton år påträffas av personal inom socialtjänstenunder förhållanden som uppenbarligen innebär överhängande och allvarlig risk för den unges hälsa eller utveckling, ellerom den unge påträffas när han eller hon begår brott. Lag (2014:633). Ingripande av djurskyddsskälRubriken införd g. Lag 2018:1194. 20 a §20 a § Sekretessen enligt 25 kap. 1 § och 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift om ett djur som är nödvändig för ett ingripande av en kontrollmyndighet för djurskydd eller Polismyndigheten lämnas till dessa myndigheter om personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten påträffar ett djur somtydligt utsätts för vanvård eller misshandel, elleruppenbart uppvisar symtom på sjukdom eller är allvarligt skadat. En uppgift enligt första stycket får lämnas endast om det bedöms att bristen inte kan åtgärdas i samråd med den som håller djuret. Lag (2018:1194). Misstankar om vissa begångna brott mot unga21 §21 §Sekretessen enligt 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§, 26 kap. 1, 3, 4 och 6 §§ samt 33 kap. 2 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som riktats mot någon som inte har fyllt arton år och det är fråga om brott som avses i 3, 4 eller 6 kap. brottsbalken, ellerlagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor. Lag (2014:633). 22 §22 §Sekretess enligt 26 kap. 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas till en åklagarmyndighet eller Polismyndigheten, om uppgiften angår misstanke om brott som innefattar överlåtelse eller anskaffning till någon som inte har fyllt arton år och brottet avseröverlåtelse av narkotika i strid med narkotikastrafflagen (1968:64),överlåtelse av dopningsmedel i strid med lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, ellericke ringa fall av olovlig försäljning eller anskaffning av alkoholdrycker enligt alkohollagen (2010:1622). Lag (2017:1076). Misstankar om begångna brott i övrigt23 §23 §Om inte annat följer av 19–22 §§ får en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott och som är sekretessbelagd enligt 24 kap. 2 a eller 8 §, 25 kap. 1 §, 2 § andra stycket eller 3–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 §, 31 kap. 1 § första stycket, 2 eller 12 §, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § eller 40 kap. 2 eller 5 § lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet endast om misstanken angår brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, försök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i två år, ellerförsök till brott för vilket det inte är föreskrivet lindrigare straff än fängelse i ett år, om gärningen innefattat försök till överföring av sådan allmänfarlig sjukdom som avses i 1 kap. 3 § smittskyddslagen (2004:168). Lag (2014:633). Äldre rätt: R 1989: 7.24 §24 §Sekretess som följer av andra sekretessbestämmelser än dem som anges i 19–23 §§ och 25 kap. 2 § första stycket hindrar inte att en uppgift som angår misstanke om ett begånget brott lämnas till en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller någon annan myndighet som har till uppgift att ingripa mot brottet, om fängelse är föreskrivet för brottet och detta kan antas föranleda någon annan påföljd än böter. Lag (2014:633). Se rättsfall anm. vid 23 §.Yttrande av sakkunnig25 §25 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas i ett muntligt eller skriftligt yttrande av en sakkunnig till en domstol eller myndighet som bedriver förundersökning i brottmål. Delgivning26 §26 § Sekretess hindrar inte att en uppgift om en enskilds adress, telefonnummer och arbetsplats eller uppgift i form av fotografisk bild av en enskild lämnas till en myndighet, om uppgiften behövs där för delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller för bistånd med sådan delgivning. Om den enskilde hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst har begärt att abonnemanget ska hållas hemligt och om uppgiften är sekretessbelagd enligt 29 kap. 3 §, får den lämnas ut endast om den myndighet som begär uppgiften finner att det kan antas att den som söks för delgivning håller sig undan eller att det annars finns synnerliga skäl. Lag (2013:878). Lagen 2010:1982, med ikraftträdande 1 april 2011, innehåller även:2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) gäller äldre bestämmelser.Generalklausul27 §27 § Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15–26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.Första stycket gäller inte i fråga om sekretess enligt 24 kap. 2 a och 8 §§, 25 kap. 1–8 §§, 26 kap. 1–6 §§, 29 kap. 1 och 2 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2 och 12 §§, 33 kap. 2 §, 36 kap. 3 § samt 40 kap. 2 och 5 §§.Första stycket gäller inte heller om utlämnandet strider mot lag eller förordning. Lag (2018:220). Äldre rätt: Fråga om tillämpning av tidigare motsv. till denna § på handlingar, innehållande begäran om förtursbehandling av vissa skattemål och uppgifter om skalbolag och andelsägare m.m., som Riksskatteverket lämnat till Domstolsverket H 2003: 447, anm. även vid 27:1 – Fotografier som tagits av kronofogdemyndighet i samband med en avhysning fick lämnas ut till socialnämnd som utredde två barns hemsituation R 2005: 94.Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och undantag från sekretess28 §28 §Sekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan myndighet, om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning. Ytterligare sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser om undantag från sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV–VI.Se bl.a. RF 13:6 2 st., RB 36:5, 38:8 och 39:5, Förvaltningsprocesslag (1971:291) 20 och 25 §§, SFB 110:31 samt vid SFB 2:2 anm. F 1980:995, Socialtjänstlag (2001:453) 11:11, 12:5–10 och 14:1, Lag (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 6 och 7 §§, Patientsäkerhetslag (2010:659) 6:15. Äldre rätt: R 1981 2:27 – Kommunstyrelses befogenhet på grund av kommunallagen (1977:179) 3:1 att utfå uppgift tillkom inte enskild ledamot R 1982 2:34 – R 1985 2:6.11 kap.Överföring av sekretess Bestämmelser om överföring av sekretessTillsyn och revision1 §1 §Får en myndighet i verksamhet som avser tillsyn eller revision, från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.Disciplinansvar m.m.2 §2 §Får en myndighet i sin förvaltande verksamhet i ärende om disciplinansvar eller skiljande från anställning eller i annat jämförbart rättsligt förfarande vid myndigheten från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.Forskningsverksamhet3 §3 §Får en myndighet i sin forskningsverksamhet från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.Direktåtkomst4 §4 §Om en myndighet hos en annan myndighet har elektronisk tillgång till en upptagning för automatiserad behandling och en uppgift i denna upptagning är sekretessreglerad, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.Teknisk bearbetning och lagringRubriken införd g. Lag 2017:1077. 4 a §4 a §Får en myndighet i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för en annan myndighets räkning en uppgift som hos den senare myndigheten är sekretessreglerad av hänsyn till ett allmänt intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Lag (2017:1077). Fackliga förhandlingar m.m.5 §5 §Får en myndighet i verksamhet som avser sådan förhandling med en arbetstagarorganisation som avses i 19 kap. 6 § andra stycket från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Första stycket tillämpas inte på en uppgift som ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.Arkivmyndigheter6 §6 §Får en arkivmyndighet för arkivering från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad där, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos arkivmyndigheten. Äldre rätt: Ang. handling som före lagens ikraftträdande överlämnats till arkivmyndighet R 1982 2:35.Enskilda organ som förvarar allmänna handlingar7 §7 §Får ett enskilt organ för förvaring enligt lagen (2015:602) om överlämnande av allmänna handlingar för förvaring en allmän handling som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos det enskilda organet. Får Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring en allmän handling enligt lagen (1999:288) om överlämnande av allmänna handlingar till Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar för förvaring, m.m. som innehåller en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Svenska kyrkan eller någon av dess organisatoriska delar. Lag (2015:603). Konkurrens mellan primära och sekundära sekretessbestämmelser8 §8 §De sekretessbestämmelser som avses i 1–7 §§ ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas på en uppgift när det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Lag (2018:691). Lagen 2018:691, med ikraftträdande d. 1 jan. 2019, innehåller även:2. Bestämmelsen i 22 kap. 2 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i ärenden om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481).3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess9 §9 §Ytterligare bestämmelser om överföring av sekretess finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser i avdelning IV–VI.12 kap.Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m.Sekretess i förhållande till den enskilde själv1 §1 §Sekretess till skydd för en enskild gäller inte i förhållande till den enskilde själv, om inte annat anges i denna lag.Jfr 25:6. Äldre rätt: Förvaltare i kommanditbolags konkurs ägde ej utan bolagsmans samtycke få del av PM ang. taxerings- och skatterevision hos bolaget R 1985 2:18 – Fråga om villkoren för utlämnande av självdeklaration sedan deklaranten avlidit R 1985 2:62 – God man enl. FB 11:4 ägde få ut kopior av huvudmannens självdeklarationer, då huvudmannen ansågs inte själv kunna begära att få del av dessa eller efterge sekretessen R 1999: 38.2 §2 §En enskild kan helt eller delvis häva sekretess som gäller till skydd för honom eller henne, om inte annat anges i denna lag.Om en enskild samtycker till att en uppgift som är sekretessbelagd till skydd för honom eller henne lämnas till en annan enskild endast under förutsättning att myndigheten gör ett förbehåll som inskränker den enskilde mottagarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska myndigheten göra ett sådant förbehåll när uppgiften lämnas ut.Att den tystnadsplikt som uppkommer genom ett sådant förbehåll som avses i första stycket inskränker den rätt att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen följer av 13 kap. 5 § andra stycket. Lag (2018:1919). Sekretess i förhållande till vårdnadshavare3 §3 §Sekretess till skydd för en enskild gäller, om den enskilde är underårig, även i förhållande till dennes vårdnadshavare. Sekretessen gäller dock inte i förhållande till vårdnadshavaren i den utsträckning denne enligt 6 kap. 11 § föräldrabalken har rätt och skyldighet att bestämma i frågor som rör den underåriges personliga angelägenheter, såvida intedet kan antas att den underårige lider betydande men om uppgiften röjs för vårdnadshavaren, ellerdet annars anges i denna lag.Om sekretess inte gäller i förhållande till vårdnadshavaren förfogar denne enligt 2 § ensam eller, beroende på den underåriges ålder och mognad, tillsammans med den underårige över sekretessen till skydd för den underårige.13 kap.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter 1 §1 § Av 1 kap. 1, 2 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen framgår att var och en har rätt att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst i tryckt eller därmed jämställd skrift eller i program, film, tekniska upptagningar eller därmed jämställt medium. Lag (2018:1919). 2 §2 § I förhållandet mellan å ena sidan ett sådant organ som avses i 2 kap. 4 §, beträffande den verksamhet som anges i bilagan till denna lag, eller ett sådant organ som avses i 2 kap. 3 §, och å andra sidan organets anställda eller uppdragstagare enligt 2 kap. 1 §, gäller vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen omrätt att lämna uppgifter i vilket ämne som helst för offentliggörande,förbud mot att ingripa mot bruk eller missbruk av tryckfriheten eller yttrandefriheten eller medverkan till sådant bruk eller missbruk, ochförbud mot att efterforska upphovsman, meddelare, den som har utgett eller avsett att utge en framställning i tryckt skrift, den som har tillhandahållit eller avsett att tillhandahålla en framställning för offentliggörande i ett radioprogram eller en teknisk upptagning och den som har framträtt i en sådan framställning.Vad som föreskrivs i första stycket om anställda och uppdragstagare gäller inte verkställande direktör, vice verkställande direktör, styrelseledamot eller styrelsesuppleant i organet. I 14 kap. 1 § finns bestämmelser om ansvar för vissa överträdelser av förbuden i första stycket 2 och 3. Lag (2010:1348). 3 §3 § Av 7 kap. 10, 12–18 §§ och 22 § första stycket 1 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det i vissa fall inte är tillåtet att meddela och offentliggöra uppgifter när detta utgör vissa brott mot rikets säkerhet eller vissa andra brott riktade mot staten.Av 7 kap. 20 § 3 tryckfrihetsförordningen och 5 kap. 1 § yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det, när riket är i krig eller omedelbar krigsfara, inte är tillåtet att offentliggöra uppgift om förhållanden vilkas röjande enligt lag innefattar annat brott mot rikets säkerhet än som anges i 7 kap. 2–19 §§ tryckfrihetsförordningen. Lag (2018:1919). 4 §4 § Av 7 kap. 20 § 1 och 22 § första stycket 2 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 2 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen följer att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter oriktigt lämna ut eller offentliggöra en allmän handling som inte är tillgänglig för alla eller att tillhandahålla en sådan handling i strid med ett förbehåll som en myndighet har gjort vid handlingens utlämnande, när gärningen är uppsåtlig. Lag (2018:1919). 5 §5 §Av 7 kap. 20 § 2 och 22 § första stycket 3 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 3 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen framgår att det inte är tillåtet att med stöd av rätten att meddela och offentliggöra uppgifter uppsåtligen åsidosätta en tystnadsplikt i de fall som anges i denna lag. En tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som avses i 10 kap. 4 § första stycket, 4 a § tredje stycket, 7 § första stycket, 9 § första stycket, 13 § första stycket, 14 § första stycket eller 12 kap. 2 § andra stycket denna lag, inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Ytterligare bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av vissa sekretessbestämmelser eller av gjorda förbehåll inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i anslutning till berörda sekretessbestämmelser och bestämmelser om förbehåll i avdelning IV–VI. Bestämmelser om att tystnadsplikt som följer av bestämmelser i andra författningar än denna lag inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter finns i avdelning VII. Lag (2018:1919). 14 kap.Ansvar1 §1 § Den som uppsåtligen ingriper i strid med 13 kap. 2 § första stycket 2 döms, om åtgärden utgör avskedande, uppsägning, meddelande av disciplinpåföljd eller en liknande åtgärd, till böter eller fängelse i högst ett år. Detsamma gäller den som uppsåtligen efterforskar i strid med 13 kap. 2 § första stycket 3. Lag (2010:1348). Förutv. 1 § nu 2 §.2 §2 § I brottsbalken finns bestämmelser om ansvar för den som bryter mot förbud enligt denna lag att röja eller utnyttja uppgift och för den som bryter mot förbehåll som har gjorts med stöd av lagen vid utlämnande av uppgift.Ansvar enligt 20 kap. 3 § brottsbalken ska dock inte följa om någon, vars anställning hos en myndighet har upphört, röjer eller utnyttjar uppgifter i strid med 19 kap. 1 och 2 §§ . Lag (2010:1348). Tidigare beteckning 1 §.Ang. förbehåll se 10:13 och 14.AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSENSEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN15 kap.Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationerUtrikessekretess1 §1 § Sekretess gäller för uppgift som rör Sveriges förbindelser med en annan stat eller i övrigt rör annan stat, mellanfolklig organisation, myndighet, medborgare eller juridisk person i annan stat eller statslös, om det kan antas att det stör Sveriges mellanfolkliga förbindelser eller på annat sätt skadar landet om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Äldre rätt: Ang. 2 st. R 1982 2:80 samt 1984 2:94 anm. vid 10:3 – Den s.k. scientologibibeln ansågs inte omfattad av sekretess enl. motsv. § i SekrL R 1998: 42 – Ang. handling översänd från Europeiska kommissionen till Jordbruksverket inom ramen för ett gemenskapsförfarande R 2000: 22.Ang. sekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer ang. den finansiella situationen i de baltiska länderna R 2009: 59.Sekretess i det internationella samarbetetRubriken införd g. F 2013:972. 1 a §1 a § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har fått från ett utländskt organ på grund av en bindande EU-rättsakt eller ett av EU ingånget eller av riksdagen godkänt avtal med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i det internationella samarbete som avses i rättsakten eller avtalet försämras om uppgiften röjs.Motsvarande sekretess gäller för uppgift som en myndighet har inhämtat i syfte att överlämna den till ett utländskt organ i enlighet med en sådan rättsakt eller ett sådant avtal som avses i första stycket. Om sekretess gäller enligt första eller andra stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid. Lag (2013:972). Förutv. 1 a § nu 1 b §.Utrikessekretess vid direktåtkomstRubriken har denna placering enl. F 2013:972. 1 b §1 b § Sekretess gäller för uppgift som en myndighet har elektronisk tillgång till i en upptagning för automatiserad behandling hos en annan stat eller mellanfolklig organisation, om myndigheten inte får behandla uppgiften enligt en bindande EU-rättsakt eller ett av Sverige eller EU ingånget avtal med en annan stat eller mellanfolklig organisation. Lag (2013:972). Tidigare beteckning 1 a §.Försvarssekretess2 §2 § Sekretess gäller för uppgift som rör verksamhet för att försvara landet eller planläggning eller annan förberedelse av sådan verksamhet eller som i övrigt rör totalförsvaret, om det kan antas att det skadar landets försvar eller på annat sätt vållar fara för rikets säkerhet om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt särskild lag om försvarsuppfinningar gäller dock sekretess för uppgift om sådana uppfinningar enligt föreskrifter i den lagen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Om det finns särskilda skäl, får dock regeringen meddela föreskrifter om att sekretessen ska gälla under längre tid.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 4 § – Lag (1971:1078) om försvarsuppfinningar 20 §, inf. efter lagen 1967:837. Bih.Ej sekretess för handling innehållande uppgifter om säkerhetsklassade domare HFD 2012: 33.Sekretessbrytande bestämmelse3 §3 §Sekretessen enligt 1 , 1 a och 2 §§ hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer. Lag (2013:972). Prövning av en begäran om utlämnande av handling4 §4 §En begäran att få ta del av en handling som har upprättats av den statliga lantmäterimyndigheten eller Sjöfartsverket och som innehåller kart- eller flygbildmaterial av betydelse för totalförsvaret eller uppgift ur myndighetens geodetiska arkiv ska, vid tillämpningen av 2 §, prövas av den myndighet som har upprättat handlingen. F (2010:649) om utlämnande av sekretessbelagda uppgifter vid samarbete med utländsk myndighet. 5 §5 §Av 2 kap. 17 § andra stycket tryckfrihetsförordningen följer att det genom förordning kan föreskrivas, att endast en viss myndighet får pröva frågan om utlämnande till enskild av allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet. Lag (2018:1919). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter6 §6 §Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt.Den tystnadsplikt som följer av 1 b § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.Att den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vissa fall följer av 7 kap. 10, 12–18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2018:1919). 16 kap.Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitikStatsfinanssekretess1 §1 §Sekretess gäller hos regeringen, Riksbanken och Riksgäldskontoret för uppgift som rör rikets centrala finanspolitik, penningpolitik eller valutapolitik, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Äldre rätt: Ang. vissa åtgärder beslutade av Riksbanken R 2002: 28.Överföring av sekretess2 §2 §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en myndighet som avses där, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter3 §3 §Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om en uppgift hos Riksbanken. Lag (2018:1919). 17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsynRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:1361. Förberedelser för inspektion, revision eller annan granskning1 §1 §Sekretess gäller för uppgift om planläggning eller andra förberedelser för sådan inspektion, revision eller annan granskning som en myndighet ska göra, om det kan antas att syftet med granskningsverksamheten motverkas om uppgiften röjs.Pågående granskning2 §2 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till pågående granskning för kontroll av skatt eller avgift till staten eller kommun eller av bidrag, lån, kreditgaranti eller annan förmån, om det med hänsyn till syftet med kontrollen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs för den som kontrollen avser. Äldre rätt: R 1981 2:63 – Ang. innebörden av ”pågående granskning” R 1984 2:93 – Ang. utlämnande av taxeringsavi till den skattskyldige under pågående handläggning av taxeringen i taxeringsnämnden R 1986: 18.Konkurrensverkets utredningar av vissa överträdelser3 §3 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Konkurrensverket av överträdelser av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2010:1436). Lagen 2010:1436, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av art. 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före d. 1 jan. 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.Finansinspektionens utredningar av vissa överträdelserRubriken införd g. Lag 2016:1314. 3 a §3 a §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till utredning hos Finansinspektionen av överträdelser av artikel 14 eller 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, om det med hänsyn till syftet med utredningen är av synnerlig vikt att uppgiften inte röjs. Lag (2016:1314). Kunskapsprov m.m.4 §4 §Sekretess gäller för uppgift som ingår i eller utgör underlag för kunskapsprov eller psykologiskt prov under en myndighets överinseende, om det kan antas att syftet med provet motverkas om uppgiften röjs.S.k. provsekretess ansågs ej hindra att ifyllda testblanketter från ett psykologiskt test lämnades ut från Arbetsförmedlingen till en leg. psykolog som i sitt arbete använde samma test HFD 2016: 55.Tillstånd att använda radiosändareRubriken införd g. Lag 2010:498. 4 a §4 a §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om prövning enligt 3 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation av fråga om tillstånd att använda radiosändare efter allmän inbjudan till ansökan, om det kan antas att syftet med förfarandet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2010:498). Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.Rubriken införd g. Lag 2011:553. 4 b §4 b §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det kan antas att syftet med en sådan undersökning eller bedömning motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket. Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2011:553), ändrad g. Lag (2011:779). Uppdrag om inköp av hälsofarliga varorRubriken införd g. Lag 2018:1114. 4 c §4 c §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet som avser uppdrag om inköp av varor enligt 11 a § lagen (1992:860) om kontroll av narkotika eller 3 e § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor, om det kan antas att syftet med inköpet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2018:1114). Internationell rättslig hjälp i konkurrensärenden5 §5 § Sekretess gäller för uppgift i verksamhet som avser rättslig hjälp på begäran av en annan stat, om det kan antas att den rättsliga hjälpen begärts under förutsättning att uppgiften inte röjs och uppgiften hänför sig tillåläggande enligt 5 kap. 19 § konkurrenslagen (2008:579), ellerundersökning enligt 5 kap. 20 § konkurrenslagen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart6 §6 §Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende tillsyn av civil luftfart för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil luftfart motverkas om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år.Internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning m.m.Rubriken införd g. Lag 2010:1361. 7 §7 § Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser internationellt samarbete avseende civil sjötrafikövervakning, informationssystem för civil sjötrafik samt undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor för uppgift som lämnats av en annan stat eller en mellanfolklig organisation, om det kan antas att myndighetens arbete för en säkrare civil sjöfart motverkas om uppgiften röjs. Sekretess gäller för uppgift som lämnats av en medlemsstat i Europeiska unionen och som rör planer för mottagande av fartyg i behov av assistans eller genomförande av förfaranden som anges i sådana planer, om en medlemsstat begär det.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2011:553). Samarbete inom Europeiska unionen avseende beskattningRubriken införd g. Lag 2012:846. 7 a §7 a §Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avses i lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning, för uppgift i sådana upplysningar för utvärdering av samarbetet från en annan medlemsstat som överlämnats till Europeiska kommissionen och vidarebefordrats till Sverige, om det kan antas att myndighetens möjlighet att utvärdera samarbete enligt lagen motverkas om uppgiften röjs.Sekretess gäller vidare i sådan verksamhet för uppgift i en rapport eller ett annat dokument som utarbetats av Europeiska kommissionen på grundval av sådana upplysningar som avses i första stycket, om kommissionen inte samtyckt till att uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2012:846). Samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna för el och naturgasRubriken införd g. Lag 2012:689. 7 b §7 b §Sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser samarbete inom Europeiska unionen avseende tillsyn av marknaderna för el och naturgas för uppgift som har lämnats av en tillsynsmyndighet i en annan stat eller av ett mellanstatligt organ, om det kan antas att myndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2012:689). Internationellt samarbete avseende behandling av personuppgifterRubriken införd g. Lag 2018:1245. 7 c §7 c §Sekretess gäller i tillsynsmyndighetens verksamhet enligt 5 kap. brottsdatalagen (2018:1177) för uppgift som, utan samband med en svensk begäran, har lämnats av en tillsynsmyndighet i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) eller i Schweiz, om det kan antas att den svenska tillsynsmyndighetens möjlighet att bedriva tillsyn motverkas om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2018:1245). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifterRubriken införd g. Lag 2010:1361. 8 §8 §Den tystnadsplikt som följer av 7 § andra stycket och 7 a § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 18 kap.Sekretess till skydd främst för intresset av att förebygga eller beivra brott Förundersökningar, underrättelseverksamhet, m.m.Förundersökningar m.m.1 §1 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till förundersökning i brottmål eller till angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i sådant mål eller i annan verksamhet för att förebygga brott, om det kan antas att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas om uppgiften röjs.Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig tillverksamhet som rör utredning i frågor om näringsförbud eller förbud att lämna juridiskt eller ekonomiskt biträde, ellerannan verksamhet än sådan som avses i 1 eller i första stycket som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2016:1314). Äldre rätt: Ej sekretess för videoupptagning under förundersökning för konfrontationsändamål R 1989: 56 – H 1990: 510 (Palmemålet) – Sekretess ansågs föreligga för TR:s diarium över ärenden om hemlig telefonavlyssning H 1993: 26 – Sekretessprövning av ett synnerligen digert material (den s.k. Boforsutredningen) hos Rikspolisstyrelsen R 1992: 15 anm. även vid 35:1 – Ang. sekretess för uppgifter i handlingar hos kommunal myndighet vilka överlämnats till polismyndighet i samband med anmälan om brott R 2002: 103.Underrättelseverksamhet m.m.2 §2 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att syftet med beslutade eller förutsedda åtgärder motverkas eller den framtida verksamheten skadas.Sekretess gäller, under motsvarande förutsättningar som anges i första stycket, för uppgift som hänför sig till sådan verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, eller 2 kap. 1 § 1 lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område.Sekretess enligt första stycket gäller inte för uppgift som hänför sig till verksamhet hos Säkerhetspolisen och som har förts in i en allmän handling före år 1949. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1708). Lagen 2018:1708, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådan verksamhet som avses i 6 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361).3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen.4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.Lagen 2017:456, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag.Lagen 2010:369, med ikraftträdande 1 mars 2012, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag. Äldre rätt: Uppgift om huruvida någon förekom i ärende hos SÄPO ansågs omfattad av sekretess R 2000: 15.Myndigheter som biträder åklagarmyndigheter m.fl.3 §3 §Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller i annan verksamhet än som där avses hos en myndighet för att biträda en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen med att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott samt hos tillsynsmyndigheten i konkurs och hos Kronofogdemyndigheten för uppgift som angår misstanke om brott. Lag (2014:633). Sekretessbrytande bestämmelse4 §4 §Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att en enskild kan få uppgift om huruvida han eller hon förekommer i Säkerhetspolisens register med anledning av den verksamhet som bedrevs med stöd avpersonalkontrollkungörelsen (1969:446) och de tilläggsföreskrifter som utfärdats med stöd av den,förordningen den 3 december 1981 med vissa bestämmelser om verksamheten vid Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning, ellermotsvarande äldre bestämmelser.Kvalificerade skyddsidentiteter5 §5 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt lagen (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den ansökande myndighetens verksamhet motverkas.6 §6 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende enligt 15 § lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar eller enligt lagen (2017:000) om en europeisk utredningsorder, om ärendet rör en brottsutredning som genomförs av en tjänsteman med en i annan stat beslutad skyddsidentitet motsvarande den som avses i 5 § och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att verksamheten hos de myndigheter som deltar i utredningen motverkas. Lag (2017:1012). Särskilt personsäkerhetsarbete7 §7 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att verksamheten skadas. Säkerhets- eller bevakningsåtgärd8 §8 §Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om säkerhets- eller bevakningsåtgärd, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs och åtgärden avserbyggnader eller andra anläggningar, lokaler eller inventarier,tillverkning, förvaring, utlämning eller transport av pengar eller andra värdeföremål samt transport eller förvaring av vapen, ammunition, sprängämnen, klyvbart material eller radioaktiva ämnen, telekommunikation eller system för automatiserad behandling av information, behörighet att få tillgång till upptagning för automatiserad behandling eller annan handling, den civila luftfarten eller den civila sjöfarten,transporter på land av farligt gods, ellerhamnskydd. Äldre rätt: Sekretess enl. motsv. i SekrL till p. 1 ansågs gälla för uppgifter om tingsrätts datorer och tillhörande utrustning avseende bl.a. tillverkningsnummer, fabrikat m.m. R 2004: 97 – Sekretess enl. motsv. i SekrL till p. 2 ansågs gälla för uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation varav kunde slutas vilka som utför penningtransporter och hur dessa utförs R 2006: 8.IncidentrapporteringIncidentrapporterBeträffande rubriken, se8 a §8 a §Utöver vad som följer av 8 § gäller sekretess hos domstol, Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten för uppgift i en incidentrapport, om det kan antas att arbetet med ordningen och säkerheten i domstolens eller myndighetens verksamhet motverkas om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2019:305). Sekretessbrytande bestämmelseBeträffande rubriken, se8 b §8 b §Sekretess enligt 8 a § hindrar inte att en domstol lämnar uppgiften till Domstolsverket. Lag (2019:305). Överföring av sekretessBeträffande rubriken, se8 c §8 c §Om Domstolsverket får en uppgift som är sekretessreglerad i 8 a § från en domstol, blir 8 a § tillämplig på uppgiften också hos Domstolsverket. Lag (2019:305). Chiffer, kod, m.m.9 §9 §Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om chiffer, kod eller liknande metod, om det kan antas att syftet med metoden motverkas om uppgiften röjs och metoden har till syfte attunderlätta befordran eller användning i allmän verksamhet av uppgifter utan att föreskriven sekretess åsidosätts, ellergöra det möjligt att kontrollera om data i elektronisk form har förvanskats.Körkorts referensnummer10 §10 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur vägtrafikregistret för uppgift om körkorts referensnummer, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att kontrollen av körkorts äkthet motverkas.Åtgärder för att hindra rymning m.m.11 §11 §Sekretess gäller, utöver vad som följer av 1–3 och 8–10 §§, inom Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att hindra rymning eller fritagning, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs.Sekretess gäller därutöver inom Kriminalvården för uppgift om åtgärd som har till syfte att upprätthålla ordningen och säkerheten i myndighetens verksamhet, om det kan antas att syftet med åtgärden motverkas om uppgiften röjs. Lag (2017:1076). Spridning av kärnvapen, m.m.12 §12 §Sekretess gäller för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning som kan användas i syfte att åstadkomma kärnsprängning eller spridning av kärnvapen.Risk- och sårbarhetsanalyser m.m.13 §13 § Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida krissituationer, planering och förberedelser inför sådana situationer eller hantering av sådana situationer, om det kan antas att det allmännas möjligheter att förebygga och hantera fredstida kriser motverkas om uppgiften röjs. Lag (2009:612). I säkerhetssyfte genererade kopior hos RegeringskanslietRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:1343. 14 §14 §Sekretess gäller för uppgift i kopior som i säkerhetssyfte har genererats i Regeringskansliets datasystem och som har bevarats med anledning av naturkatastrofen i Asien år 2004, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att Regeringskansliets verksamhet skadas.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Föreskrifterna i 10 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf. Sekretessen hindrar dock inte att uppgift lämnas till riksdagen. Lag (2010:1343). Bilder i mål om barnpornografibrott m.m.15 §15 §Sekretess gäller för uppgift i skildring som har beslagtagits, förverkats eller konfiskerats i ett mål eller som annars förekommer där, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att den sprids vidare i strid med brottsbalken, tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen och målet avseransvar för olaga våldsskildring, för motsvarande tryckfrihets- eller yttrandefrihetsbrott eller för barnpornografibrott, ersättning för skada med anledning av sådana brott, ellerkonfiskering eller förverkande av skildring med sådant innehåll.Sekretessen gäller även i ärende som rör brott som anges i första stycket. Lag (2017:1076). Lagen 2014:633, med ikraftträdande 1 jan. 2015, innehåller även:2. Bestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 1 § gäller fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Statens biografbyrå. Lag 2017:1076. Vapenregister m.m.16 §16 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till vapenregister enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning.Sekretess gäller, under motsvarande förutsättning som anges i första stycket, hosKammarkollegiet och Naturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jaktkortsregistret, ochNaturvårdsverket för uppgift som hänför sig till jägarexamensregistret.Sekretessen enligt första stycket gäller inte för uppgift i vapenregister om namn och adress för den som har tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation eller för uppgifter i registret över auktoriserade sammanslutningar för jakt- eller målskytte. Sekretess gäller inte heller för uppgift i vapenregister om vilka typer av vapen som omfattas av ett tillstånd att bedriva handel med skjutvapen eller att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation. Lag (2014:897). Äldre rätt: Uppgifter om en enstaka persons vapeninnehav kunde lämnas ut till innehavaren av en juridisk byrå R 2004: 98.Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret ansågs ej kunna lämnas ut till en jägarorganisation R 2009: 80. 16 a §16 a §Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapen eller ammunition kommer till brottslig användning. Lag (2014:633). Internationellt rättsligt och polisiärt samarbeteRubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:1076. Internationellt rättsligt samarbete och Schengens informationssystem17 §17 § Sekretess gäller i verksamhet som avser rättsligt samarbete på begäran av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, för uppgift som hänför sig till en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål eller en angelägenhet som angår tvångsmedel, om det kan antas att det varit en förutsättning för den andra statens eller den mellanfolkliga domstolens begäran att uppgiften inte skulle röjas.Motsvarande sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket och Kustbevakningen för uppgift i en angelägenhet som avses i 3 § första stycket 1 och 5 lagen (2000:344) om Schengens informationssystem.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2017:1076). Internationellt polisiärt samarbeteRubriken införd g. Lag 2017:1076. 17 a §17 a §Sekretess gäller hos brottsbekämpande myndigheter för uppgift som lämnats av ett utländskt organ inom ramen för internationellt polisiärt samarbete i syfte att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott, om det kan antas att en förutsättning för att uppgiften lämnades var att den inte skulle röjas.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fyrtio år. Lag (2017:1076). Sekretessbrytande bestämmelse18 §18 § Sekretessen enligt 17 § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1708). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter19 §19 §Den tystnadsplikt som följer av 5–8, 9 och 10 §§, 11 § första stycket och 12 och 13 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.Den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning eller hemlig rumsavlyssning på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet.Den tystnadsplikt som följer av 17 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation eller hemlig kameraövervakning på grund av beslut av domstol eller åklagare.Att den tystnadsplikt som följer av 1–3 §§ i vissa fall inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter utöver det som anges i andra stycket följer av 7 kap. 10, 12–18 §§, 20 § 3 och 22 § första stycket 1 och andra stycket tryckfrihetsförordningen samt 5 kap. 1 § och 4 § första stycket 1 och andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen. Lag (2019:305). 19 kap.Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska intresseMyndighets affärsverksamhet m.m.Affärs- och driftförhållanden1 §1 §Sekretess gäller i en myndighets affärsverksamhet för uppgift om myndighetens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att någon som driver likartad rörelse gynnas på myndighetens bekostnad om uppgiften röjs. Under motsvarande förutsättning gäller sekretess hos en myndighet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och där det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision.Sekretessen hos en myndighet som bedriver revision enligt första stycket gäller inte beslut av myndigheten.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: R 1982 2:34 – Löntagarfonds avräkningsnotor omfattades av sekretess enl. motsv. § i SekrL R 1985 2:54 – Fråga om sekretess för uppgifter i avtal som löntagarfondsstyrelse ingått i sin affärsverksamhet R 1987: 91 – Sekretess ansågs inte gälla för uppgifter hos Affärsverket svenska kraftnät ang. anställdas löner R 1998: 32; inte heller för uppgifter om löner för vissa anställda i ett landstingsägt bolag inom sjukvården 2003: 28; ej heller för ett vid universitetsinstitution utvecklat datorprogram för administration av den egna verksamheten 2004: 74.Överföring av sekretess2 §2 §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 1 § från en annan myndighet, blir 1 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.Upphandling m.m.3 §3 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till ärende om förvärv, överlåtelse, upplåtelse eller användning av egendom, tjänst eller annan nyttighet, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs. Begreppet tjänst omfattar inte arbete som för en myndighets behov utförs av dess egen eller någon annan myndighets personal, om det inte är fråga om ett arbete som en myndighet i konkurrens med andra myndigheter eller enskilda erbjuder sig att utföra. Om ett ärende enligt första stycket rör upphandling, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller beslut om leverantör och anbud fattats eller ärendet dessförinnan har slutförts. Under en elektronisk auktion får dock lämnas sådana uppgifter som avses i 8 kap. 25 § lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, 8 kap. 25 § lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna eller 6 kap. 11 § lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.Om ett ärende enligt första stycket rör försäljning av lös egendom för det allmännas räkning, får uppgift som rör anbud eller som rör motsvarande erbjudande inom en kommun, ett landsting eller en myndighet eller mellan statliga myndigheter inte i något fall lämnas till någon annan än den som har lämnat anbudet eller erbjudandet förrän alla anbud eller erbjudanden offentliggörs eller avtal har slutits eller ärendet annars har slutförts. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett slutet avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. Lag (2016:1155). Lagen 2016:1155, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.Lagen 2015:781, med ikraftträdande 1 jan. 2016, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Äldre rätt: R 1991: 56 anm. även vid 31:16 – R 1996: 85 (ang. anbud vid upphandling).Undantag från sekretessRubriken införd g. Lag 2013:314. 3 a §3 a §Sekretessen enligt 3 § andra stycket gäller intevid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2008:962) om valfrihetssystem, ellervid ett ansökningsförfarande enligt lagen (2013:311) om valfrihetssystem i fråga om tjänster för elektronisk identifiering. Lag (2013:314). Upplåning4 §4 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till en myndighets verksamhet för upplåning, om det kan antas att det allmännas ställning som låntagare försämras om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Tekniska undersökningar5 §5 §Sekretess gäller för uppgift om utförande av en undersökning av naturvetenskaplig eller teknisk art, som en myndighet har låtit göra för det allmännas räkning, eller om resultatet av en sådan undersökning, om det kan antas att det allmänna lider skada om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Fackliga förhandlingar m.m.Förhandlingar6 §6 §Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för att användas vid facklig förhandling inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse för sådan förhandling, om det kan antas att det allmännas eller ett statligt eller kommunalt företags ställning som förhandlingspart försämras om uppgiften röjs.Med facklig förhandling inom den offentliga sektorn avses en sådan förhandling som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare och som en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska delta i.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst fem år.Stridsåtgärder7 §7 § Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats med anledning av facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn eller vid förberedelse till sådan stridsåtgärd, om det kan antas att det allmännas eller statligt eller kommunalt företags ställning som part i arbetskonflikt försämras om uppgiften röjs.Med facklig stridsåtgärd inom den offentliga sektorn avses facklig stridsåtgärd som vidtas av eller mot arbetsgivare, för vars räkning en myndighet, en sammanslutning av kommuner eller ett statligt eller kommunalt företag ska förhandla i en fråga som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift8 §8 §Vid tillämpningen av 6 och 7 §§ ska den myndighet som självständigt handlägger ett ärende om förhandling i en fråga som rör förhållandet mellan en arbetsgivare och arbetstagare pröva en begäran om utlämnande till en enskild av uppgift som hänför sig till ärendet. Om ett förhandlingsärende har uppdragits åt en sammanslutning av kommuner, ska prövningen av frågan inom en viss kommun göras av den myndighet inom kommunen som handlägger sådana ärenden.Rättsliga tvister9 §9 §Sekretess gäller för uppgift som har tillkommit eller inhämtats för en myndighets räkning med anledning av myndighetens eller ett statligt eller kommunalt företags rättstvist, om det kan antas att det allmännas eller företagets ställning som part försämras om uppgiften röjs. Sekretessen upphör när saken slutligen har avgjorts.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Ej sekretess för uppgifter i handlingar ang. korrespondens inför tecknande av avtal utan samband med pågående rättstvist R 2007: 12.FartygssammanstötningFartygsdagbok10 §10 §Sekretess gäller för uppgift i en dagbok eller därmed jämställd handling, som har upprättats på ett fartyg vilket ägs av eller är upplåtet till staten eller en kommun, angående en sammanstötning med ett annat fartyg beträffande vilket motsvarande uppgift inte är tillgänglig, om det kan antas att det allmännas ställning i en tvist på grund av sammanstötningen försämras om uppgiften röjs.Sekretessen upphör om en sjöförklaring eller en annan sådan undersökning hålls offentligt eller talan väcks på grund av sammanstötningen. Sekretessen gäller högst fem år från det att sammanstötningen ägde rum.Prövning av en begäran om utlämnande av uppgift11 §11 §Vid tillämpningen av 10 § ska den myndighet under vars förvaltning fartyget hör, pröva fråga om utlämnande av uppgift till enskild. 20 kap.Sekretess till skydd för intresset av att bevara djur- eller växtart1 §1 § Sekretess gäller för uppgift om en djur- eller växtart som är i behov av skydd och som det finns ett intresse av att bevara i ett livskraftigt bestånd, om det kan antas att ett sådant bevarande av arten inom landet eller del av landet motverkas om uppgiften röjs. Lag (2012:770). AVDELNING V. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDENSEKRETESS TILL SKYDD FÖR UPPGIFT OM ENSKILDS PERSONLIGA ELLER EKONOMISKA FÖRHÅLLANDEN21 kap.Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften förekommerHälsotillstånd m.m.Hälsa och sexualliv1 §1 §Sekretess gäller för uppgift som rör en enskilds hälsa eller sexualliv, såsom uppgifter om sjukdomar, missbruk, sexuell läggning, könsbyte, sexualbrott eller annan liknande uppgift, om det måste antas att den enskilde eller någon närstående till denne kommer att lida betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgiftsom avses i 35 kap. 1 § andra stycket andra meningen och 12 § femte stycket,som förekommer i sådant mål eller ärende som anges i 36 kap. 1 §, ellersom tas in i ett beslut.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretessbrytande bestämmelse2 §2 §Om en uppgift som är sekretessbelagd med tillämpning av 1 § är sekretessbelagd även enligt en annan paragraf i denna lag, ska sekretessbrytande bestämmelser som är tillämpliga på sekretessen enligt den sistnämnda paragrafen också vara tillämpliga på sekretessen enligt 1 §. Förföljda personer, m.m.Adress, telefon, m.m.3 §3 §Sekretess gäller för uppgift om en enskilds bostadsadress eller annan jämförbar uppgift som kan lämna upplysning om var den enskilde bor stadigvarande eller tillfälligt, den enskildes telefonnummer, e-postadress eller annan jämförbar uppgift som kan användas för att komma i kontakt med denne samt för motsvarande uppgifter om den enskildes anhöriga, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt. Sekretessen gäller inte heller för uppgift i aktiebolagsregistret eller handelsregistret eller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annat liknande register.Sekretess gäller för uppgift om kopplingen mellan fingerade personuppgifter som en enskild har medgivande att använda enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter och den enskildes verkliga personuppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 5 §.Skyddad folkbokföringRubriken införd g. Lag 2018:691. 3 a §3 a § Sekretess gäller i mål eller ärende vid domstol eller annan myndighet där en part har skyddad folkbokföring enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) för uppgift som lämnar upplysning om var den parten bor stadigvarande eller tillfälligt, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne kan komma att utsättas för hot eller våld eller lida annat allvarligt men. Detsamma gäller om uppgiften tillsammans med annan uppgift i målet eller ärendet bidrar till sådan upplysning. Sekretessen gäller inte för uppgift om beteckning på fastighet eller tomträtt.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:691). Sekretessbrytande bestämmelserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:633.4 §4 § Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas till förvaltaren i den enskildes konkurs. Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen. Lag (2018:691). 4 a §4 a § Sekretessen enligt 3 § första stycket och 3 a § första stycket hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, om den mottagande myndigheten behöver uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet. Lag (2018:691). UtlänningarUtlännings säkerhet i vissa fall5 §5 §Sekretess gäller för uppgift som rör en utlänning, om det kan antas att röjande av uppgiften skulle medföra fara för att någon utsätts för övergrepp eller lider annat allvarligt men som föranleds av förhållandet mellan utlänningen och en utländsk stat eller myndighet eller organisation av utlänningar. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Sekretessbrytande bestämmelse6 §6 §Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgifter som avses i 37 kap. 4 § lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.Behandling i strid med dataskyddsregleringenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:220. 7 §7 § Sekretess gäller för personuppgift, om det kan antas att uppgiften efter ett utlämnande kommer att behandlas i strid medEuropaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), i den ursprungliga lydelsen,lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning, eller 6 § lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor. Lag (2018:2000). Äldre rätt: R 1992: 86.Sekretess enl. denna § gäller inte för bolag som är etablerat utanför Sverige HFD 2014: 66 – HFD 2016: 40 anm. vid dataskyddsförordningen 2016/679 art. 5 inf. efter lagen 2018:218. Bih.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter8 §8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 3 a och 5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 4 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 § och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919), ändrad g. Lag (2018:2060). 22 kap.Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring, delgivning, m.m.Folkbokföring, fingerade personuppgifter, m.m.Folkbokföring och annan liknande registrering av befolkningen m.m.1 §1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i verksamhet som avser folkbokföringen eller annan liknande registrering av befolkningen och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i annan verksamhet som avser registrering av en betydande del av befolkningen, ellerförande av eller uttag ur sjömansregistret. Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket 1 för uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 6 §. Äldre rätt: För uppgift som anger utomäktenskaplig börd gäller ej sekretess utan vidare R 1989: 51 – Ej hinder mot att ur regionalt folkbokföringsregister få ut sammanställning över personer enligt medborgarskap R 1996: 86.Sekretess ansågs ej föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som var föremål för indrivningsåtgärder R 2010: 58 – Folkbokföringsuppgift om adoption ansågs i visst fall omfattas av sekretess HFD 2014: 48.Skyddad folkbokföring och fingerade personuppgifterRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:691. 2 §2 § Sekretess gäller i ärende om skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen (1991:481) och i ärende enligt lagen (1991:483) om fingerade personuppgifter för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:691). Överföring av sekretess3 §3 §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 § från en myndighet som handlägger ärenden som avses där, blir 2 § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Sekretessbrytande bestämmelserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:361.3 a §3 a § Sekretessen enligt 1 § första stycket 2 hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i 23 a § 2–5 mönstringslagen (1983:929). Sekretessen enligt 1 § andra stycket hindrar inte att uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde lämnas till ett auktoriserat delgivningsföretag. Lag (2014:361). Namnärenden4 §4 §Sekretess gäller i ärende om byte av namn för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.DödförklaringRubriken införd g. Lag 2010:88. Personliga förhållandenRubriken införd g. Lag 2010:88. 4 a §4 a §Sekretess gäller hos Skatteverket i ärende enligt lagen (2005:130) om dödförklaring för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:88). Överföring av sekretessRubriken införd g. Lag 2010:88. 4 b §4 b §Får Skatteverket i ärende som avses i 4 a § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds personliga förhållanden, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Skatteverket. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Lag (2010:88). Delgivning5 §5 § Sekretess gäller i verksamhet som avser delgivning enligt delgivningslagen (2010:1932) eller bistånd med sådan delgivning för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2013:878). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter6 §6 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket och 2 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 23 kap.Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet, m.m.Utbildningsverksamhet m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:866. Förskola och viss annan pedagogisk verksamhetRubriken införd g. Lag 2010:866. 1 §1 § Sekretess gäller i förskola och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som kompletterar eller erbjuds i stället för förskola för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). Lagen 2010:866, med ikraftträdande 1 juli 2011, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012.Förskoleklass, grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola, gymnasieskola och gymnasiesärskolaRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:866. 2 §2 § Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller på det område som anges i första stycket dels i särskild elevstödjande verksamhet i övrigt för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, dels för uppgift som hänför sig till ärende om tillrättaförande av en elev eller om skiljande av en elev från vidare studier. Sekretessen gäller dock endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende. Sekretess gäller på det område som anges i första stycket i andra fall än som avses i första och andra styckena för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). Äldre rätt: Ang. handlingar rörande mobbning i skola R 1997: 26 anm. även vid 10:3 – Lista över skolklass, där en av eleverna polisanmält en lärare för våldtäkt, fick lämnas ut till journalist R 2005: 78.Fritidshem och viss annan pedagogisk verksamhetRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:866. 3 §3 § Sekretess gäller i fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) som erbjuds i stället för fritidshem för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i sådan särskild elevstödjande verksamhet som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i övrigt på det område som anges i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:866). Specialpedagogisk stödverksamhet4 §4 §Sekretess gäller i specialpedagogisk stödverksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Annan utbildningsverksamhetRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:866. 5 §5 § Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1–3 §§ för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, kurator eller hos studie- och yrkesvägledningen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretess gäller i elevvårdande verksamhet i övrigt inom arbetsmarknadsutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen, den särskilda utbildningen för vuxna, utbildningen i svenska för invandrare och folkhögskolan för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretess gäller i annan utbildningsverksamhet än sådan som anges i 1–3 §§ i annat fall än som avses i första stycket och hos Universitets- och högskolerådet i verksamhet som avser biträde vid antagning av studenter för uppgift om en enskilds identitet, adress och andra liknande uppgifter om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:920). Lagen 2012:920, med ikraftträdande 1 jan. 2013, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.Avskiljande från utbildningRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:633.6 §6 § Sekretess gäller i ärende om avskiljande av studerande från högskoleutbildning eller från polisprogrammet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2014:633). Tillsynsverksamhet m.m.7 §7 § Sekretess gäller hos Skolväsendets överklagandenämnd i ärenden som uppkommit där till följd av överklagande av beslut samt i tillsynsverksamhet hos Statens skolinspektion och Myndigheten för yrkeshögskolan samt hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärenden om legitimation, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2011:191). Lagen 2009:676, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt.7 a §7 a § Sekretess gäller hos Statens skolinspektion i ärende om legitimation för uppgift om den legitimerades hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:191). 7 b §7 b § Sekretess gäller hos Lärarnas ansvarsnämnd i ärende om legitimation för uppgift om den legitimerades eller den sökandes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:191). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter8 §8 § Den tystnadsplikt som följer av 1 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 2–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till annat än ärende om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. Lag (2018:1919). 24 kap.Sekretess till skydd för enskild inom forskning och statistikPsykologisk undersökning1 §1 §Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning som utförs för forskningsändamål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Rättspsykiatriskt forskningsregister2 §2 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register som förs enligt lagen (1999:353) om rättspsykiatriskt forskningsregister för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som har tillförts registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Sekretessen gäller även i förhållande till en registrerad person som är vård- eller behandlingsbehövande för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsaRubriken införd g. Lag 2013:795. Förande av och uttag ur registerRubriken införd g. Lag 2013:795. 2 a §2 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa för uppgift som avser en enskilds personliga förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Sekretessen hindrar inte att uppgift lämnas ut i den utsträckning som framgår av den lag som avses i första stycket.Vidare får uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2013:795). Överföring av sekretessRubriken införd g. Lag 2013:795. 2 b §2 b § Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 2 a § från den som bedriver verksamhet enligt lagen (2013:794) om vissa register för forskning om vad arv och miljö betyder för människors hälsa, blir 2 a § tillämplig även hos den mottagande myndigheten. Lag (2013:795). Etikprövning av forskning m.m.3 §3 §Sekretess gäller i verksamhet som består i etikprövning och tillsyn enligt lagen (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men, ochför uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 1 i högst sjuttio år och enligt första stycket 2 i högst tjugo år.Vissa upptagningar4 §4 §Sekretess gäller för uppgift i en upptagning som har dialektologiskt eller etnologiskt innehåll och som har gjorts eller anskaffats för vetenskapligt ändamål, om det kan antas att den som har lämnat uppgiften eller som uppgiften avser eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Forskningssamverkan med enskildAffärs- och driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat5 §5 §Sekretess gäller hos universitet och högskolor för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat som har lämnats eller kommit fram vid sådan forskning som efter överenskommelse bedrivs i samverkan med en enskild, om det måste antas att den enskilde har deltagit i samverkan under förutsättning att uppgiften inte röjs. Sekretessen gäller även hos en annan myndighet som tillsammans med ett universitet eller en högskola deltar i forskningssamverkan med en enskild. Sekretessen gäller inte om uppgiften har lämnats i ett ärende om ansökan om patent eller registrering av mönster. I ett sådant fall gäller sekretess endast om uppgiften är sekretessbelagd enligt 31 kap. 20, 21 eller 22 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år.Sekretessbrytande bestämmelse6 §6 §Sekretessen enligt 5 § första och andra styckena hindrar inte att en uppgift lämnas till en annan part som deltar i den forskningssamverkan som uppgiften hänför sig till.Dispens av regeringen7 §7 §Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 5 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften. Statistik8 §8 § Sekretess gäller i sådan särskild verksamhet hos en myndighet som avser framställning av statistik för uppgift som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde.Motsvarande sekretess gäller i annan jämförbar undersökning som utförs av Riksrevisionen, av riksdagsförvaltningen, av Statskontoret eller inom det statliga kommittéväsendet. Detsamma gäller annan jämförbar undersökning som utförs av någon annan myndighet i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det. Uppgift som behövs för forsknings- eller statistikändamål och uppgift som inte genom namn, annan identitetsbeteckning eller liknande förhållande är direkt hänförlig till den enskilde får dock lämnas ut, om det står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Detsamma gäller en uppgift som avser en avliden och som rör dödsorsak eller dödsdatum, om uppgiften behövs i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen (2008:355). För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år, om uppgiften avser en enskilds personliga förhållanden, och annars i högst tjugo år. Lag (2014:415). Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 7 §. Äldre rätt: Läkares begäran att utfå uppgifter ur Socialstyrelsens dödsorsaksregister ansågs ej avse forskningsändamål R 2004: 9 – Fråga om väninna till avliden person var att anse som närstående R 2009: 17.Uppgifter om namn på tingsrätter i tabell över utdömda brottspåföljder omfattades ej av sekretess HFD 2012: 64.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter9 §9 § Den tystnadsplikt som följer av 2 a och 8 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som gjorts med stöd av 7 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställighet av beslut om vård utan samtycke. Lag (2018:1919). 25 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser hälso- och sjukvård, m.m.Hälso- och sjukvård m.m.Hälso- och sjukvård och annan medicinsk verksamhet1 §1 § Sekretess gäller inom hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller i annan medicinsk verksamhet, exempelvis rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk undersökning, insemination, befruktning utanför kroppen, fastställande av könstillhörighet, abort, sterilisering, omskärelse och åtgärder mot smittsamma sjukdomar.Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:459). Äldre rätt: Fråga om utlämnande av sjukjournal betr. avliden R 1982 2:66 – Ang. handlingar i ärende hos landsting om bidrag till sjukvård utomlands R 1983 2:4 – H 1990: 510 anm. vid 18:1.Sammanhållen journalföring2 §2 § Sekretess gäller hos en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som gjorts tillgänglig av en annan vårdgivare enligt bestämmelserna om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355), om förutsättningar enligt 6 kap. 3, 3 a eller 4 § samma lag för att myndigheten ska få behandla uppgiften inte är uppfyllda. Om sådana förutsättningar som anges i första stycket är uppfyllda eller myndigheten har behandlat uppgiften enligt nämnda bestämmelser tidigare, gäller sekretess, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Andra stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2014:830). Omprövning och tillsyn3 §3 §Sekretess gäller i sådan verksamhet som innefattar omprövning av beslut i eller särskild tillsyn över allmän eller enskild hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet för uppgift om en enskilds hälsotillstånd och andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretess ansågs gälla i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare R 2010: 121.Patientnämndsverksamhet4 §4 § Sekretess gäller i ärenden hos en patientnämnd enligt lagen (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:377) Omhändertagande av patientjournal5 §5 §Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av patientjournal inom enskild hälso- och sjukvård för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden. Första stycket gäller inte om annat följer av 7, 8 eller 10 § eller 26 kap. 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretess i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande6 §6 §Sekretessen enligt 1–5 §§ gäller i förhållande till den vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. Anmälningar m.m.7 §7 §Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.8 §8 § Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) samt hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i anmälan i ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:956). Lagen 2012:956, med ikraftträdande 1 juni 2013, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som följer av 25 kap. 18 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande när det är fråga om uppgift i sådan anmälan till Socialstyrelsen som lämnats över till Inspektionen för vård och omsorg. Lag 2013:275. Lagen 2010:679, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före d. 1 jan. 2011 gäller 25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i sin äldre lydelse.Legitimation och annan behörighet för yrke inom hälso- och sjukvårdenRubriken införd g. Lag 2010:679. 8 a §8 a § Sekretess gäller hos Socialstyrelsen i ärende om legitimation, särskilt förordnande att utöva yrke eller bevis om specialistkompetens enligt 4 kap. 10 § patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om sökandens hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.Sekretess gäller hos Inspektionen för vård och omsorg i ärende om klagomål eller i initiativärende enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen eller i anmälan till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd enligt 7 kap. 30 § samma lag för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 10 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2012:956). Lagen 2012:311, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om bevis om kompetens som Europaläkare som har kommit in före d. 1 juli 2012.8 b §8 b § Sekretess gäller hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd i ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet, begränsning av förskrivningsrätt eller ny legitimation eller behörighet enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) för uppgift om berörd hälso- och sjukvårdspersonals hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Första stycket gäller inte om annat följer av 10 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:679). En varas tillverkning eller innehåll9 §9 §Sekretess gäller i verksamhet som avser hälso- eller sjukvård för sådan uppgift om en viss varas tillverkning eller innehåll som har lämnats till myndigheten för att användas som upplysning om eller underlag för behandling eller någon annan liknande åtgärd, om det kan antas att tillverkaren eller försäljaren lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Undantag från sekretess10 §10 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket, 3–5 §§ och 8 a och 8 b §§ gäller intebeslut i ärende enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård, om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,beslut enligt smittskyddslagen (2004:168), om beslutet avser frihetsberövande åtgärd,beslut i ärende om klagomål mot hälso- och sjukvården eller dess personal,beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av patientjournal, ellerbeslut i ärende enligt 4 kap. 10 § eller 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659). Lag (2010:679). Äldre rätt: Ang. p. 1 R 2000: 6.Sekretessbrytande bestämmelser11 §11 § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnasfrån en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i en kommun till en annan sådan myndighet i samma kommun,från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § i ett landsting till en annan sådan myndighet i samma landsting,till en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § eller till en enskild vårdgivare enligt vad som föreskrivs om sammanhållen journalföring i patientdatalagen (2008:355),till ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister enligt patientdatalagen,från en myndighet som bedriver verksamhet som avses i 1 § inom en kommun eller ett landsting till annan sådan myndighet för forskning eller framställning av statistik eller för administration på verksamhetsområdet, om det inte kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs, ellertill en enskild enligt vad som föreskrivs ilagen (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål,lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård,smittskyddslagen (2004:168), 6 och 7 kap. lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.,lagen (2006:496) om blodsäkerhet,lagen (2008:286) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga vävnader och celler,lagen (2012:263) om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ eller förordning som har meddelats med stöd av den lagen, eller 2 kap. lagen (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lag (2017:614). 12 §12 § Sekretessen enligt 1 §, 2 § andra stycket och 3–5 §§ hindrar inte att en uppgift om en enskild eller närstående till denne lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom socialtjänsten, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denneinte har fyllt arton år,fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, ellervårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård.Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2013:406). 13 §13 §Om den enskilde på grund av sitt hälsotillstånd eller av andra skäl inte kan samtycka till att en uppgift lämnas ut, hindrar sekretess enligt 1 § inte att en uppgift om honom eller henne som behövs för att han eller hon ska få nödvändig vård, omsorg, behandling eller annat stöd lämnas från en myndighet inom hälso- och sjukvården till en annan myndighet inom hälso- och sjukvården eller inom socialtjänsten eller till en enskild vårdgivare eller en enskild verksamhet på socialtjänstens område. 13 a §13 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift om en enskild lämnas från sådan elevhälsa som avser medicinsk insats till annan elevhälsa eller särskild elevstödjande verksamhet i övrigt inom samma myndighet, om det krävs att uppgiften lämnas för att en elev ska få nödvändigt stöd. Lag (2010:866). 14 §14 §Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att en uppgift lämnas till hälso- och sjukvårdspersonal, om uppgiften behövs för vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Biobanker15 §15 §Sekretess gäller i verksamhet som avser hantering av vävnadsprover enligt de ändamål som anges i 5 kap. 2 § lagen (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m., och förande av eller uttag ur det register som förs i den verksamheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:342). Äldre rätt: Hinder ansågs föreligga för utlämnande av uppgifter om vilka som återkallat samtycke till användning av vävnadsprov R 2004: 102.Donationsregister16 §16 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur donationsregister som förs av Socialstyrelsen för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Ersättning till steriliserade17 §17 §Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1999:332) om ersättning till steriliserade i vissa fall för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Hälso- och vårdinfrastrukturRubriken införd g. Lag 2013:626. 17 a §17 a § Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2013:626), ändrad g. Lag (2013:1028). Lagen 2013:626, med ikraftträdande 1 jan. 2014, innehåller även:2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före d. 1 jan. 2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.17 b §17 b § Sekretess gäller hos E-hälsomyndigheten för uppgift om en enskilds affärs- eller driftsförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2013:626), ändrad g. Lag (2013:1028). Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2013:626. 17 c §17 c § Sekretessen enligt 17 a § hindrar inte att uppgift i läkemedelsförteckningen lämnas enligt lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning till en förskrivare av läkemedel eller till en legitimerad sjuksköterska utan behörighet att förskriva läkemedel. Sekretessen enligt 17 a och 17 b §§ hindrar inte att uppgift lämnas enligt lagen (1996:1156) om receptregister eller lagen (2016:526) om behandling av personuppgifter i ärenden om licens för läkemedel till öppenvårdsapotek, hälso- och sjukvårdspersonal eller den som är behörig att förordna läkemedel. Lag (2016:528). Statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccineringRubriken införd g. Lag 2016:418. 17 d §17 d § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2016:417) om statlig ersättning till personer som insjuknat i narkolepsi efter pandemivaccinering för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2016:418). Statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fallRubriken införd g. Lag 2018:163. 17 e §17 e § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:163). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter18 §18 § Den tystnadsplikt som följer av 7, 9, 16, 17, 17 a och 17 e §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 1–5 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande eller beslut om vård utan samtycke.Den tystnadsplikt som följer av 8 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift i en anmälan till Inspektionen för vård och omsorg eller Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd. Lag (2018:1919). 26 kap.Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst, vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m.Socialtjänst m.m.Socialtjänst och därmed jämställd verksamhet1 §1 § Sekretess gäller inom socialtjänsten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Med socialtjänst förstås i denna lagverksamhet enligt lagstiftningen om socialtjänst,verksamhet enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga och av missbrukare utan samtycke, ochverksamhet som i annat fall enligt lag handhas av socialnämnd eller av Statens institutionsstyrelse. Till socialtjänst räknas ocksåverksamhet hos annan myndighet som innefattar omprövning av socialnämnds beslut eller särskild tillsyn över nämndens verksamhet, ochverksamhet hos kommunal invandrarbyrå.Med socialtjänst jämställsärenden om bistånd åt asylsökande och andra utlänningar,ärenden om tillstånd till parkering för rörelsehindrade,ärenden hos patientnämnd om allmän omvårdnad, ochverksamhet enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade.Sekretessen gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:377). Äldre rätt: Ang. innebörden av ”enskilds personliga förhållanden” R 1981 2:51 – Tidigare motsv. till denna § ej hinder för bifall till smittskyddsläkares begäran om uppgift från socialtjänsten om viss persons namn och adress R 1983 2:58 – Ang. utlämnande av barns adress till dess far för att denne skulle kunna söka verkställighet av umgängesdom R 1984 2:24; av adressen till person som var kamrat till den som avvikit från behandlingshem 1990: 8 – Ang. utlämnande av handlingar, som avsågs i tidigare motsv. till denna §, med förbehåll enl. SekrL 14:9 R 1988: 103 – Vissa uppgifter i journal rörande avliden person lämnades ej ut till dennes moder R 2007: 16.Underårigs vistelseort2 §2 § Sekretessen enligt 1 § som gäller för uppgift om en underårigs vistelseort gäller också i förhållande till den underåriges föräldrar eller annan vårdnadshavare, om den underårige har omhändertagits eller vårdas enligt den särskilda lagstiftningen om vård av unga utan samtycke och det är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med omhändertagandet eller vården.Familjerådgivning3 §3 §Sekretess gäller inom kommunal familjerådgivning för uppgift som en enskild har lämnat i förtroende eller som har inhämtats i samband med rådgivningen. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Omhändertagande av personakt4 §4 §Sekretess gäller i verksamhet som avser omhändertagande av personakt enligt 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) eller 23 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade för uppgift om en enskilds personliga förhållanden. Första stycket gäller inte om annat följer av 5, 6 eller 7 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1157). Anmälningar m.m.5 §5 §Sekretess gäller i verksamhet som anges i 1 och 4 §§ för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Äldre rätt: Fråga om tillämpning av tidigare motsv. till denna § R 1982 2:45.6 §6 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i anmälan i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller dess personal enligt 7 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659) och i anmälan i ärende om prövotid, återkallelse av legitimation eller annan behörighet eller begränsning av förskrivningsrätt enligt 8 kap. samma lag, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:679). Undantag från sekretess7 §7 § Sekretessen enligt 1 § gäller intebeslut om omhändertagande av en enskild,beslut om vård utan samtycke,beslut om sluten ungdomsvård,beslut i ärende om klagomål mot kommunal hälso- och sjukvård eller dess personal, ellerbeslut i ärende enligt 8 kap. patientsäkerhetslagen (2010:659).Sekretessen enligt 1 och 4 §§ gäller inte beslut i fråga om omhändertagande eller återlämnande av personakt. Lag (2010:679). Sekretessbrytande bestämmelser8 §8 §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild som uppnått myndig ålder om förhållanden av betydelse för att han eller hon ska få vetskap om vilka hans eller hennes biologiska föräldrar är. 9 §9 §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild eller någon närstående till denne lämnas från en myndighet inom socialtjänsten till en annan sådan myndighet eller till en myndighet inom hälso- och sjukvården, om det behövs för att ge den enskilde nödvändig vård, behandling eller annat stöd och denneinte har fyllt arton år,fortgående missbrukar alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel, ellervårdas med stöd av lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård eller lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård. Detsamma gäller uppgift om en gravid person eller någon närstående till denne, om uppgiften behöver lämnas för en nödvändig insats till skydd för det väntade barnet. Lag (2013:406). 9 a §9 a § Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om att beslut fattats enligt 11 kap. 1 a § andra stycket socialtjänstlagen (2001:453) eller uppgift om att sådan utredning som avses i den bestämmelsen redan pågår lämnas till den som har gjort en anmälan enligt 14 kap. 1 § samma lag, om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att uppgiften lämnas ut. Lag (2012:778). 10 §10 §Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift i verksamhet som avses i 7 kap. 5 § socialtjänstlagen (2001:453) lämnas till en socialnämnd och uppgift i verksamhet som avses i 23 f § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade lämnas till en nämnd som avses i 22 § samma lag, om uppgiften behövs för handläggning av ärende eller verkställighet av beslut om stödinsatser, vård eller behandling och det är av synnerlig vikt att uppgiften lämnas. Lag (2018:1157). Utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfallRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1377. 10 a §10 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till myndighets verksamhet som avser utredningar enligt lagen (2007:606) om utredningar för att förebygga vissa skador och dödsfall, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1377). Kommunal bostadsförmedling m.m.11 §11 §Sekretess gäller i ärende om kommunal bostadsförmedling för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.I kommunal bostadsuthyrningsverksamhet gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Bostadsanpassningsbidrag12 §12 §Sekretess gäller i ärenden om bostadsanpassningsbidrag och om bidrag till reparationer, besiktning och annat underhåll än reparation enligt lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:311). Internationella adoptionsfrågor13 §13 §Sekretess gäller hos Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd i ärende om sådana frågor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller för handlingar som lämnats över till Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd för förvaring enligt 8 b § tredje stycket lagen (1997:192) om internationell adoptionsförmedling.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2015:973). Ledarhundar14 §14 § Sekretess gäller hos Synskadades Riksförbund i ärende om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt tilldelning eller återtagande av ledarhund för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Ersättning på grund av övergrepp eller försummelserRubriken införd g. Lag 2012:664. 14 a §14 a § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2012:663) om ersättning på grund av övergrepp eller försummelser i samhällsvården av barn och unga i vissa fall för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Detsamma gäller för uppgift om personliga förhållanden för personal i sådan samhällsvård.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:664). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter15 §15 §Den tystnadsplikt som följer av 5, 13 och 14 a §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 1, 3, 4, 6 och 10 a §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om annat än verkställigheten av beslut om omhändertagande, beslut om vård utan samtycke eller beslut om sluten ungdomsvård. Lag (2018:1919). 27 kap.Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet som rör skatt, tull, m.m.SkattesekretessVerksamhet som avser bestämmande av skatt, m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:1427. 1 §1 §Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av skatt eller fastställande av underlag för bestämmande av skatt eller som avser fastighetstaxering för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Sekretess gäller vidarei verksamhet som avser förande av eller uttag ur beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen,hos kommun eller landsting för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatterättsnämnden har lämnat i ett ärende om förhandsbesked i en skatte- eller taxeringsfråga, ochhos Försäkringskassan för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som Skatteverket har lämnat i ett ärende om särskild sjukförsäkringsavgift. Med skatt avses i detta kapitel skatt på inkomst och annan direkt skatt samt omsättningsskatt, tull och annan indirekt skatt. Med skatt jämställs arbetsgivaravgift, prisregleringsavgift och liknande avgift, avgift enligt lagen (1999:291) om avgift till registrerat trossamfund, skattetillägg, återkallelseavgift och förseningsavgift samt expeditionsavgift och tilläggsavgift enligt lagen (2004:629) om trängselskatt. Med verksamhet som avser bestämmande av skatt jämställs verksamhet som avser bestämmande av pensionsgrundande inkomst.Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3, 4 eller 6 §.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. För uppgift om avgift enligt lagen om avgift till registrerat trossamfund gäller dock sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2016:1203). Äldre rätt: Fråga enl. äldre lag om utlämnande av självdeklaration sedan deklaranten dött R 1980 2:47 – Sekretesskyddet för fastighetsdeklaration gällde inte i förhållande till ny ägare till fastigheten R 1986: 163 – Ärende hos lokal skattemyndighet ang. fastställande av arbetsgivares betalningsskyldighet enl. 75 § uppbördslagen ansågs inte omfattas av tidigare motsv. till 1 st. R 1988: 152 – Registrering i centrala skatteregistret av organisationsnummer för juridiska personer ansågs inte hänförlig till verksamhet som avses i tidigare motsv. till 1 st. R 1996: 82 – Fråga om handlingar, innehållande begäran om förtursbehandling av vissa skattemål och uppgifter om skalbolag och andelsägare m.m., som Riksskatteverket lämnat till Domstolsverket, omfattades av sekretess H 2003: 447, anm. även vid 10:27.Uppgift om vilka företag som ingått en avsiktsförklaring om fördjupad samverkan med Skatteverket ansågs ej omfattas av den s.k. skattesekretessen HFD 2013: 48.2 §2 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden isärskilt ärende om revision eller annan kontroll i fråga om skatt samt annan verksamhet som avser tullkontroll och som inte omfattas av 1 §,ärende om kompensation för eller återbetalning av skatt,ärende om anstånd med erläggande av skatt,ärende om kassaregister enligt skatteförfarandelagen (2011:1244), ochärende om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarandelagen.Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Sekretessen gäller intebeslut i ärende som anges i första stycket 2 och 3 samt andra stycket,beslut om undantag från skyldigheter som gäller kassaregister enligt 39 kap. 9 § skatteförfarandelagen,beslut om kontrollavgift enligt 50 kap. skatteförfarandelagen, ellerbeslut om dokumentationsavgift enligt 49 b kap. skatteförfarandelagen.Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 eller 4 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2018:2033). Lagen 2011:1427, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse.Förordning (EG) nr 3295/94 utgör hinder för nationella rättsregler enligt vilka namn på deklaranter eller mottagare av importerade varor, som av varumärkesinnehavarna befunnits vara varumärkesförfalskade varor, inte får lämnas ut till varumärkesinnehavarna C-223/98 Adidas.Tullverket m.m.3 §3 §Sekretessen enligt 1 och 2 §§ gäller för uppgift hos Tullverket, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Motsvarande sekretess gäller i en myndighets verksamhet som avser förande av eller uttag ur tulldatabasen enligt lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet för uppgift som har tillförts databasen. Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 6 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Mål hos domstol4 §4 §Sekretessen enligt 1–3 §§ gäller för uppgift i mål hos domstol, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av ett överklagande hos domstol registreras hos en annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får en domstol i ett mål från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos domstolen. Lag (2011:739). Äldre rätt: Fråga om sekretess i taxeringsmål R 1981 2:35 – Handlingar i mål hos länsrätt behandlade enl. tidigare motsv. till denna § även när de tillfälligt fanns hos förvaltningsmyndighet; utlämnande antogs inte komma att medföra skada eller men för den skattskyldige R 1981 2:57 – Fråga i visst fall vilka handlingar i ett hos länsrätt anhängigt mål som omfattades av sekretess enl. tidigare motsv. till denna § R 1983 2:9 – Begäran om utfående av handlingar i ett avslutat mål om resning av inkomsttaxering prövades enl. tidigare motsv. till denna § R 2007: 60.Bolag som upplösts genom likvidation ansågs ej kunna lida skada eller men HFD 2011: 67.Internationella avtal5 §5 §Sekretessen enligt 1–4 §§ gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, i ärende om handräckning eller bistånd som en svensk myndighet lämnar åt en myndighet eller något annat organ i den staten eller inom den mellanfolkliga organisationen i verksamhet som motsvarar den som avses i nämnda paragrafer. Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–4 §§ för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.Om sekretess gäller enligt andra stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt andra stycket i högst tjugo år. Lag (2011:739). Undantag från sekretess6 §6 § Sekretessen enligt 1 och 3 §§ gäller inte beslut varigenom skatt eller pensionsgrundande inkomst bestäms eller underlag för bestämmande av skatt fastställs. Sekretessen gäller dock om beslutet meddelas i ärende om förhandsbesked i taxerings- eller skattefråga,beskattning av utländska experter, forskare eller andra nyckelpersoner när beslutet har fattats av Forskarskattenämnden,trängselskatt, ellerprissättningsbesked vid internationella transaktioner.I beslut varigenom trängselskatt bestäms eller underlag för bestämmande av sådan skatt fastställs gäller sekretessen dock endast för uppgift om vilken betalstation eller kontrollpunkt bilen har passerat och tidpunkten för denna passage. Lag (2016:1008). Sekretessbrytande bestämmelser7 §7 §Sekretessen enligt 1, 3 och 4 §§ hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs ilag om förfarande vid beskattning,lagen (2001:181) om behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet,lagen (1990:613) om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion, ellerförordningen (2001:646) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet. Lag (2016:883). 8 §8 §Sekretessen enligt 1–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende om revision lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs. Sekretessen enligt 2–4 §§ hindrar inte att uppgift i ärende enligt lagen (2007:324) om Skatteverkets hantering av vissa borgenärsuppgifter lämnas till en förvaltare i den enskildes konkurs. Om en myndighet med stöd av första eller andra stycket lämnar en uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.9 §9 §I Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 608/2013 av den 12 juni 2013 om tullens säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter och upphävande av rådets förordning (EG) nr 1383/2003 EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).finns bestämmelser om att uppgift i vissa fall får lämnas till en enskild. Lag (2014:344). EUT L 181, 29.6.2013, s. 15 (Celex 32013R0608).Överföring av sekretessRubriken införd g. Lag 2017:1076. 9 a §9 a § Om Bokföringsnämnden i ett ärende som avser yttrande om god redovisningssed får en uppgift som är sekretessreglerad i 1 eller 4 § från en domstol eller en annan myndighet, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften också hos Bokföringsnämnden. Lag (2017:1076). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter10 §10 §Den tystnadsplikt som följer av 1 §, 2 § första stycket och 3–5 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 8 § tredje stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 28 kap.Sekretess till skydd för enskild när det gäller socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m.Socialförsäkringar m.m.Allmän försäkring m.m.1 §1 § Sekretess gäller hos Försäkringskassan, Pensionsmyndigheten och domstol för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende enligt lagstiftningen omallmän försäkring,allmän pension,arbetsskadeförsäkring,merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag,statligt tandvårdsstöd,läkarvårdsersättning,ersättning för fysioterapi,annan ekonomisk förmån för enskild, ellersärskild sjukförsäkringsavgift. Motsvarande sekretess gäller hos en annan myndighet som har till uppgift att handlägga ärenden enligt den lagstiftning som anges i första stycket. För en myndighet som anges i 14 § gäller dock bestämmelserna där.Sekretess gäller hos Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten även i verksamhet som avser registrering av enskilda för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som myndigheten fått från Migrationsverket, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Första och andra styckena gäller inte om annat följer av 3 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1269). Lagen 2018:1269, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före d. 1 jan. 2019.Lagen 2016:1297, med ikraftträdande 1 jan. 2017, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt den upphävda lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus.Lagen 2013:1148, med ikraftträdande 1 jan. 2014, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Äldre rätt: Ang. innebörden av det s.k. raka skaderekvisitet i SekrL 7:7 och 9:5 R 1981 2:34 I–III (plenum) – En man ägde få ut adressuppgift hos försäkringskassan på sin frånskilda hustru i utlandet R 1994: 91; jfr 1984 2:24 anm. vid 26:1.2 §2 §Sekretessen enligt 1 § första och andra styckena gäller i förhållande till en vård- eller behandlingsbehövande själv för uppgift om hans eller hennes hälsotillstånd, om det med hänsyn till ändamålet med vården eller behandlingen är av synnerlig vikt att uppgiften inte lämnas till honom eller henne. 3 §3 §Sekretess gäller hos en myndighet som avses i 1 § första och andra styckena för uppgift i anmälan eller utsaga av en enskild om någons hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den som har lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.4 §4 §Sekretess gäller i ett ärende om arbetsskadeförsäkring för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076). Lagen 2017:1076, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. För ärenden enligt den upphävda lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring gäller 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse.Premiepensionsmedel5 §5 § Sekretess gäller hos Pensionsmyndigheten och domstol i ärende enligt lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension för uppgift omhur premiepensionsmedel har placerats för en enskilds räkning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men, ochvad en pensionssparare har bestämt om efterlevandeskydd enligt 91 kap. socialförsäkringsbalken.Sekretessen enligt första stycket 2 gäller inte sedan pensionsspararen har avlidit. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2010:1305). Sekretessbrytande bestämmelser6 §6 §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om allmän försäkring, allmän pension, merkostnadsersättning och omvårdnadsbidrag, sjuklön, statligt tandvårdsstöd eller särskild sjukförsäkringsavgift. Lag (2018:1269). SFB 110:39–42, Lag (1991:1047) om sjuklön 26 § vid SFB 27: och Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension 15: 15 inf. i Bih.7 §7 §Sekretessen enligt 5 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagstiftningen om inkomstgrundad ålderspension.Kommunalt vårdnadsbidragRubriken införd g. Lag 2009:550. 7 a §7 a §Sekretess gäller i ärende om vårdnadsbidrag enligt lagen (2008:307) om kommunalt vårdnadsbidrag för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs.I fråga om uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2009:550). Inkomstgaranti för den som har varit riksdagsledamot m.fl.8 §8 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende ominkomstgaranti eller ekonomiskt omställningsstöd för den som har varit riksdagsledamot eller ledamot av Europaparlamentet,inkomstgaranti eller motsvarande förmåner för den som varit statsråd och för vissa arbetstagare som har innehaft statlig chefsanställning,pension enligt statligt kollektivavtal om särskild pension för yrkesofficerare,pensionsersättning och särskild pensionsersättning enligt statligt kollektivavtal om trygghetsfrågor, ellerstöd för övergång till förvärvsarbete för den som har varit riksdagsledamot.Sekretess gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2013:765). Studiestöd och utlåning av allmänna medelStudiestöd, körkortslån och lån till hemutrustningRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:1116. 9 §9 §Sekretess gäller i ärende om studiestöd och i ärende hos Centrala studiestödsnämnden om körkortslån samt lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.I andra ärenden än sådana om studiestöd under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2018:1116). Utlåningsverksamhet som inte är affärsmässig och inte avser näringslivet10 §10 § Sekretess gäller, i annat fall än som avses i 9 §, 30 kap. 23, 24, 27 och 28 §§ samt 31 kap. 1 § första stycket och 2–5 §§, i ärende om utlåning av allmänna medel för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte ansökan eller beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildningRubriken införd g. Lag 2016:703. 10 a §10 a § Sekretess gäller i ärende om utbildningsbidrag för kompletterande pedagogisk utbildning som leder till ämneslärarexamen för personer som har en examen på forskarnivå för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.I andra ärenden än sådana om utbildningsbidrag under sjukdom gäller sekretessen inte beslut i ärendet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:703). Arbetsförmedling, etableringsinsatser, arbetslöshetsersättning m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2017:594. Arbetsförmedling m.m.11 §11 §Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men och uppgiften förekommer i ärende omarbetsförmedling,yrkesvägledning, arbetsvård, antagning till arbetsmarknadsutbildning, ellerhjälp och stöd vid arbetslöshet eller andra åtgärder i anställningsfrämjande syfte eller för att främja en enskilds anpassning till arbetslivet.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.I ärende hos Försäkringskassan eller domstol gäller och 1–3 6 §§ i stället för första och andra styckena.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.12 §12 § Sekretess gäller i ärende om arbetsförmedling och ärende enligt lagstiftningen om anställningsfrämjande åtgärder för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Ärenden om arbetsmarknadspolitiska åtgärder såsom rekryteringsstöd, lönebidrag m.m. hänförliga under tidigare motsv. till denna § R 1996: 79.Uppgift hos Arbetsförmedlingen om anordnare av sysselsättning i jobb- och utvecklingsgarantins fas tre ansågs omfattad av denna § HFD 2015: 11.EtableringsinsatserRubriken införd g. Lag 2017:594. 12 a §12 a § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden när uppgiften förekommer i ärende om etableringsinsatser och i ärende om ersättning som kan lämnas för deltagande i etableringsinsatser, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2017:594). Lagen 2017:594, med ikraftträdande 1 jan. 2018, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärende om etableringsplan och i ärende om ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.Arbetslöshetsersättning m.m.13 §13 §Sekretess gäller i ärende om arbetslöshetsersättning enligt lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring och i ärende om medlemsavgift för arbetslös medlem enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Arbetarskydd m.m.Myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd14 §14 §Sekretess gäller hos en myndighet som har till särskild uppgift att verka för arbetarskydd i ärende enligt lagstiftningen om arbetsskadeförsäkring, om arbetsmiljön eller om reglering av arbetstid eller annars i ärende om arbetarskydd för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider men om uppgiften röjs. Hos en sådan myndighet gäller sekretess också för arbetstagares anmälan i ärende om arbetarskydd.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Affärs- och driftförhållanden15 §15 §Sekretess gäller i ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, om reglering av arbetstid eller om arbetstillstånd för utlänning för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte vid tillsyn över produktsäkerheten hos varor som är avsedda för konsumenter eller kan antas komma att användas av konsumenter, om intresset av allmän kännedom om förhållanden som rör risk för skada på person har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Dispens av regeringen16 §16 §Regeringen får för ett särskilt fall, när det gäller uppgift i ett ärende enligt lagstiftningen om arbetsmiljön, besluta om undantag från sekretessen enligt 15 § , om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Erkännande av utländska yrkeskvalifikationerRubriken införd g. Lag 2016:149. 16 a §16 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som hänför sig till ärende enligt lagen (2016:145) om erkännande av yrkeskvalifikationer, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:149). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter17 §17 §Den tystnadsplikt som följer av 12 a § och av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 16 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 29 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör transporter och andra former av kommunikationAllmän samfärdselPostförsändelse1 §1 §Sekretess gäller hos tillståndsmyndigheten på postområdet och hos myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om en särskild postförsändelse. Om sekretess inte följer av någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som är försändelsens avsändare eller mottagare. Elektroniskt meddelandeRubriken har denna lydelse enl. Lag 2012:288. 2 §2 § Sekretess gäller hos en myndighet som tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst för uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller annan uppgift som angår ett särskilt elektroniskt meddelande. Om sekretess inte följer av någon annan bestämmelse, får dock sådan uppgift lämnas till den som har tagit del i utväxlingen av ett elektroniskt meddelande eller som på något annat sätt har sänt eller tagit emot ett sådant meddelande. Detsamma gäller innehavaren av ett abonnemang som använts för ett elektroniskt meddelande när det är fråga om uppgift om något annat än innehållet i meddelandet. Lag (2012:288). Annan allmän samfärdsel3 §3 §Sekretess gäller hos myndighet som handhar allmän samfärdsel för sådan uppgift om en enskilds förbindelse med samfärdselverksamheten som inte avses i 1 eller 2 §, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. Sekretessen hos en myndighet som bedriver postverksamhet för uppgift om en enskilds adress gäller dock endast om det kan antas att någon kan komma att utsättas för övergrepp eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Handling hos postverket med uppgift om en persons postadress fick inte lämnas ut till inkassoföretag R 1981 2:42.Radio- och TV-avgiftRubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1270. 4 §4 §Sekretess gäller i ärende som avser radio- och TV-avgift för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:1270). Körkort5 §5 § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt taxitrafiklagen (2012:211), körkort eller traktorkort för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2012:235). Lagen 2012:235, med ikraftträdande 1 juni s.å., innehåller även:2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) gäller 29 kap. 5 § i sin äldre lydelse.InfrastrukturavgiftRubriken införd g. Lag 2014:57. Verksamhet som avser infrastrukturavgiftRubriken införd g. Lag 2014:57. 5 a §5 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser bestämmande av infrastrukturavgift på väg, avgift med anledning av att infrastrukturavgift inte har betalats i rätt tid, eller fastställande av underlag för bestämmande av sådana avgifter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. I beslut om sådana avgifter som avses i första stycket gäller dock sekretessen endast för uppgift om vilken betalstation bilen har passerat och tidpunkten för denna passage. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2014:1563). Mål hos domstolRubriken införd g. Lag 2014:57. 5 b §5 b §Sekretessen enligt 5 a § gäller för uppgift i mål hos domstol, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Detsamma gäller uppgift som med anledning av ett överklagande hos domstol registreras hos en annan myndighet enligt 5 kap. 2 § första stycket 3 eller 4. Får en domstol i ett mål från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift och saknar uppgiften betydelse i målet, blir dock sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos domstolen. Lag (2014:57). FärdtjänstTillstånd för färdtjänst6 §6 §Sekretess gäller i ärende om tillstånd till färdtjänst eller riksfärdtjänst enligt lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretessbrytande bestämmelse7 §7 §Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1997:736) om färdtjänst och lagen (1997:735) om riksfärdtjänst. LuftfartLuftfartscertifikat m.m.8 §8 §Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att ha elevtillstånd, certifikat eller behörighetsbevis som avses i luftfartslagen (2010:500) för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:520). Certifikatregistret9 §9 §Sekretess gäller hos Transportstyrelsen i verksamhet som avser förande av eller uttag ur certifikatregistret för uppgift som rör brott eller en enskilds hälsotillstånd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Rapport om händelse inom civil luftfart10 §10 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Kustbevakningen, Statens haverikommission, Luftfartsverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket för uppgift som lämnats av en enskild i en rapport om händelse inom luftfart enligt en bindande EU-rättsakt eller enligt 10 kap. 8 § luftfartslagen (2010:500), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2018:498). JärnvägRubriken införd g. Lag 2011:727. 10 a §10 a § Sekretess gäller i ärende om prövning av någons lämplighet att få eller ha förarbevis enligt lagen (2011:725) om behörighet för lokförare för uppgift om den enskildes hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:727). SjöfartAnmälningar m.m.11 §11 § Sekretess gäller hos Transportstyrelsen vid tillsyn enligt 5 kap. fartygssäkerhetslagen (2003:364) för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal12 §12 §Sekretess gäller i ärende om registrering eller inskrivning i fartygsregistrets skeppsbyggnadsdel för uppgift om pris och betalningsvillkor i skeppsbyggnadsavtal. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Undersökningar av sjöolyckor och tillbud, m.m.Rubriken införd g. Lag 2011:553. 12 a §12 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som hänför sig till myndighets verksamhet som avser undersökningar av sjöolyckor eller tillbud till sjöss eller preliminära bedömningar av allvarliga sjöolyckor enligt lagen (1990:712) om undersökning av olyckor, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.Sekretessen enligt första stycket gäller även för uppgift som hänför sig till myndighets verksamhet för att biträda verksamhet som avses i första stycket.Sekretessen gäller inte för uppgift som tagits in i en slutlig rapport om undersökning enligt lagen om undersökning av olyckor.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2011:553). Sjöförklaringar och andra utredningar13 §13 § Sekretess gäller i ärende om utredning av fartygs sammanstötning med annat fartyg eller av tillbud till sådan händelse för uppgift som rör sammanstötningen eller tillbudet och härrör från det fartyg som ärendet avser, om fartygets befälhavare eller redare begär det.Sekretess enligt första stycket gäller inte, om sjöförklaring eller annan sådan undersökning beträffande båda fartygen sker samtidigt. Sekretess gäller inte heller, om sådan undersökning beträffande det andra fartyget har ägt rum förut eller om det annars finns tillgång till motsvarande uppgift om det andra fartyget.Om ett sådant ärende som anges i första stycket handläggs vid någon annan myndighet än domstol, tillämpas 43 kap. 5 § första stycket hos den myndigheten. Sekretessen enligt denna paragraf upphör när motsvarande uppgift om det andra fartyget har blivit tillgänglig.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen högst fem år från det att sammanstötningen eller tillbudet skedde.Samordning av civila behov av sjöövervakning m.m.Rubriken införd g. Lag 2009:612. 13 a §13 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur Kustbevakningens register för samordning av civila behov av sjöövervakning och förmedling av civil sjöinformation för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2009:612). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter14 §14 §Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 5 a och 6 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 30 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivetKonkurrensverkets tillsyn m.m.Tillsyn och utredning1 §1 §Sekretess gäller i Konkurrensverkets verksamhet som består i tillsyn och utredningför uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Rådgivning inför anmälan om företagskoncentration2 §2 §Sekretess gäller hos Konkurrensverket för uppgift som avses i 1 § och som enbart hänför sig till verksamhet som gäller rådgivning inför en anmälan enligt 4 kap. 6 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579). När en sådan anmälan kommit in till Konkurrensverket gäller i stället sekretess enligt 1 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Anmälningar m.m.3 §3 § Sekretess gäller hos Konkurrensverket i ärende som rör utredning av överträdelse av 2 kap. 1 eller 7 § konkurrenslagen (2008:579) eller av artikel 101 eller 102 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt för uppgift i anmälan eller utsaga från en enskild, om det kan antas att den enskilde lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2010:1436). Finansiella marknader m.m.Tillsyn och tillstånd4 §4 §Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Ang. handlingar som kommit in till bankinspektionen från bank R 1983 2:37.Ang. tystnadsplikt avseende värdepappersföretag i likvidation, se C-140/13 Altmann m.fl.4 a §4 a §Sekretess gäller hos Statistiska centralbyrån i dess verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som är skyldig att lämna uppgifter för tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet, om det kan antas att denne lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om affärs- eller driftförhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den uppgiftsskyldige.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2014:492). 4 b §4 b § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillståndsgivning eller tillsyn med avseende på bank- och kreditväsendet, värdepappersmarknaden eller försäkringsväsendet för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet. Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, lagen (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter, lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution eller lagen (2019:414) med kompletterande bestämmelser till EU:s prospektförordning för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller utsaga, omanmälan eller utsagan avser en överträdelse av bestämmelse i lag eller annan författning som gäller föra) värdepapperscentralers och utsedda kreditinstituts verksamhet,b) verksamhet i värdepappersinstitut, börser och leverantörer av datarapporteringstjänster,c) den som utvecklar, ger råd om eller säljer en Priip-produkt, ellerd) försäkringsdistributörers verksamhet, ellerden som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG, ochuppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men.Sekretessen enligt andra stycket gäller inte beslut om sanktioner eller sanktionsförelägganden.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2019:421). Lagen 2016:62, med ikraftträdande 1 mars s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter i ärenden hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare som har inletts före ikraftträdandet.4 c §4 c § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillsyn med avseende på auktoriserade och godkända revisorer, registrerade revisionsbolag och revisorer från ett tredjeland för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av en bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att anmälaren eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:441). Ägarprövning5 §5 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ett ärende hos en statlig myndighet om innehav avaktier i bankaktiebolag, kreditmarknadsbolag, värdepappersbolag, fondbolag eller försäkringsaktiebolag,andelar i medlemsbank eller kreditmarknadsförening, elleraktier eller andelar i börs, clearingorganisation, svensk värdepapperscentral, betalningsinstitut, institut för elektroniska pengar eller företag som driver verksamhet enligt lagen ((2014:275)) om viss verksamhet med konsumentkrediter eller lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.Sekretessen gäller inte beslut av myndigheten och inte heller för uppgift från en annan myndighet om uppgiften inte är sekretessreglerad där.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2016:1030). Övervakning och kontroll enligt viss lagstiftning6 §6 §Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i övervakning eller kontroll för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som på begäran har lämnats av någon som är skyldig att lämna uppgifter till myndigheten, om övervakningen eller kontrollen sker enligt lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet,lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden,lagen (2012:735) med kompletterande bestämmelser till EU:s blankningsförordning,lagen (2013:287) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister, ellerlagen (2019:277) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om transparens i transaktioner för värdepappersfinansiering och om återanvändning.Om en uppgift som avses i första stycket rör den som övervakningen avser, gäller sekretessen endast om denne kan antas lida skada eller men om uppgiften röjs och sekretessen inte motverkar syftet med uppgiftsskyldigheten.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2019:280). Lagen 2018:1626, med ikraftträdande 1 jan. 2019, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet.6 a §6 a §Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte uppgift som lämnats på grund av anmälningsskyldighet enligt artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2016:1314). 6 b §6 b §Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet. Sekretessen gäller inte om anmälaren varit rapporteringsskyldig enligtartikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014, ellerartikel 14 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 av den 8 juni 2016 om index som används som referensvärden för finansiella instrument och finansiella avtal eller för att mäta investeringsfonders resultat, och om ändring av direktiven 2008/48/EG och 2014/17/EU och förordning (EU) nr 596/2014.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2018:2027). 6 c §6 c §Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelser som myndigheten övervakar enligt den lagen, om uppgiften kan avslöja den anmäldes identitet och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att denne lider skada eller men. Sekretessen gäller inte beslut om sanktion eller sanktionsavgift.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:1314). Internationella avtal7 §7 §Sekretess gäller hos en statlig myndighet i verksamhet som avses i 4–6 §§, i den utsträckning riksdagen har godkänt avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten har fått enligt avtalet. Samma sekretess gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen har fått från en utländsk myndighet eller ett utländskt organ enligt något annat avtal, om regeringen meddelar föreskrifter om detta. Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella avtalet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 8 §.Sekretessbrytande bestämmelserRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:492. 8 §8 §Sekretessen enligt 4 § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas tillen börs eller ett utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige om uppgiften behövs för att börsen eller det utländska företaget ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden eller annan författning, ellerett övervakningsorgan som avses i 16 kap. 12 § lagen om värdepappersmarknaden om uppgiften behövs för att organet ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt den lagen eller annan författning. Lag (2018:1372). 8 a §8 a §Sekretess enligt 4 a § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas tillRiksbanken i dess verksamhet för att främja ett säkert och effektivt betalningsväsende,Finansinspektionen i dess verksamhet för tillsyn över finansiella marknader och företag, ellerRiksbanken, Finansinspektionen eller Statistiska centralbyrån i deras verksamheter för framställning av statistik. Lag (2014:492). 8 b §8 b §Sekretess enligt 4 § första stycket hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild som deltar i ett resolutionsförfarande enligt lagen (2015:1016) om resolution, om uppgiften behövs för att planera eller utföra en resolutionsåtgärd. Lag (2015:1033). Överföring av sekretessRubriken införd g. Lag 2016:1314. 8 c §8 c §Får en myndighet i ett ärende enligt artikel 17 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 en uppgift som är sekretessreglerad i 6 a § från en annan myndighet, blir 6 a § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Lag (2016:1314). Dispens av regeringen9 §9 §Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 4 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Insättningsgaranti, statligt stöd till kreditinstitut, m.m.Insättningsgaranti och investerarskydd10 §10 §Sekretess gäller hos garantimyndighet enligt lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och lagen (1999:158) om investerarskydd i myndighetens verksamhet enligt dessa lagarför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som myndighetens verksamhet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för någon annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som myndighetens verksamhet avser eller med ett utländskt institut med filial i Sverige som endast omfattas av ett utländskt garantisystem.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Internationella avtal11 §11 §I den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, gäller sekretess hos en sådan garantimyndighet som avses i 10 § för sådan uppgift om affärs- eller driftförhållanden och andra ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten fått på grund av ett avtal med företrädare för ett utländskt garantisystem. Om sådan sekretess gäller, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Statligt stöd till kreditinstitut samt statliga stabiliseringsverktygRubriken har denna lydelse enl. Lag 2015:1033. 12 §12 § Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2015:1017) om förebyggande statligt stöd till kreditinstitut och i ärende enligt 22 kap. lagen (2015:1016) om resolution, till dess ärendet har slutförtsför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser. I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretessför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2015:1033). Lagen 2015:1033, med ikraftträdande 1 febr. 2016, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut.ResolutionRubriken införd g. Lag 2015:1033. 12 a §12 a § Sekretess gäller i ärende om resolution enligt lagen (2015:1016) om resolution, till dess ärendet har slutförtsför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.I ett avslutat ärende som avses i första stycket gäller sekretessför uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2015:1033). 12 b §12 b §Sekretess gäller i andra ärenden enligt lagen (2015:1016) om resolution än de som avses i 12 och 12 a §§ för uppgift om affärs- eller driftförhållanden hos den som ärendet avser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om ekonomiska eller personliga förhållanden för annan som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som ärendet avser.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2015:1033). Sekretessbrytande bestämmelserRubriken införd g. Lag 2015:1033. 12 c §12 c § Sekretess enligt 10 § hindrar inte att uppgifter om insättare och deras insättningar lämnas till ett kreditinstitut eller en clearingorganisation, om uppgiften behövs för att förbereda eller genomföra utbetalningen av ersättningen. Lag (2016:628). Förutv. 12 c § nu 12 d §.12 d §12 d §Sekretess enligt 12 a och 12 b §§ hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild som deltar i ett resolutionsförfarande enligt lagen (2015:1016) om resolution, om uppgiften behövs för att planera eller utföra en resolutionsåtgärd. Lag (2016:628). Tidigare beteckning 12 c §. Förutv. 12 d § nu 12 e §.12 e §12 e §Sekretess enligt 12 a § andra stycket hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en konkursförvaltare eller en likvidator enligt vad som föreskrivs i 28 kap. 6 § lagen (2015:1016) om resolution.Om Riksgäldskontoret med stöd av första stycket lämnar en uppgift till en konkursförvaltare eller en likvidator, får myndigheten vid utlämnandet göra ett förbehåll som inskränker konkursförvaltarens eller likvidatorns rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att konkursförvaltaren eller likvidatorn ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen eller likvidationen. Lag (2018:1400). Tidigare beteckning 12 d §.Överföring av sekretess13 §13 §Får en myndighet i ett ärende som avses i 12, 12 a eller 12 b § en uppgift som är sekretessreglerad i 31 kap. 1 § första stycket eller 31 kap. 2 § från Riksbanken eller Riksgäldskontoret, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även i ärendet. Sekretessen gäller dock inte om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten. Lag (2015:1033). 13 a §13 a §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 12 a eller 12 b § från en annan myndighet, blir 12 a eller 12 b § tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Lag (2015:1033). Dispens av regeringen14 §14 §Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 10 § första stycket 1 samt 12 § första stycket 1 och andra stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Enskild mottagare av statsbidrag15 §15 §Sekretess gäller hos Riksrevisionen i verksamhet som avser granskning av hur en enskild mottagare har använt statsbidragför uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens granskning.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Advokater16 §16 §Sekretess gäller i ärende om någons inträde i Advokatsamfundet, om disciplinärt ingripande mot en advokat eller om en advokats uteslutning ur samfundet för uppgift om hans eller hennes ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Revisorer17 §17 § Sekretess gäller i ärende om godkännande eller auktorisation av en revisor eller registrering av ett revisionsbolag, om disciplinärt ingripande mot en godkänd eller auktoriserad revisor eller ett registrerat revisionsbolag eller om upphävande av godkännande, auktorisation eller registrering för uppgift om revisorns eller revisionsbolagets ekonomiska ställning eller om annans personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärendet.Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtal som träffats med en utländsk myndighet eller ett utländskt organ. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Stiftelser18 §18 § Sekretess gäller i verksamhet som avser tillsyn över stiftelser för uppgift om stiftelsens affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att stiftelsen lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om någon annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider skada eller men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.Åldersgräns för filmRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:1883. 19 §19 §Sekretess gäller i ärende enligt lagen (2010:1882) om åldersgränser för film som ska visas offentligt för uppgift i framställningen i en film. Sekretessen upphör att gälla när beslut i saken har vunnit laga kraft. Lag (2010:1883). Lagen 2010:1883, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet.Alkohol och tobakBeträffande rubriken, se20 §20 §Sekretess gäller hos tillstånds- eller tillsynsmyndighet enligt alkohollagen (2010:1622) och hos kommun i ärenden om tillståndspliktig tobaksförsäljning enligt lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende om tillstånd.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2018:2093). Lagen 2010:1633, med ikraftträdande 1 jan. 2011, innehåller även:2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före d. 1 jan. 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse.Ordningsvakter och väktare21 §21 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer iärende om förordnande av ordningsvakt och i förteckning som förs över tjänstetecken som tilldelats ordningsvakt, ellerärende om godkännande av väktare och i register som förs över väktare. Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess i ärende, förteckning eller register som avses där för uppgift om en enskilds personnummer, bostadsadress, hemtelefonnummer och för andra jämförbara uppgifter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Särskild förvaltning av hyresfastighetRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:30. 22 §22 § Sekretess gäller i ärende enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792) för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2010:30). Lagen 2010:30, med ikraftträdande 1 mars s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m.Övrig tillsyn m.m. som utövas av statlig myndighetTillsyn, stödverksamhet, m.m.23 §23 § Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, i en statlig myndighets verksamhet som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 9 §. Äldre rätt: R 1983 2:72 (fråga om skada för tredje man) – Handlingar hos Revisorsnämnden i ett disciplinärende rörande revision av ett aktiebolag kunde av hänsyn till revisionsbolaget ej utlämnas till aktiebolaget R 2003: 83 anm. även vid TF 2:1 – Beslut om konfidentialitet som fattats av myndighet i en annan medlemsstat i ett förfarande enl. ett EG-direktiv var ej bindande för svensk myndighet R 2005: 87.Miljöinspektör ansågs ej ha rätt att ta del av uppgifter från ett register hos Jordbruksverket om vilka djur som var registrerade på en viss produktionsplats R 2010: 77.23 a §23 a § Sekretess gäller i en statlig myndighets verksamhet som består i tillsyn över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/847 av den 20 maj 2015 om uppgifter som ska åtfölja överföringar av medel och om upphävande av förordning (EG) nr 1781/2006 och lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism och föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen för uppgift i en anmälan eller utsaga om överträdelse av bestämmelse som gäller för den som myndighetens verksamhet avser, om uppgiften kan avslöja anmälarens identitet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2017:651). Internationella avtal24 §24 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en statlig myndighet i verksamhet som avses i 23 §, för sådan uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet. Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med det aktuella avtalet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Uppgifter som svensk myndighet fått som ett led i förfarande enl. EG-direktiv, vilket innehöll bestämmelser om konfidentialitet, omfattad av sekretess enl. tidigare motsv. till bestämmelsen R 2007: 45.Överföring av sekretess25 §25 § Får ett landsting eller en kommun som inte ingår i ett landsting i samband med sådana överläggningar som avses i 9 och 13 §§ lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. en uppgift från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som är sekretessreglerad enligt 23 § första stycket 1, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos landstinget eller kommunen. Detta gäller dock inte om det finns en primär sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten.Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2015:268. 25 a §25 a § Sekretessen enligt 23 § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en lokal aktionsgrupp i enlighet med vad som föreskrivs i lagen (2015:266) om lokala aktionsgrupper. Lag (2015:268). Dispens av regeringen26 §26 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits med stöd av 23 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Tillsyn och stödverksamhet av andra än statliga myndigheterTillsyn och stödverksamhet i allmänhet27 §27 § Sekretess gäller i verksamhet som bedrivs av någon annan än en statlig myndighet och som består i tillsyn eller stödverksamhet med avseende på näringslivetför uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf. Sekretess enligt första stycket 1 gäller inte för uppgift i tillsynsverksamhet som bedrivs av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa, miljön eller redligheten i handeln eller ett liknande allmänintresse har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Äldre rätt: Ang. handlingar hos miljönämnd rörande livsmedelskontroll hos vissa s.k. storhushåll i privat regi R 1997: 21.Brandfarliga varor28 §28 § Sekretess gäller hos en kommunal myndighet i ärende om tillstånd till hantering av brandfarliga varorför uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för sådan tillsyns- eller stödverksamhet som avses i denna paragraf.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Dispens av regeringen29 §29 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretess enligt 27 § första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter30 §30 §Den tystnadsplikt som följer av 2 § första stycket första meningen, 4 § första stycket 2, 4 a § första stycket 2, 4 b § första stycket, 6 b § första stycket, 12 § första stycket och andra stycket 2, 12 a § första stycket och andra stycket 2, 12 b § första stycket 2, 13 §, 15 § första stycket 2, 23 § första stycket 2, 23 a § och 27 § första stycket 2 och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra meningen, 14 § andra meningen, 26 § andra meningen eller 29 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 24 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än affärs- och driftförhållanden för den som trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet. Den tystnadsplikt som följer av 18 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men. Lag (2018:1919). 31 kap.Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet med anknytning till näringslivetRiksbankens verksamhet1 §1 § Sekretess gäller i Riksbankens kassarörelse, valutahandel, in- och utlåningsrörelse, betalningsutjämning samt handel med värdepapper eller med rättigheter och skyldigheter som anknyter till sådana tillgångar för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden.Sekretess gäller vidare hos Riksbanken i ärenden enligt lagstiftningen om valutareglering och betalningar till och från utlandet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i en allmän handling som avses i första stycket gäller sekretessen i högst tjugo år och för uppgift i en allmän handling som avses i andra stycket gäller sekretessen i högst femtio år. Äldre rätt: R 1981 2:34 anm. vid 28:1 – Hinder förelåg mot att lämna ut uppgifter ur handlingar hos riksbanken om tillstånd under visst år för vissa företag till investeringar m.m. i utlandet R 1982 2:33.Affärs-, upplånings- och utlåningsverksamhetRiksgäldskontorets upplåningsverksamhet2 §2 §Sekretess gäller i Riksgäldskontorets upplåningsverksamhet för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Affärsverksamhet hos kommunala eller landstingskommunala företag3 §3 §Sekretess gäller i affärsverksamhet hos en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett värdepappersbolag som samverkande kommuner eller landsting utövar ett rättsligt bestämmande inflytande över för uppgift om en enskilds ekonomiska eller personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde lider skada eller men. I ett ärende enligt lagen (2016:1145) om offentlig upphandling, lagen (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna, lagen (2016:1147) om upphandling av koncessioner eller lagen (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet gäller dock sekretess för sådana uppgifter endast om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:351). Annan upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlåningsverksamhet4 §4 §I annan av en myndighet bedriven upplåningsverksamhet eller affärsmässig utlåningsverksamhet än som avses i 1, 2 eller 3 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Överföring av sekretess5 §5 §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 3 eller 4 § från en myndighet som avses där, blir 3 eller 4 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessbestämmelsen ska dock inte tilllämpas, om uppgiften ingår i ett beslut hos den mottagande myndigheten.PantbrevsregistretFörande av pantbrevsregistret6 §6 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av pantbrevsregistret enligt lagen (1994:448) om pantbrevsregister för uppgift om en registrerad pantbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada. Sekretessbrytande bestämmelse7 §7 §Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till den som senast har beviljats lagfart för den fastighet som uppgiften rör eller, om fastigheten är upplåten med tomträtt, till den som enligt fastighetsregistrets inskrivningsdel är tomträttshavare. InteckningsbrevsregistretFörande av inteckningsbrevsregistret8 §8 § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av inteckningsbrevsregistret enligt lagen (2008:1075) om inteckningsbrevsregister för uppgift om en registrerad inteckningsbrevshavare, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.Sekretessbrytande bestämmelse9 §9 §Sekretessen enligt 8 § hindrar inte att uppgift lämnas till den vars egendom har intecknats.Elcertifikatsregistret10 §10 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av elcertifikatsregistret enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett certifikatkonto, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada. Lag (2011:1202). Utsläppsregistret11 §11 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av utsläppsregistret enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter för uppgift som lämnar eller bidrar till upplysning om ställningen på ett konto i registret, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att kontoinnehavaren lider skada. Uppdragsverksamhet för enskilds räkningProvning, värdering, undersökning m.m.12 §12 §Sekretess gäller för uppgift som avser provning, bestämning av egenskaper eller myckenhet, värdering, vetenskaplig, teknisk, ekonomisk eller statistisk undersökning eller annat sådant uppdrag som myndigheten utför för en enskilds räkning, om det måste antas att uppdraget har lämnats under förutsättning att uppgiften inte röjs. Sekretessen gäller inte om intresset av allmän kännedom om förhållande som rör människors hälsa har sådan vikt att uppgiften bör lämnas ut. Sekretessen gäller dock för uppgift från uppdragsverksamhet inom universitet och högskolor.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Hos universitet och högskolor gäller sekretessen dock i högst tio år. Hos Patent- och registreringsverket gäller sekretessen i högst femtio år.Sekretessbrytande bestämmelse13 §13 §Sekretessen enligt 12 § hindrar inte att uppgifter som rör människors hälsa lämnas till en myndighet som utövar tillsyn inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Dispens av regeringen14 §14 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 12 § om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Administrativa tjänster åt en stiftelse15 §15 § Sekretess gäller i verksamhet som avser administrativa tjänster som utförs efter överenskommelse med en stiftelse, för uppgift om en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst sjuttio år.Enskildas affärsförbindelser med myndigheter, m.m.Affärsförbindelse med myndighet16 §16 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne i annat fall än som avses i 1 § första stycket, 2–4 och 12 §§ har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande en handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk, Försvarets materielverk och i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts. Lag (2015:781). Äldre rätt: Ang. 1 st. R 1982 2:34, 1991: 56 anm. även vid 19:3, 2005: 5.Uppgifter som lämnats i anbud om kunder, namn på anställda och konsulter ansågs omfattas av sekretess HFD 2016: 17.Affärsförbindelse med vissa bolag m.m.17 §17 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med bolag, förening, samfällighet eller stiftelse som driver affärsverksamhet och vari det allmänna genom myndigheten utövar ett bestämmande inflytande eller bedriver revision, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. Sekretessen hos en myndighet som bedriver sådan revision gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut av myndigheten.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal gäller sekretessen dock längst till dess att två år, eller hos statliga affärsverk och Försvarets materielverk samt i kommunal affärsverksamhet fem år, har gått från det att avtalet slöts.Överföring av sekretess18 §18 §Får en myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 16 eller 17 § från en myndighet som avses där, blir 16 eller 17 § tillämplig på uppgiften också hos den mottagande myndigheten. Sekretessbestämmelsen ska dock inte tillämpas, om uppgiften ingår i ett beslut av den mottagande myndigheten.Dispens av regeringen19 §19 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 16 eller 17 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Patentansökan m.m.Patentansökan20 §20 § Sekretess gäller i ärende om ansökan om patent för uppgift om uppfinning eller företagshemlighet, om inte annat följer av patentlagen (1967:837).Arbetstagares uppfinningar21 §21 §Sekretess gäller för sådan uppgift om uppfinning som har lämnats till en myndighet enligt lagen (1949:345) om rätten till arbetstagares uppfinningar. Om patent har sökts på uppfinningen, gäller dock sekretessen endast om uppgiften omfattas av sekretess enligt 20 §. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket första meningen i högst tjugo år.Registrering av mönster22 §22 §Sekretess gäller i ärende om registrering av mönster för uppgift om mönstret, om sökanden har begärt det och annat inte följer av mönsterskyddslagen (1970:485). Varu- eller näringskänneteckenRubriken införd g. Lag 2010:1890. 22 a §22 a § Sekretess gäller i ett mål eller ärende om varu- eller näringskännetecken för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om en part har begärt detta och det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. Sekretess gäller dock inte för uppgift som har betydelse för bedömningen av ensamrättens giltighet eller skyddets omfattning.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2010:1890). Upphovsrättsligt skyddat verk23 §23 § Sekretess gäller för uppgift i ett upphovsrättsligt skyddat verk som inte kan antas sakna kommersiellt intresse, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att rättighetshavaren lider skada ochdet av särskild anledning kan antas att verket inte tidigare har offentliggjorts i den mening som avses i lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, det av särskild anledning kan antas att verket har kommit in till myndigheten utan rättighetshavarens samtycke, ochett röjande av uppgiften innebär ett upphovsrättsligt förfogande. Vid tillämpningen av första stycket ska ett verk som har tillhandahållits enligt 2 kap. tryckfrihetsförordningen eller har lämnats från en myndighet till en annan inte därigenom anses offentliggjort.Internationellt utvecklingsbiståndAffärs- och driftförhållanden24 §24 § Sekretess gäller i verksamhet avseende internationellt utvecklingsbistånd för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Beträffande handling som anger villkoren i ett avtal, slutet mellan en enskild och en myndighet, gäller sekretessen dock längst till dess att två år har gått från det att avtalet slöts.Dispens av regeringen25 §25 § Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 24 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter26 §26 §Den tystnadsplikt som följer av 1 § första stycket, 2, 12 och 20–22 §§ och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 14 § andra meningen, 19 § andra meningen eller 25 § andra meningen inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 3 och 4 §§ begränsar rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till affärsmässig utlåningsverksamhet.Den tystnadsplikt som följer av 15 § begränsar rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds personliga förhållanden vars röjande kan vålla allvarligt men. Lag (2018:1919). 32 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m.DatainspektionenTillstånd, tillsyn, m.m.1 §1 §Sekretess gäller hos Datainspektionen i ärende om tillstånd eller tillsyn som enligt lag eller annan författning ska handläggas av inspektionen och i ärende om sådant bistånd som avses i Europarådets konvention om skydd för enskilda vid automatisk databehandling av personuppgifter, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Konventionen införd som bilaga 4 i prop. 1981/82:189.Överföring av sekretess2 §2 §Får Justitiekanslern en uppgift som är sekretessreglerad i 1 §, blir 1 § tillämplig på uppgiften även hos Justitiekanslern. KameraövervakningRubriken har denna lydelse enl. Lag 2013:461. Enskilds personliga förhållandenRubriken införd g. Lag 2013:461. 3 §3 § Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som har inhämtats genom kamerabevakning som avses i kamerabevakningslagen (2018:1200), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Sekretessen enligt första stycket gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1201). Lagen 2018:1201, med ikraftträdande 1 aug. s.å., innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före ikraftträdandet.Lagen 2013:461, med ikraftträdande 1 juli s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas även på sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning.Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2013:461. 3 a §3 a § Sekretessen enligt 3 § hindrar inte att uppgift om en enskilds personliga förhållanden lämnas tillen åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Tullverket, Kustbevakningen eller Skatteverket, om uppgiften behövs för att utreda ett begånget brott för vilket fängelse är föreskrivet eller för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott för vilket fängelse är föreskrivet, elleren kommun eller en myndighet som ansvarar för räddningstjänst enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, om uppgiften behövs för att förebygga en hotande olycka eller för att begränsa verkningarna av en redan inträffad olycka. Lag (2014:633). Överförmyndare m.m.Överförmyndare och överförmyndarnämnd4 §4 §Sekretess gäller hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd i ärende enligt föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2014:887). Se FB 16:7 och 19:2. Äldre rätt: Uppgifter om vilka personer som hade förvaltare enl. FB kunde lämnas till kreditupplysningsföretag R 2007: 82.Sekretessbrytande bestämmelse5 §5 §Sekretessen enligt 4 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i föräldrabalken eller lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn. Lag (2014:887). Se anm. vid 4 §.Anmälningar om innehav av finansiella instrumentBeträffande rubriken, seAnmälningar om innehav av finansiella instrumentRubriken införd g. Lag 2016:1314. 6 §6 § Sekretess gäller för uppgift om innehav av finansiella instrument som har lämnats till en myndighet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada eller men och uppgiften har lämnats till följd av anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 5 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank, 7 kap. 2 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder), 5 kap. 2 § lagen (2000:193) om Sjätte AP-fonden, 14 a § första och andra styckena lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen, ellerlagen (2018:1625) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2018:1626). Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2016:1314. 6 a §6 a §Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas till Finansinspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för fullgörandet av inspektionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Lag (2016:1314). Statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhetRubriken införd g. Lag 2018:682. 6 b §6 b § Sekretess gäller i ärende om prövning enligt lagen (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider skada eller men.Sekretessen upphör att gälla när ett slutligt beslut meddelas i ärendet. Lag (2018:682). Passagerarregister7 §7 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (2006:444) om passagerarregister för uppgift om en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling. Sekretess i denna verksamhet gäller också för uppgift om en enskilds ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Räddningsinsatser, undersökningar av olyckor och tillsyn8 §8 §Sekretess gäller hos kommuner och statliga myndigheter för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i sådan verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor som avserutförande av räddningsinsatser, undersökningar av olyckor, ellertillsyn.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionenRubriken införd g. Lag 2015:283. 8 a §8 a § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till en myndighet i enlighet med lagen (2015:280) om rapportering av olyckor vid olje- och gasverksamhet till havs utanför Europeiska unionen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2015:283). Kärnteknisk verksamhetKärnenergiolyckor m.m.9 §9 §Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats enligt 19–21 §§ lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller i ärende om underrättelse och information eller bistånd enligt konventionerna den 26 september 1986 om tidig information vid en kärnenergiolycka och om bistånd i händelse av en kärnteknisk olycka eller ett nödläge med radioaktiva ämnen samt konventionen den 17 mars 1992 om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Dispens av regeringen10 §10 §Regeringen får för ett särskilt fall besluta om undantag från sekretessen enligt 9 §, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas. Regeringen får förena ett sådant beslut med villkor att förbehåll, som inskränker en enskild mottagares rätt att lämna uppgiften vidare eller utnyttja den, ska göras vid utlämnande av uppgiften. Kontrollmyndighet för djurskyddRubriken införd g. Lag 2018:1194. Uppgift från hälso- och sjukvården och socialtjänstenRubriken införd g. Lag 2018:1194. 10 a §10 a §Sekretess gäller hos en kontrollmyndighet för djurskydd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1194). Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2018:1194. 10 b §10 b §Sekretessen enligt 10 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en annan kontrollmyndighet för djurskydd. Lag (2018:1194). Överföring av sekretessRubriken införd g. Lag 2018:1194. 10 c §10 c §Om en kontrollmyndighet för djurskydd får en uppgift som är sekretessreglerad i 10 a § från en annan kontrollmyndighet för djurskydd, blir 10 a § tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Detsamma gäller för uppgift som är sekretessreglerad i 35 kap. 23 a § och som lämnas av Polismyndigheten. Lag (2018:1194). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter11 §11 §Den tystnadsplikt som följer av 1 och 2 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en registrerads förhållanden.Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om en enskilds namn och födelsedatum samt nummer på resehandling.Den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 10 § andra meningen inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 33 kap.Sekretess till skydd för enskild hos Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen och Konsumentombudsmannen, m.m.Diskrimineringsombudsmannen m.m.1 §1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer hosDiskrimineringsombudsmannen i ärende enligt diskrimineringslagen (2008:567) eller 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584) samt i andra ärenden som rör rådgivning åt en enskild,Nämnden mot diskriminering i ärende enligt diskrimineringslagen, ellerStatens skolinspektion i ärende enligt 6 kap. skollagen (2010:800). För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2011:743). BarnombudsmannenVerksamhet2 §2 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (1993:335) om Barnombudsman för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Sekretessbrytande bestämmelse3 §3 §Sekretessen enligt 2 § hindrar inte att Barnombudsmannen gör anmälan och lämnar uppgift till socialnämnden eller lämnar uppgift till Inspektionen för vård och omsorg enligt vad som föreskrivs i lagen (1993:335) om Barnombudsman. Lag (2017:1246). Konsumentombudsmannen4 §4 § Sekretess gäller hos Konsumentombudsmannen i ärende enligt lagen (2011:1211) om Konsumentombudsmannens medverkan i vissa tvisterför uppgift som tillkommit eller inhämtats med anledning av en rättstvist enligt lagen, om det kan antas att den enskildes ställning som part i tvisten försämras om uppgiften röjs, ochför uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen enligt första stycket 2 i högst tjugo år. Lag (2011:1217). Lagen 2011:1217, med ikraftträdande 1 jan. 2012, innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter5 §5 §Den tystnadsplikt som följer av 2 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 34 kap.Sekretess till skydd för enskild vid utsökning och indrivning, skuldsanering, m.m.Utsökning och indrivning, m.m.Mål och ärenden1 §1 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten i mål eller ärende om utsökning och indrivning samt i verksamhet enligt lagen (2014:836) om näringsförbud, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men.Sekretessen gäller inte uppgift om förpliktelse som avses med den sökta verkställigheteni ett pågående mål, elleri ett avslutat mål, om verkställighet för någon annan förpliktelse söks inom två år eller om verkställighet tidigare sökts och uppgiften inte är äldre än två år. För att sekretessen inte ska gälla enligt andra stycket 2 i ett allmänt mål om verkställighet där gäldenären är en fysisk person som inte är näringsidkare krävs dessutom attmålet har pågått efter det att en underrättelse enligt 4 kap. 12 § första stycket utsökningsbalken har lämnats och gäldenären har haft tillräcklig tid att bevaka sin rätt, ellerKronofogdemyndigheten har bedömt att någon sådan underrättelse inte behövs enligt andra stycket i den paragrafen.Vid tillämpning av andra stycket 2 ska det bortses från att någon annan verkställighet söks eller tidigare sökts i ett allmänt mål där gäldenären är en fysisk person som inte är näringsidkare, om inte kraven i tredje stycket är uppfyllda i det målet.Sekretessen gäller inte beslut i mål eller ärende. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år. Lag (2017:600). Lagen 2017:600 innehåller även:1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.2. Bestämmelserna i 34 kap. 1 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter om förpliktelser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.[Enl. F 2018:1185 1 dec. 2018.] Äldre rätt: R 1994: 79 anm. vid 10:3, 2005: 94 anm. vid 10:27.1 a §1 a §Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller sekretess hos Kronofogdemyndigheten för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i mål och ärenden om inhämtning av bankkontoinformation enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 655/2014 av den 15 maj 2014 om inrättande av ett europeiskt förfarande för kvarstad på bankmedel för att underlätta gränsöverskridande skuldindrivning i mål och ärenden av privaträttslig natur. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:758). Utsöknings- och indrivningsdatabasen2 §2 §Under motsvarande förutsättningar som i 1 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur utsöknings- och indrivningsdatabasen enligt lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har tillförts databasen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.Blockerade uppgifter3 §3 §Uppgift i mål, ärende eller verksamhet som avses i 1 och 2 §§ och som Kronofogdemyndigheten har beslutat att blockera med tillämpning av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet omfattas av sekretess oavsett vad som föreskrivs i nämnda paragrafer. Vid tillämpning av 1 § andra stycket ska bortses från sökt verkställighet beträffande vilken uppgiften blockerats. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Om uppgiften avser den enskildes personliga förhållanden, gäller dock sekretessen i högst femtio år.Internationella avtal4 §4 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, hos en myndighet i verksamhet som avses i 1–3 §§ för sådan uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som myndigheten förfogar över på grund av avtalet.Om sekretess gäller enligt första stycket, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtalet.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Sekretessbrytande bestämmelse5 §5 § Sekretessen enligt 1–3 §§ hindrar inte att uppgifter om en enskild lämnas till förvaltare i den enskildes konkurs.Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.Skuldsanering och F-skuldsaneringRubriken har denna lydelse enl. Lag 2016:688. 6 §6 § Sekretess gäller hos Kronofogdemyndigheten eller domstol i ärende om skuldsanering eller F-skuldsanering för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2016:688). Lagen 2016:688, med ikraftträdande 1 nov. s.å., innehåller även:2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden hos kommunal budget- och skuldrådgivare där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. Skuldsaneringslag (2016:675) inf. efter KonkL. Tillsyn i konkursAffärs- och driftförhållanden7 §7 §Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Jfr KonkL 7:28 2 st.Misstanke om brott8 §8 §Sekretess gäller hos tillsynsmyndigheten i konkurs för uppgift som angår misstanke om brott och som rör en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Internationella avtal9 §9 §Om sekretess gäller enligt 7 §, får de sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket inte tillämpas i strid med avtal som ingåtts med en utländsk myndighet eller ett utländskt organ.Sekretessbrytande bestämmelse10 §10 § Sekretessen enligt 7 § hindrar inte att uppgift lämnas till en enskild enligt vad som föreskrivs i konkurslagen (1987:672).Internationellt samarbete i fråga om underhållsskyldighetRubriken införd g. Lag 2011:606. 10 a §10 a § Sekretess gäller hos den myndighet som är centralmyndighet enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighetEUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004). och enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmarEUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722). i ärende enligt förordningen eller konventionen för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2012:450). EUT L 7, 10.1.2009, s. 1 (Celex 32009R0004) – EUT L 192, 22.7.2011, s. 51 (Celex 22011A0722). Rådets förordning 4/2009 (underhållsförordningen) inf. under FP (sist).Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter11 §11 §Den tystnadsplikt som följer av 4 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 5 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 35 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m.Förundersökning, register, kontaktförbud, m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:494. Förundersökning, brottsförebyggande verksamhet, register, m.m.1 §1 §Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga och ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men och uppgiften förekommer iutredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, angelägenhet som avser användning av tvångsmedel i brottmål eller i annan verksamhet för att förebygga brott,angelägenhet som avser säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),annan verksamhet som syftar till att förebygga, uppdaga, utreda eller beivra brott eller verkställa uppbörd och som bedrivs av en åklagarmyndighet, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, Skatteverket, Tullverket eller Kustbevakningen,register som förs av Polismyndigheten enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas med stöd av de bestämmelserna,register som förs enligt lagen (1998:621) om misstankeregister,register som förs av Skatteverket enligt lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag,särskilt ärenderegister över brottmål som förs av åklagarmyndighet, om uppgiften inte hänför sig till registrering som avses i 5 kap. 1 § , ellerregister som förs av Tullverket enligt lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område eller som annars behandlas där med stöd av samma lag.Sekretessen enligt första stycket 2 gäller hos domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider skada eller men om uppgiften röjs. Vid förhandling om användning av tvångsmedel gäller sekretess för uppgift om vem som är misstänkt endast om det kan antas att fara uppkommer för att den misstänkte eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.Första stycket gäller inte om annat följer av 2, 6 eller 7 §.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:343). Lagen 2018:591, med ikraftträdande 1 april 2019, innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om registerkontroll eller särskild personutredning som har genomförts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) före ikraftträdandet. Äldre rätt: R 1989: 56 anm. vid 18:1 – H 1990: 510 anm. vid 18:1 – Tidigare motsv. till 1 st. ansågs omfatta även anmälan eller utsaga från enskild R 1990: 47 – Polismyndighets omhändertagande av hund enl. 32 § djurskyddslagen (1988:534) under förundersökning ej verksamhet som avses i tidigare motsv. till 1 st. p. 4 R 1991: 12 – Sekretessprövning av ett synnerligen digert material (den s.k. Boforsutredningen) hos Rikspolisstyrelsen R 1992: 15 anm. även vid 18:1 – Fråga om utlämnande av handling med uppgift om häktads identitet (2 st.) H 2005: 91.Sekretessbelagda handlingar innehållande uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet i ärenden med anknytning till f.d. DDR lämnades ut till professor med förbehåll om bl.a. tystnadsplikt R 2010: 59 – Ej sekretess för beslut varigenom offentlig försvarare förordnats för misstänkt H 2012: 336.Anmälningar m.m.2 §2 §Sekretess gäller i verksamhet som avses i 1 § första stycket för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, i förhållande till den som anmälan eller utsagan avser, endast om det kan antas att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Belastningsregistret3 §3 §Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur register enligt lagen (1998:620) om belastningsregister för uppgift i registret. I fråga om utlämnande av sådan uppgift gäller vad som är föreskrivet i den lagen och i säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt i förordningar som har meddelats med stöd av dessa lagar. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Bestämmelserna i 10 och 12 kap. gäller inte i fråga om sekretessen enligt denna paragraf.. Lag (2018:591). Äldre rätt: Vissa handlingar hos säkerhetspolisen ansågs ingå i polisregister R 1990: 67.Andra register angående brott m.m.4 §4 §I annat fall än som avses i 1 § första stycket 5 och 6 och 3 § gäller sekretess i verksamhet som avser förande av eller uttag ur registerför uppgift som har tillförts register över strafförelägganden och förelägganden av ordningsbot, för annan uppgift hos Polismyndigheten, som rör brott eller den som har misstänkts, åtalats eller dömts för brott, om uppgiften har lämnats dit för databehandling inom rättsväsendets informationssystem i ett annat register än som avses i 1, för belastningsuppgift som har tillförts vägtrafikregistret, ochför uppgift som har tillförts ett särskilt register som författningsenligt förs hos myndighet angående brott eller tjänsteförseelser begångna av personer som är eller har varit verksamma hos myndigheten.Sekretessen enligt första stycket 1 gäller inte i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:343). 4 a §4 a § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av tillträdesförbudsregistret enligt 5 kap. lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1708). Kontaktförbud och andra skyddsåtgärderRubriken har denna lydelse enl. Lag 2015:196. 5 §5 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärendeenligt lagen (1988:688) om kontaktförbud,om en skyddsåtgärd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 606/2013 av den 12 juni 2013 om ömsesidigt erkännande av skyddsåtgärder i civilrättsliga frågor, i den ursprungliga lydelsen, ellerenligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2015:645). Undantag från sekretess 6 §6 §Sekretessen enligt 1 § första stycket gäller intebeslut om huruvida åtal ska väckas, beslut om att förundersökning inte ska inledas eller beslut om att förundersökning ska läggas ned,för uppgift i ärende om strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot,för uppgift som avser omhändertagande enligt 13 § andra stycket polislagen (1984:387), ellerför uppgift som hänför sig till sådan verksamhet hos Säkerhetspolisen som avses i 1 § första stycket 1–5 eller motsvarande verksamhet enligt äldre bestämmelser, om uppgiften har införts i en allmän handling före år 1949. Lag (2017:1076). 7 §7 § Sekretessen enligt 1 § första stycket upphör att gälla hos de myndigheter och i de verksamheter som anges där, om uppgiften lämnas till domstol med anledning av åtal, om inte sekretess för uppgiften ska gälla hos domstolen enligt 12 §, 13 a § eller 36 kap. 2 §,uppgiften uppenbarligen saknar betydelse i målet, elleruppgiften finns i en handling som har kommit från en annan myndighet där uppgiften är sekretessreglerad. Lag (2017:178). Äldre rätt: Uppgifter lämnade av RÅ till HD tillsammans med ansökan om resning till men för en tilltalad ansågs inte lämnade ”med anledning av åtal”; sekretessen upphörde därför inte H 1997: 849.Sekretessbrytande bestämmelser8 §8 §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att Polismyndigheten på begäran av den som lidit person- eller sakskada vid en trafikolycka lämnar uppgift om identiteten hos en trafikant som haft del i olyckan.Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en skadelidande eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till, i annat fall än som anges i första stycket, tar del av en uppgift, om den skadelidande eller den som den skadelidande överlåtit sin rätt till behöver uppgiften för att kunna få ett anspråk på skadestånd eller på bättre rätt till viss egendom tillgodosett och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående till den enskilde att den inte lämnas ut, när uppgiften förekommer ien nedlagd förundersökning eller en förundersökning som avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas,en annan brottsutredning som utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som avslutats på annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av ordningsbot, elleren avslutad utredning enligt 31 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare. Lag (2014:633). 8 a §8 a §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en enskild som har varit anmäld eller misstänkt för brott tar del av en uppgift, om han eller hon har beaktansvärda skäl för sin begäran om att ta del av uppgiften, och det inte bedöms vara av synnerlig vikt för den som uppgiften rör eller någon närstående att uppgiften inte lämnas ut. Detta gäller när uppgiften förekommer i en förundersökning om brottet som har lagts ned eller avslutats med ett beslut om att åtal inte ska väckas, elleren annan brottsutredning om brottet som har utförts enligt bestämmelserna i 23 kap. rättegångsbalken och som har avslutats på något annat sätt än med beslut att väcka åtal, med strafföreläggande eller med föreläggande av en ordningsbot. Lag (2017:178). 9 §9 §Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 hindrar inte att uppgift lämnas till en konkursförvaltare, om uppgiften kan antas ha betydelse för konkursutredningen. Om en myndighet med stöd av första stycket lämnar uppgift till en konkursförvaltare, får myndigheten vid utlämnandet göra förbehåll som inskränker konkursförvaltarens rätt att lämna uppgiften vidare eller att utnyttja den. Ett sådant förbehåll får inte innebära ett förbud att utnyttja uppgiften om den behövs för att förvaltaren ska kunna fullgöra sina skyldigheter med anledning av konkursen.9 a §9 a §Sekretessen enligt 1 § första stycket 1 eller 2 hindrar inte att uppgift lämnas till Finansinspektionen, om uppgiften kan antas ha betydelse för fullgörandet av inspektionens uppgifter enligt lagen (2016:1306) med kompletterande bestämmelser till EU:s marknadsmissbruksförordning. Lag (2016:1314). 10 §10 §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att en uppgift lämnas uttill en enskild enligt vad som föreskrivs i lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare,till en enskild enligt vad som föreskrivs i säkerhetsskyddslagen (2018:585) och i förordning som har meddelats med stöd i den lagen,till en enskild enligt vad som föreskrivs i 27 kap. 8 § rättegångsbalken,enligt vad som föreskrivs ilagen (1998:621) om misstankeregister,lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen (2018:1694) om Tullverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen 2018:1695) om Kustbevakningens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen (2018:1696) om Skatteverkets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område,lagen (2018:1697) om åklagarväsendets behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område, ellerförordningar som har stöd i dessa lagar. Lag (2018:591), ändrad g. Lag (2018:1716). 10 a §10 a §Sekretessen enligt 1 § hindrar inte att uppgift om en enskild lämnas mellan Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, om den mottagande myndigheten behöver uppgiften i sin brottsbekämpande verksamhet. Lag (2014:633). 10 b §10 b § Sekretessen enligt 4 a § hindrar inte att en uppgift lämnas ut till en idrottsorganisation enligt vad som föreskrivs i 2 kap. 14 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1708). Särskilt personsäkerhetsarbete11 §11 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till verksamhet som avser särskilt personsäkerhetsarbete enligt 2 a § polislagen (1984:387), om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. Vissa typer av brottmål, m.m.12 §12 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål om ansvar försexualbrott,utpressning,brytande av post- eller telehemlighet,intrång i förvar,olovlig avlyssning,dataintrång,brott mot tystnadsplikt,brott genom vilket infektion av HIV har eller kan ha överförts,människorov,människohandel,grov människoexploatering, ellerolaga integritetsintrång.Motsvarande sekretess gäller i mål om ersättning för skada med anledning av brott som anges i första stycket.Därutöver gäller sekretess hos domstol för uppgift om en ung person som skildras i pornografisk bild, om det kan antas att denne eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i mål omansvar för barnpornografibrott, ersättning för skada med anledning av sådant brott, ellerförverkande av skildring med sådant innehåll.Sekretessen enligt första och tredje styckena gäller även i ärende som rör brott som anges i denna paragraf. Sekretessen enligt denna paragraf gäller inte för uppgift om vem som är tilltalad eller svarande. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:603). Äldre rätt: H 1981: 1126 – Sekretessbelagda uppgifter i mål om ansvar för sexualbrott fick användas för att tillvarata den tilltalades rätt inför den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna H 1993: 566 – Ang. rätt för part i brottmål att få tillgång till patientjournal H 1996: 439 anm. även vid 10:3.Särskild personutredning m.m.13 §13 §Sekretess gäller hos domstol i brottmål samt i annat mål eller ärende som bestämmelserna om förundersökning i brottmål är tillämpliga på, för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden som framkommer vid särskild personutredning, rättspsykiatrisk undersökning eller annan sådan utredning, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller i en annan myndighets verksamhet för att bistå domstol med sådan utredning. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Bild i en ljud- och bildupptagningRubriken införd g. Lag 2017:178. 13 a §13 a § Sekretess gäller hos en domstol för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som har hållits under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:178). Medling med anledning av brott14 §14 § Sekretess gäller i verksamhet enligt lagen (2002:445) om medling med anledning av brott för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i sjuttio år.Kriminalvården15 §15 §Sekretess gäller inom kriminalvården för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut av Kriminalvården eller en övervakningsnämnd. Sekretessen gäller dock för uppgift i ett sådant beslut, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2017:1133). Överförande av verkställighet16 §16 §Sekretess gäller hos regeringen i ärende om överförande av verkställighet av brottmålsdom för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men eller att fara uppkommer för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte regeringens beslut.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Nåd och omvandling av fängelsestraff17 §17 §Sekretess gäller i ärende om nåd och i ärende enligt lagen (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess gäller även hos en myndighet som lämnar biträde i sådana ärenden. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.BrottsskadeersättningHälsotillstånd m.m.18 §18 §Sekretess gäller hos Brottsoffermyndigheten i ärende om brottsskadeersättning för uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Överföring av sekretess19 §19 §Får Brottsoffermyndigheten i ärende som avses i 18 § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos Brottsoffermyndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av ärendet, gäller dock sekretessen hos Brottsoffermyndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.Polismyndighetens elimineringsdatabas Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:633.19 a §19 a §Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden om uppgiften förekommer i den elimineringsdatabas som förs enligt lagen (2014:400) om Polismyndighetens elimineringsdatabas eller annars behandlas med stöd av samma lag, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:1076). Annan verksamhet vid PolismyndighetenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2014:633.Hjälp och bistånd åt enskilda, omhändertaganden, m.m.20 §20 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs och uppgiften hänför sig tillverksamhet som enbart innefattar hjälp eller annat bistånd åt enskild, ärende om omhändertagande eller handräckning enligt lagstiftningen om psykiatrisk tvångsvård eller rättspsykiatrisk vård eller om vård av missbrukare utan samtycke inom socialtjänsten, ärende om handräckning enligt lagstiftningen om omsorger om psykiskt utvecklingsstörda, vård av unga utan samtycke inom socialtjänsten eller enligt lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård, ärende som avses i 21 kap. föräldrabalken, ellerverksamhet som innefattar handräckning enligt smittskyddslagstiftningen eller annat bistånd åt smittskyddsläkare. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2014:633). Äldre rätt: Förteckning över personer med anledning av naturkatastrof (i Sydostasien) ansågs kunna utlämnas R 2005: 27.Anmälningar m.m.21 §21 §Sekretess gäller hos Polismyndigheten i ärende om omhändertagande som avses i 20 § första stycket 2 för uppgift i en anmälan eller utsaga, i förhållande till den omhändertagne, endast om det kan antas att fara uppkommer för att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2014:633). Passärende22 §22 §Sekretess gäller i ärende enligt passlagen (1978:302) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Vapenärende23 §23 § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i ärende enligt vapenlagen (1996:67), om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2014:633). DjurskyddRubriken införd g. Lag 2018:1194. 23 a §23 a § Sekretess gäller hos Polismyndigheten för uppgift om en enskilds personliga förhållanden som av djurskyddsskäl har lämnats av personal inom hälso- och sjukvården eller socialtjänsten, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1194). Sekretessbrytande bestämmelseRubriken införd g. Lag 2018:1194. 23 b §23 b § Sekretessen enligt 23 a § hindrar inte att uppgift lämnas till en kontrollmyndighet för djurskydd. Lag (2018:1194). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter24 §24 §Den tystnadsplikt som följer av 11 § och den tystnadsplikt som följer av ett förbehåll som har gjorts med stöd av 9 § andra stycket inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Den tystnadsplikt som följer av 15 och 16 §§ inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas medföra fara för att någon utsätts för våld eller lider annat allvarligt men. Lag (2018:1919). 36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp, m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:864. Vissa mål och ärenden hos domstol samt vissa fall av medlingRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:864. Familjerättsliga mål eller ärenden 1 §1 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer iärende enligt lagen (1999:997) om särskild företrädare för barn, ärende om adoption enligt 4 kap. föräldrabalken,ärende om anordnande av godmanskap enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken,ärende om förvaltarskap,ärende enligt lagen (2005:429) om god man för ensamkommande barn, ellerärende enligt lagen (2017:310) om framtidsfullmakter.Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om en part begär det och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer iäktenskapsmål,mål eller ärende enligt föräldrabalken i annat fall än som anges i första stycket, ärende enligt lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn,mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27 november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr 1347/2000 EUT L 338, 23.12.2003, s. 1 (Celex 32003R2201). eller ärende enligt 8 § lagen (2008:450) med kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, mål eller ärende enligt rådets förordning (EG) nr 4/2009 av den 18 december 2008 om domstols behörighet, tillämplig lag, erkännande och verkställighet av domar samt samarbete i fråga om underhållsskyldighet och enligt Haagkonventionen av den 23 november 2007 om internationell indrivning av underhåll till barn och andra familjemedlemmar, ellermål eller ärende enligt lagen (2012:318) om 1996 års Haagkonvention. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:314). Ang. 2 st. p. 4 se Bryssel II-förordningen inf. under ÄktP – Ang. 2 st. p. 5 se Underhållsförordningen inf. under FP. Äldre rätt: Sekretess förutsätter att part begärt det under målets handläggning R 1981 2:75; parts yrkande att förhandling skulle hållas inom stängda dörrar ansågs innefatta sådan begäran 1983 2:74 – Ej hinder att lämna ut läkarintyg som en part ingett vid överklagande av beslut ang. rättshjälp i vårdnadsmål H 2006: 78.Affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultatRubriken har denna lydelse enl. Lag 2018:561. 2 §2 §Sekretess gäller hos domstol i mål eller ärende i domstolens rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift om en myndighets eller en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den som uppgiften rör lider avsevärd skada om uppgiften röjs. I mål eller ärende enligt konkurrenslagen (2008:579), utom i mål om utdömande av vite, och i mål enligt konkurrensskadelagen (2016:964) som handläggs gemensamt med ett mål om konkurrensskadeavgift enligt 3 kap. 5 § konkurrenslagen gäller dock sekretess för uppgift om sådana förhållanden redan om det kan antas att den som uppgiften rör lider skada om uppgiften röjs. Första stycket tillämpas inte, om någon annan sekretessbestämmelse till skydd för samma intresse är tillämplig på uppgiften och innebär att sekretess inte ska gälla. För uppgift som avses i första stycket och som lämnas vid ett förhör enligt 26 eller 50 § lagen (1999:116) om skiljeförfarande gäller sekretess hos domstol, om en part begär det och det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider skada.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Detta gäller dock inte uppgift i en allmän handling som förekommer i ett mål eller ärende om angrepp, eller nära förestående angrepp, på en företagshemlighet enligt lagen (2018:558) om företagshemligheter. Lag (2018:561). Vissa fall av medlingRubriken har denna lydelse enl. Lag 2011:864. 3 §3 § Sekretess gäller hos domstol samt hyres- och arrendenämnd för uppgift som en part har lämnat till en medlare eller ett biträde till denne vid medling i ett mål där förlikning om saken är tillåten, om parten har gjort förbehåll om det. Sekretess gäller för uppgift som en part i en arbetstvist har lämnat till en medlare eller till Medlingsinstitutet vid medling enligt lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet, om parten har gjort förbehåll om det. Sekretess gäller hos Medlingsinstitutet även för uppgift i ett kollektivavtal om en parts affärs- eller driftförhållanden eller en annan enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att parten eller den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2011:864). Mål om kollektivavtal, diskriminering, m.m.4 §4 § Sekretess gäller hos domstol för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer imål om kollektivavtal, ochmål om tillämpningen avlagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet,lagen (1982:80) om anställningsskydd, 6 kap. 7–12 §§ skollagen (2010:800), 31–33 §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning, 4–11 §§ lagen (1994:261) om fullmaktsanställning, 16 och 17 §§ föräldraledighetslagen (1995:584), 3–7 §§ lagen (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning, 2 och 5 kap. diskrimineringslagen (2008:567), ellerlagen (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2016:750). Prövning av fråga om utlämnande av miljöinformation5 §5 §Får en domstol uppgift från ett sådant organ som avses i lagen (2005:181) om miljöinformation hos vissa enskilda organ för att domstolen ska pröva fråga om utlämnande av uppgiften, gäller sekretess för uppgiften om inte domstolen finner att uppgiften ska lämnas ut enligt samma lag. Prövning av viss fråga om skriftligt bevisRubriken införd g. Lag 2018:84. 5 a §5 a § Får en domstol en handling för prövning enligt 5 kap. 6 § konkurrensskadelagen (2016:964) gäller sekretess för uppgift i handlingen.Sekretessen gäller inte om domstolen finner att uppgiften ska företes eller tillhandahållas. Lag (2018:84). Rättshjälp eller annat bistånd till enskild6 §6 §Sekretess gäller hos Rättshjälpsmyndigheten, Rättshjälpsnämnden samt Justitiekanslern i ärende om rättshjälp för uppgift som angår den rättsliga angelägenhet som ärendet avser, ochför uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden i övrigt, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.7 §7 §Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet och inom utrikesrepresentationen för uppgift i ärende om ekonomiskt bistånd, biträde i rättslig angelägenhet eller utredning eller annat liknande bistånd åt en enskild, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende om ekonomiskt bistånd.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter8 §8 §Den tystnadsplikt som följer av 3 § första och andra styckena samt 6 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter.Den tystnadsplikt som följer av 7 § inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift som hänför sig till ärende om annat än ekonomiskt bistånd till enskild. Lag (2018:1919). 37 kap.Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll, i Schengensamarbetet, m.m.Utlänningskontroll, ärenden om medborgarskap, m.m.Utlänningskontroll och ärenden om medborgarskap1 §1 §Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess i verksamhet för kontroll över utlänningar och i ärende om svenskt medborgarskap för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.I verksamhet för kontroll över utlänningar gäller sekretess också för uppgift i en anmälan eller utsaga av en enskild, om det kan antas att fara uppkommer för att den som lämnat uppgiften eller någon närstående till denne utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs.Beträffande beslut i ärenden gäller sekretessen enligt första och andra styckena endast för uppgifter i skälen.Sekretessen enligt första och andra styckena gäller också hos myndighet som lämnar biträde i ärende eller verksamhet som avses där. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Äldre rätt: Bestämmelsen i tidigare motsv. till bestämmelsen gäller även migrationsdomstolarnas handläggning R 2007: 17.Internationella avtal2 §2 § Sekretess gäller, i den utsträckning riksdagen har godkänt ett avtal om detta med en annan stat eller med en mellanfolklig organisation, för uppgifter som avses i 1 § och 21 kap. 5 § och som en myndighet fått enligt avtalet.De sekretessbrytande bestämmelserna i 10 kap. 15–27 §§ och 28 § första stycket får inte tillämpas i strid med avtalet. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Statlig ersättning för kostnader, medverkan till bosättning m.m.3 §3 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommeri ärende om statlig ersättning för kostnader för mottagande av flyktingar och andra skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd och av personer som beviljats uppehållstillstånd på grund av anknytning till sådana utlänningar, elleri verksamhet som avser medverkan till bosättning för personer som omfattas av 1.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:208). Upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer4 §4 § Utöver vad som följer av 21 kap. 5 § gäller sekretess hos Totalförsvarets rekryteringsmyndighet och Migrationsverket i verksamhet som avser mottagande och vidarebefordran av upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer som avses i Genèvekonventionerna den 12 augusti 1949 rörande skydd för offren i internationella väpnade konflikter och tillläggsprotokollen till konventionerna (SÖ 1953:14–17 samt 1979:22 och 23), för uppgift om en enskilds vistelseort, hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:456). Sekretessbrytande bestämmelse5 §5 §Sekretess enligt 4 § hindrar inte att uppgifter som avses i den paragrafen lämnas till den nationella upplysningsbyrån enligt vad som föreskrivs i 6 kap. 1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och förordningen (1996:1475) om skyldighet att lämna upplysningar m.m. om krigsfångar och andra skyddade personer.Schengens informationssystemFramställningar om omhändertaganden m.m.6 §6 §Sekretess gäller hos Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, en åklagarmyndighet, Tullverket, Kustbevakningen och Migrationsverket för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan lämnas ut utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men och uppgiften förekommer i en angelägenhet som avser en framställning i det register som avses i 1 § lagen (2000:344) om Schengens informationssystem omomhändertagande av en person som har efterlysts för överlämnande eller utlämning,att en person ska nekas tillträde till eller uppehållstillstånd i Schengenstaterna,tillfälligt omhändertagande av en person med hänsyn till dennes eller någon annans säkerhet, ellerdold övervakning eller särskilda kontrollåtgärder.Sekretess gäller hos en myndighet som prövar ansökningar om visering och uppehållstillstånd för uppgift om en enskilds personliga förhållanden i en angelägenhet som avser en sådan framställning som avses i första stycket 2 under samma förutsättningar som anges i första stycket. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2014:633). Sekretessbrytande bestämmelse7 §7 § Sekretessen enligt 6 § hindrar inte att uppgift lämnas ut enligt vad som föreskrivs i lagen (2000:344) om Schengens informationssystem och lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område. Lag (2018:1708). 38 kap.Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör totalförsvar, krisberedskap, m.m.Totalförsvarsplikt m.m.Utredning, inskrivning, krigsplacering, m.m.1 §1 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs och uppgiften förekommer i ärende som angårutredning om totalförsvarspliktigas personliga förhållanden,antagning av kvinnor till befattningar inom totalförsvaret som kräver längre grundutbildning än 60 dagar,inskrivning och krigsplacering av totalförsvarspliktiga,antagning till utbildning vid Försvarsmakten, ellerskyldighet att tjänstgöra med totalförsvarsplikt samt uppskov med och avbrott i sådan tjänstgöring.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Personalvård för den som tjänstgör med totalförsvarsplikt2 §2 § Sekretess gäller inom personalvård med avseende på den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos en konsulent eller annan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Utbildning för totalförsvarsändamål3 §3 § Sekretess gäller inom verksamhet som avser utbildning för totalförsvarsändamål av den som tjänstgör med totalförsvarsplikt för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Underrättelseverksamhet m.m.4 §4 § Sekretess gäller hos Försvarsmakten i försvarsunderrättelseverksamheten och den militära säkerhetstjänsten samt hos Försvarets radioanstalt i underrättelse- och säkerhetsverksamheten för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Särskild sambandstjänst inom totalförsvaret5 §5 § Sekretess gäller för uppgift vid särskild sambandstjänst inom totalförsvaret, om uppgiften avser ett elektroniskt meddelande som utomstående utväxlar i ett elektroniskt kommunikationsnät. Lag (2012:288). Samhällsplanering och försörjningsberedskap6 §6 §Sekretess gäller för sådan uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden som har lämnats till följd av särskild lagstiftning om uppgiftsskyldighet i frågor som rör samhällsplanering eller försörjningsberedskap eller försörjningsberedskap vid oljekriser, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.Beredskapsförberedelser7 §7 § Sekretess gäller hos kommuner och landsting i verksamhet som avser beredskap för extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap eller planering enligt förfogandelagen (1978:262)för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften röjs, ochför uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för verksamheten.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år.8 §8 § Sekretess gäller hos Utrikesdepartementet, inom utrikesrepresentationen och hos Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida) för sådan uppgift om en enskild som hänför sig till en utlandsmyndighets beredskapsplanering, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Stöd till personer som drabbats av större katastrofer utomlandsRubriken införd g. Lag 2009:612. 8 a §8 a §Sekretess gäller, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, hos en statlig myndighet i sådan verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands, för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men. Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden som har lämnats till eller inhämtats av det nationella rådet för samordning och stöd till drabbade med anledning av naturkatastrofen i Asien, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men.I fråga om uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:612). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter9 §9 §Den tystnadsplikt som följer av 2 och 6 §§, 7 § första stycket 2 och 8 § inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). 39 kap.Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ verksamhetPersonaladministrativ verksamhet hos den myndighet där personalen är anställdPersonalsocial verksamhet1 §1 §Sekretess gäller i personalsocial verksamhet för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för uppgift om en enskilds personliga förhållanden hos psykolog, personalkonsulent eller en annan sådan befattningshavare som särskilt har till uppgift att bistå med råd och hjälp i personliga angelägenheter, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men.Sekretess gäller i verksamhet som avses i första stycket för annan uppgift om en enskilds personliga förhållanden än som anges där, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Personaladministrativ verksamhet i övrigt2 §2 §Sekretess gäller i övrig personaladministrativ verksamhet än som anges i 1 § för dels uppgift om en enskilds hälsotillstånd, dels sådan uppgift om en enskilds personliga förhållanden som hänför sig till ärende om omplacering eller pensionering av en anställd, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte i ärende om anställning, om inte annat följer av 5 a eller 5 b §. Sekretessen gäller vidare inte i ärende om disciplinansvar och inte heller beslut i annat ärende som avses i första stycket.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:85). Äldre rätt: Fråga om sekretess för förhandlingsöverenskommelse i samband med omplacering av tjänsteman R 1984 2:30 – Sekretess i anställningsärende kunde ej grundas på art. 8 i Europakonventionen R 2006: 87.Adresser, telefonnummer, m.m.3 §3 § Sekretess gäller i annat fall än som avses i 1 och 2 §§ i personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående utsätts för våld eller lider annat allvarligt men om uppgiften röjs. Vidare gäller sekretess i personaladministrativ verksamhet för uppgift om en enskilds bostadsadress, privata telefonnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort eller för intern presentation av myndighetens personal samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. Sekretess gäller också i den personaladministrativa verksamheten hos Riksdagens ombudsmän och, i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det, hos en myndighet där personalen särskilt kan riskera att utsättas för våld eller lida annat allvarligt men, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2017:1076). Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 10 §. Äldre rätt: Fråga om sekretess för uppgift om försäkringskassetjänsteman R 1998: 54.Sekretess ansågs ej gälla för namnuppgifter på anställda som sagts upp i ett massmedialt uppmärksammat ärende R 2010: 20 – Parkeringsvakts beslut om parkeringsanmärkning utgör myndighetsutövning och dennes namn ansågs därför ej omfattat av personaladministrativ sekretess HFD 2015: 57.Tjänstgöringsomdöme inom utrikesförvaltningen4 §4 § Sekretess gäller för uppgift i tjänstgöringsomdöme som upprättats inom utrikesförvaltningen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år.Personaladministrativ verksamhet som utförs av en annan myndighet5 §5 § Om en myndighets personaladministrativa verksamhet till viss del utförs av en annan myndighet, gäller sekretessen enligt 1–4 §§ i tillämpliga delar även hos den myndigheten.AnställningsärendenRubriken införd g. Lag 2010:85. UrvalstesterRubriken införd g. Lag 2010:85. 5 a §5 a §Sekretess gäller i ärende om anställning för uppgift som hänför sig till urvalstester, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst femtio år. Lag (2010:85). Anställning av vissa myndighetscheferRubriken införd g. Lag 2010:85. 5 b §5 b §Sekretess gäller i ärende om anställning av myndighetschef vid en förvaltningsmyndighet som lyder omedelbart under regeringen för uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men. Sekretessen gäller inte i sådana ärenden som avses i första stycket i den utsträckning regeringen meddelar föreskrifter om det.Sekretess gäller inte heller beslut i ärende eller uppgift om den som har fått anställningen.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Lag (2010:85). Lagen 2010:85, med ikraftträdande 1 april s.å., innehåller även:2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet.Val av riksdagens ombudsmän, riksrevisorer och riksdagsdirektörRubriken införd g. Lag 2014:806.5 c §5 c § Sekretess gäller i ärende om val avriksdagens ombudsman,riksrevisor, ochriksdagsdirektörför uppgift som lämnar eller kan bidra till upplysning om en enskild kandidats identitet, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde lider men. Sekretess gäller inte beslut i ärende eller uppgift om den som har blivit vald.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tio år. Lag (2014:806). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter6 §6 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 5 a och 5 b §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Detta gäller även vid tillämpning av 5 §. Lag (2018:1919). 40 kap.Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter och i övriga verksamheterVal1 §1 § Sekretess gäller för uppgift om hur en väljare har röstat vid val enligt vallagen (2005:837) och somframkommit då biträde lämnats åt väljaren vid röstningen, ellerframgår av innehållet i ett avgivet valkuvert som inte har öppnats för rösträkning enligt bestämmelserna i 11 och 12 kap. samma lag.StödförklaringarRubriken införd g. Lag 2017:1076. 1 a §1 a § Sekretess gäller i verksamhet med att kontrollera och intyga stödförklaringar som har lämnats enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet, för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:1076). Notarius publicus2 §2 §Sekretess gäller i notarius publicus verksamhet som följer av lag eller annan författningför uppgift som det kan antas att den rättssökande har förutsatt ska bli behandlad förtroligt, ochför uppgift i övrigt om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden, om det kan antas att den enskilde lider skada eller men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte för uppgift om protest av växel eller check.Biblioteksverksamhet3 §3 § Sekretess gäller i biblioteksverksamhet för uppgift i register om en enskilds lån, reservation eller annan form av beställning och för uppgift om en enskilds användning av informationsteknik, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående lider men. För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år. Lag (2017:1076). Växeltelefonister4 §4 § För personal i en myndighets telefonväxel gäller sekretess för uppgift som har inhämtats vid tjänstgöringen och som avser telefonsamtal till eller från någon annan person hos myndigheten.Teknisk bearbetning och lagring5 §5 § Sekretess gäller i verksamhet för enbart teknisk bearbetning eller teknisk lagring för någon annans räkning för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden. Lag (2017:1077). SkaderegleringSkaderegleringsverksamhet6 §6 § Sekretess gäller i verksamhet som avser skadereglering för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.Sekretessen gäller inte beslut i ärende.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.Överföring av sekretess7 §7 § Får en myndighet i verksamhet som avses i 6 § från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad till skydd för enskilds intresse, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten, gäller dock sekretessen hos den mottagande myndigheten endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärende.BegravningsverksamhetRubriken införd g. Lag 2017:1076. 7 a §7 a § Sekretess gäller i ett ärende enligt begravningslagen (1990:1144) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående lider men om uppgiften röjs. Sekretessen gäller inte beslut i ärenden.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2017:1076). SjälvavstängningsregisterRubriken införd g. Lag 2018:1144. 7 b §7 b § Sekretess gäller i verksamhet som avser förande av eller uttag ur spelmyndighetens register för självavstängning enligt spellagen (2018:1138) för uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider men. För uppgift i allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2018:1144). Gemensam offentlig serviceRubriken införd g. Lag 2019:213. 7 c §7 c §I verksamhet som en statlig myndighet utför åt någon annan myndighet enligt 1 § andra stycket lagen (2019:212) om viss gemensam offentlig service gäller motsvarande sekretess som tillämpas hos den myndighet för vilken handlingen tagits emot eller upprättats. Lag (2019:213). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter8 §8 § Den tystnadsplikt som följer av 1, 2, 4 och 5 §§ inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). AVDELNING VI. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM SEKRETESS HOS VISSA ORGANRubriken har denna lydelse enl. Lag 2019:311.41 kap.Riksdagen och regeringenRiksdagenSammanträde med riksdagens kammare, beslut och protokoll1 §1 § För uppgift om vad som har förekommit vid sammanträde med riksdagens kammare tillämpas sekretessbestämmelserna i denna lag endast om sammanträdet har hållits inom stängda dörrar.För uppgift som har tagits in i kammarens protokoll gäller sekretess enligt denna lag endast i de fall som avses i 15 kap. För uppgift i annat riksdagens protokoll eller beslut tillämpas endast bestämmelserna i 15 kap., 19 kap. 7 § och, när det gäller yttranden som nedtecknats vid regeringens samråd med EU-nämnden enligt tilläggsbestämmelsen 7.15.5 riksdagsordningen, 16 kap denna lag. Lag (2018:1936). Tystnadsplikt för riksdagsledamot2 §2 § Föreskrifterna i 7 kap. 1 § samt 8 kap. gäller inte ledamot av riksdagen, när det är fråga om uppgift som ledamoten har tagit emot under utövandet av sitt uppdrag. Föreskrifter om tystnadsplikt finns för riksdagsledamöter i 10 kap. 12 § regeringsformen samt 6 kap. 8 § och 7 kap. 20 § riksdagsordningen och för den som i övrigt är knuten till Utrikesnämnden i 10 kap. 12 § regeringsformen. Lag (2018:93). Överföring av sekretess3 §3 § Får riksdagen från regeringen en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.4 §4 §Får riksdagen från en myndighet en sekretessreglerad uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos riksdagen.RegeringenÖverföring av sekretess5 §5 § Får regeringen i verksamhet som avser uppföljning av myndigheters arbetsgivarpolitik från en annan myndighet en uppgift som är sekretessreglerad i 19 kap. 6 § eller som hos myndigheten omfattas av överförd sekretess enligt 11 kap. 5 §, blir dessa bestämmelser tillämpliga på uppgiften även hos regeringen. Detta gäller inte om uppgiften ingår i ett beslut av regeringen.6 §6 § Får regeringen från en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift för prövning av om den ska lämnas ut, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos regeringen.Prövning av begäran om utlämnande av uppgift7 §7 § Om en viss myndighet enligt denna lag ska pröva en begäran om utlämnande av uppgift till en enskild, ska i stället regeringen göra prövningen om uppgiften finns hos regeringen. Detta gäller dock inte om en departementschef ska göra prövningen.42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner, m.m.Rubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:1020. Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern1 §1 § Sekretess gäller hos Riksdagens ombudsmän och Justitiekanslern i deras tillsyn över offentlig verksamhet samt hos Justitiekanslern i verksamhet för att bevaka statens rätt eller bistå regeringen med råd och utredningar i juridiska angelägenheter endast i den utsträckning som följer av 2–4 §§.Sekretessen gäller inte i något fall beslut av justitieombudsman som innebär att ett ärende avgörs. 2 §2 § Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet som anges i 1 § uppgift från en enskild gällersekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande men om uppgiften röjs, ochsekretess till skydd för enskilds personliga förhållanden endast om en sekretessbestämmelse till skydd för sådana förhållanden skulle ha varit tilllämplig hos den myndighet som ärendet får anses avse och det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider betydande men om uppgiften röjs.Utöver vad som följer av första stycket gäller sekretess för uppgift från en enskild i Justitiekanslerns verksamhet för att bevaka statens rätt, om uppgiften tagits emot med anledning av en rättstvist och det kan antas att det allmännas ställning som part försämras om uppgiften röjs. 3 §3 § Om en justitieombudsman eller Justitiekanslern har beslutat att inleda en förundersökning, tillämpas 18 kap. 1–4 §§ och 35 kap. 1, 2 och 6–10 §§ i verksamhet som anges i 1 § och som utövas av honom eller henne i egenskap av åklagare.4 §4 §Får en justitieombudsman eller Justitiekanslern i verksamhet som anges i 1 § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos ombudsmannen eller Justitiekanslern. Förekommer uppgiften i en sådan handling som har upprättats med anledning av verksamheten gäller dock sekretessen hos ombudsmannen eller Justitiekanslern endast om det kan antas att något allmänt eller enskilt intresse lider avsevärd skada eller betydande men om uppgiften röjs. Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden5 §5 § Sekretess gäller hos Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dess tillsynsverksamhet enligt lagen (2007:980) om tillsyn över viss brottsbekämpande verksamhet endast i den utsträckning som följer av 6–8 §§.6 §6 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en enskild, gäller sekretessenligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande skada om uppgiften röjs, ochenligt 18 kap. endast om det kan antas att verksamhet för att förebygga eller beivra brott allvarligt motverkas om uppgiften röjs.Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.7 §7 §Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § en uppgift från en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som ärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.8 §8 § Får nämnden i verksamhet som avses i 5 § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos nämnden.Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamhetenRubriken införd g. Lag 2009:1020. 8 a §8 a §Sekretess gäller hos Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten i dess kontroll enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet endast i den utsträckning som följer av 8 b–d §§ . Lag (2009:1020). 8 b §8 b § Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en enskild, gäller sekretess enligt 15 kap. endast om det kan antas att riket lider betydande skada om uppgiften röjs. Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en enskild och skulle en sekretessbestämmelse till skydd för enskilds personliga förhållanden ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020). 8 c §8 c §Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § en uppgift från en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation och skulle en sekretessbestämmelse ha varit tillämplig på uppgiften hos den myndighet som kontrollärendet får anses avse, blir den sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020). 8 d §8 d §Får inspektionen i verksamhet som avses i 8 a § från en myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen tillämplig på uppgiften även hos inspektionen. Lag (2009:1020). UndersökningskommissionerRubriken har denna lydelse enl. Lag 2009:613. 9 §9 § Sekretess gäller för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden hoskommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet i dess verksamhet för sådan granskning, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men, ellerkommissionen för utvärdering av nationell krishanteringsförmåga med anledning av naturkatastrofen i Asien i dess verksamhet för sådan utvärdering, om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2009:612). 10 §10 § Regeringen får meddela föreskrifter om att sekretess, motsvarande den som enligt detta kapitel gäller hos Justitiekanslern, ska gälla i verksamhet som bedrivs av en särskild undersökningskommission som regeringen har tillsatt.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 11 §. Äldre rätt: Fråga om sekretess hos undersökningskommission betr. vilken regeringen inte meddelat föreskrift enl. tidigare motsv. till denna § R 1989: 121.Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter11 §11 §Den tystnadsplikt som följer av 9 § första stycket 1 inskränker rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter, när det är fråga om uppgift om någon enskilds personliga förhållanden. Lag (2018:1919). 43 kap. Domstolar m.m.Tillämpliga sekretessbestämmelser1 §1 §Om en sekretessbestämmelse gäller för en uppgift i en viss typ av ärende eller i en viss typ av verksamhet och ett beslut av en myndighet i ett sådant ärende eller i en sådan verksamhet överklagas hos en förvaltningsdomstol, ska sekretessbestämmelsen tillämpas som om den vore en primär sekretessbestämmelse även hos förvaltningsdomstolen vid handläggning av målet, om inte annat följer av 3 §. Primära sekretessbestämmelser som i övrigt är tillämpliga hos domstolar finns, förutom i detta kapitel, även i avdelning IV och V.2 §2 §Får en domstol i sin rättskipande eller rättsvårdande verksamhet från en domstol eller en annan myndighet en sekretessreglerad uppgift, blir sekretessbestämmelsen, om inte annat följer av 3 §, tillämplig på uppgiften även hos den mottagande domstolen. Den sekretessbestämmelse som avses i första stycket ska, med undantag från vad som anges i 7 kap. 3 §, inte tillämpas om det finns en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse som är tillämplig på uppgiften hos domstolen. Lag (2018:691). Äldre rätt: H 1990: 510 anm. vid 18:1.3 §3 §Bestämmelserna om sekretess i 19 kap., 28 kap. 12 §, 29 kap. 1–4 och 9 §§, 30 kap. 1, 2, 4–7, 23, 24, 27 och 28 §§, 31 kap. 1 § första stycket, 2–5, 12, 16–18 och 24 §§, 32 kap. 4 §, 35 kap. 3 och 4 §§, 36 kap. 6 och 7 §§, 38 kap. 5, 6 och 8 §§ samt 40 kap. 2 § tillämpas inte hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet.Sekretessen enligt 35 kap. 1 § första stycket 1 gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet endast om det kan antas att den enskilde eller någon närstående till denne lider skada eller men om uppgiften röjs. Första och andra styckena gäller inte om domstolen har fått uppgiften för att pröva om den kan lämnas ut.FörhandlingBild i en ljud- och bildupptagning4 §4 §Sekretess gäller hos en domstol och en hyres- och arrendenämnd för uppgift i bild som ingår i en ljud- och bildupptagning av ett förhör som hållits i en domstol eller nämnd, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den hörde lider men.För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år. Lag (2019:249). Äldre rätt: H 2008: 883 anm. vid. 10:3.Upphörande av sekretess i vissa fall5 §5 §En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet, om uppgiften läggs fram vid en offentlig förhandling i samma mål eller ärende. Detta gäller dock inte sekretess enligt 4 §, 18 kap. 15 § och 35 kap. 13 a §. Om en uppgift som avses i första stycket läggs fram vid en förhandling inom stängda dörrar, är sekretessbestämmelsen tillämplig även under domstolens fortsatta handläggning av målet eller ärendet, om domstolen inte beslutar annat. Sedan domstolen har skilt målet eller ärendet från sig fortsätter dock sekretessbestämmelsen att vara tillämplig endast i den utsträckning domstolen i sitt avgörande har beslutat det. Ett beslut enligt andra stycket om att en sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig ska alltid fattas i fråga om en uppgift som sekretess gäller för enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs. Lag (2017:178). Lagen 2016:501, med ikraftträdande 1 okt. s.å., innehåller även:2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet. Äldre rätt: H 1981: 1126 (framställning av enskild person att få del av handlingar, som av domstol sekretessbelagts enl. 1937 års SekrL, prövad enl. SekrL) – TR:s förordnande om sekretess ansågs bestå, ehuru HovR:n inte uttalat sig om förordnandet när den skilt sig från målet H 1996: 207 – Då TR förordnat om sekretess betr. vissa delar av en dom men inte betr. motsvarande uppgifter vid förhandling inom stängda dörrar, upphävdes sekretessförordnandet H 2003: 313, anm. även vid BrB 6:4; se även rättsfall vid 8 § – Sekretess gällde inte för uppgifter i handlingar, för vilka domstol enligt 36 § 1937 års sekretesslag bestämt viss tid för hemlighållande vilken gått ut H 2007: 25.Överläggning hos domstol och annan myndighetDomstols överläggningar6 §6 §Sekretess gäller hos en domstol i dess rättskipande eller rättsvårdande verksamhet för uppgift ominnehållet i en ännu inte meddelad dom eller i ett annat ännu inte meddelat beslut, ochvad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående dom eller annat beslut.Vad som föreskrivs i första stycket om sekretess för innehållet i en dom eller ett beslut och för vad som har förekommit vid en överläggning inom stängda dörrar gäller också i fråga om en jurys svar på frågan huruvida brott föreligger samt i fråga om juryns överläggning. Äldre rätt: R 1982 2:59 anm. vid TF 2: 10.Annan myndighets överläggningar7 §7 § Om synnerliga skäl talar för det, får regeringen i annat fall än som avses i 6 § meddela föreskrifter om att sekretess ska gälla hos statlig myndighet för uppgift ominnehållet i ett ännu inte avkunnat eller expedierat beslut, i vilket ändring kan sökas hos domstol, ochvad som har förekommit vid överläggning inom stängda dörrar angående ett sådant beslut.Se Offentlighets- och sekretessF (2009:641) 12 §.Dom eller annat beslutUpphörande av sekretess i vissa fall8 §8 § En sekretessbestämmelse som gäller för en uppgift i ett mål eller ett ärende i en domstols rättskipande eller rättsvårdande verksamhet upphör att vara tillämplig i målet eller ärendet om uppgiften tas in i en dom eller ett slutligt beslut i samma mål eller ärende. Detsamma gäller om uppgiften tas in i ett beslut som inte är slutligt om beslutet innebär att domstolen tar ställning till om en tvångs- eller säkerhetsåtgärd ska riktas mot någon enskild eller att domstolen bestämmer vad som tills vidare ska gälla i en fråga som målet eller ärendet rör.Första stycket tillämpas inte, om domstolen i sitt avgörande har beslutat att sekretessbestämmelsen ska vara tillämplig även i fortsättningen. Lag (2016:501). Äldre rätt: Fråga om verkan av att högre rätt underlåtit att pröva lägre rätts sekretessförordnande R 1993: 61; se även rättsfall vid 5 §.8 a §8 a §Ett beslut enligt 8 § andra stycket om att en sekretessbestämmelse ska fortsätta att vara tillämplig ska fattas om intresset av sekretess för en uppgift i domen eller beslutet väger väsentligt tyngre än intresset av offentlighet. Vid denna bedömning ska särskild vikt läggas vid intresset av offentlighet för uppgift om vilka överväganden domstolen har gjort vid sin prövning, om resultatet av prövningen och om identiteten på någon som en anklagelse för brott har riktats mot eller vars rörelsefrihet inskränks genom avgörandet.Ett beslut enligt 8 § andra stycket ska alltid fattas i fråga om en uppgift som sekretess gäller för enligt 27 kap. 5 § andra och tredje styckena samt 34 kap. 4 §, om det skulle strida mot avtal som anges där att uppgiften röjs. Lag (2016:501). Överföring av sekretess9 §9 §Får en domstol eller en annan myndighet del av ett avgörande som innefattar ett beslut enligt 8 § andra stycket, blir den sekretessbestämmelse som beslutet avser tillämplig på uppgiften även hos den mottagande myndigheten. Detta gäller dock inte om en annan primär sekretessbestämmelse än 21 kap. 1, 3, 3 a, 5 och 7 §§ till skydd för samma intresse ändå är tillämplig på uppgiften hos den mottagande myndigheten. Lag (2018:691). Fortsatt tillämplighet av en sekretessbestämmelseRubriken har denna lydelse enl. Lag 2016:501. 10 §10 § Överklagas ett avgörande som innefattar ett beslut enligt 5 § eller 8 § andra stycket, ska den högre domstolen pröva om beslutet ska fortsätta att gälla när den skiljer målet eller ärendet från sig. Lag (2016:501). Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter11 §11 §Den tystnadsplikt som följer av 4 och 6 §§ begränsar rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter. Lag (2018:1919). AVDELNING VII. TYSTNADSPLIKT SOM FÖLJER AV ANDRA FÖRFATTNINGAR OCH SOM INSKRÄNKER RÄTTEN ATT MEDDELA OCH OFFENTLIGGÖRA UPPGIFTERTYSTNADSPLIKT SOM FÖLJER AV ANDRA FÖRFATTNINGAR OCH SOM INSKRÄNKER RÄTTEN ATT MEDDELA OCH OFFENTLIGGÖRA UPPGIFTER44 kap.Tystnadsplikt som följer av andra författningar och som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter Regeringsformen, tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och riksdagsordningen1 §1 §Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer avbeslut enligt 10 kap. 12 § tredje stycket andra meningen regeringsformen, 3 kap. 3 § tryckfrihetsförordningen, 2 kap. 3 § yttrandefrihetsgrundlagen, 6 kap. 8 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt, ochbeslut enligt 7 kap. 20 § riksdagsordningen, när det är fråga om uppgift vars röjande kan antas sätta rikets säkerhet i fara eller annars skada landet allvarligt. Lag (2018:1919). Rättegångsbalken2 §2 §Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer avbeslut som har meddelats med stöd av 5 kap. 4 § eller 23 kap. 10 § sjunde stycket rättegångsbalken, och 8 kap. 4 § första stycket andra meningen rättegångsbalken. Lag (2018:1919). Patientsäkerhetslagen och socialtjänstlagenRubriken har denna lydelse enl. Lag 2010:679. 3 §3 §Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 6 kap. 12–14 §§ patientsäkerhetslagen (2010:659), och 15 kap. 2 § socialtjänstlagen (2001:453). Lag (2019:311). Postlagen och lagen om elektronisk kommunikation4 §4 §Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer av 2 kap. 14 § första stycket 1 och 3 postlagen (2010:1045), 6 kap. 20 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om innehållet i ett elektroniskt meddelande eller som annars rör ett särskilt sådant meddelande, och 6 kap. 21 § lagen om elektronisk kommunikation, när det är fråga om uppgift om kvarhållande av försändelse på befordringsföretag, om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation eller hemlig övervakning av elektronisk kommunikation på grund av beslut av domstol, undersökningsledare eller åklagare eller om inhämtning av uppgifter enligt lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet. Lag (2018:1919). Annan lagstiftning5 §5 § Rätten enligt 1 kap. 1 och 7 §§ tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 1 och 10 §§ yttrandefrihetsgrundlagen att meddela och offentliggöra uppgifter inskränks av den tystnadsplikt som följer avbeslut som har meddelats med stöd av 7 § lagen (1999:988) om förhör m.m. hos kommissionen för granskning av de svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddande verksamhet, 7 kap. 1 § 1 § 1 lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap, 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043), och 5 kap. 15 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige. Lag (2018:1919). BilagaI enlighet med vad som anges i 2 kap. 4 § ska vad som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av handlingar hos myndighet i tillämpliga delar gälla också handlingar hos något av de organ som nämns nedan i den mån handlingarna hör till där angiven verksamhet hos organet. Verksamheten anges i förekommande fall med hänvisning till numret i Svensk författningssamling (SFS) på den författning med stöd av vilken verksamheten har uppdragits åt organet.
Organ
Verksamhet
Arbetslöshetskassor enligt lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor 
prövning av ärenden om arbetslöshetsersättning (SFS 1997:238) och av ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem (SFS 1997:239) 
Besiktningsorgan enligt fordonslagen (2002:574) 
fordonskontroll (SFS 2002:574) 
Bolag, föreningar, samfälligheter, registrerade trossamfund och organisatoriska delar av sådana samfund eller andra enskilda där totalförsvarspliktiga fullgör civilplikt 
prövning av frågor om ledighet och förmåner för totalförsvarspliktiga som fullgör civilplikt (SFS 1994:1809) 
Chalmers tekniska högskola aktiebolag 
all verksamhet 
Europeiska grupperingar för territoriellt samarbete enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1082/2006 av den 5 juli 2006 om en europeisk gruppering för territoriellt samarbete (EGTS) med säte i Sverige 
Fördelning av stöd ur EG:s strukturfonder (SFS 2009:704) 
Folkbildningsförbundet 
fördelning av statliga medel mellan länsbildningsförbunden för stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046) 
Folkbildningsrådet 
fördelning av statsbidrag mellan folkhögskolor och studieförbund (SFS 1976:1046) 
Frökontrollen Mellansverige Aktiebolag 
certifiering av utsäde (SFS 2000:1330) 
Föreningen Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS) 
fördelning av statliga medel till bild- och formkonstnärer (SFS 1992:318) 
Föreningen Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) 
fördelning av statliga medel till utövande konstnärer på musikområdet för utlåning genom det allmänna biblioteksväsendet av verk som de har medverkat i (SFS 1992:318) 
Föreningen Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå (STIM) 
fördelning av statliga medel till upphovsmän på musikområdet för utlåning av deras verk genom det allmänna biblioteksväsendet (SFS 1992:318) 
Handelshögskolan i Stockholm 
statligt stöd i form av utbildningsbidrag för doktorander (SFS 1976:1046) 
Hälsohögskolan i Jönköping AB 
all verksamhet 
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping Aktiebolag 
all verksamhet 
Högskoleservice i Jönköping Aktiebolag 
all verksamhet 
Internationella Handelshögskolan i Jönköping Aktiebolag 
all verksamhet 
Kungliga Svenska Aeroklubben 
besiktning och tillsyn av luftfartyg samt utfärdande och förnyande av luftvärdighetsbevis och miljövärdighetsbevis (SFS 2010:500) 
Länsbildningsförbunden 
statligt stöd till kulturverksamhet genom ideella föreningar (SFS 1976:1046) 
Musikaliska akademien 
statligt stöd till utbildnings- och utgivningsverksamhet (SFS 1976:1046 och 1992:318) 
Notarius publicus 
all verksamhet som Notarius publicus (SFS 1981:1363) 
Posten Aktiebolag 
medverkan vid val (SFS 1993:1689 och 1993:1690), folkomröstning (SFS 1993:1696), tullkontroll (SFS 1993:1698), utlämnande av körkort (SFS 1993:1695) samt handläggning av flyttningsanmälningar (SFS 1993:1699) 
Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag 
ärenden om radio- och TV-avgifter (SFS 1989:41) 
Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB och SBAB, Statens Bostadslåneaktiebolag samt det av staten ägda bolag som övertar ansvaret för de statligt finansierade bostadslånen 
förvaltning av de lån som anges i bilagan till lagen (1996:1179) om ändrade förutsättningar för vissa statligt reglerade bostadslån m.m. samt lån enligt förordningen (1989:858) om ersättningslån för bostadsändamål, i den mån handlingarna inkommit eller upprättats före den 1 januari 1997, och för tiden därefter sådana handlingar i låneärenden enligt förordningen (1983:1021) om tilläggslån för ombyggnad av bostadshus, m.m. som överlämnas av Boverket samt handlingar i ärenden om icke utbetalda bostadslån till ny- eller ombyggnad enligt nybyggnadslåneförordningen (1986:692) för bostäder eller ombyggnadslåneförordningen (1986:693) för bostäder 
Stiftelsen Chalmers tekniska högskola 
all verksamhet 
Stiftelsen för forskning inom områden med anknytning till Östersjöregionen och Östeuropa 
all verksamhet 
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning 
all verksamhet 
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid Lunds universitet 
all verksamhet 
Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling 
all verksamhet 
Stiftelsen för miljöstrategisk forskning 
all verksamhet 
Stiftelsen för strategisk forskning 
all verksamhet 
Stiftelsen Högskolan i Jönköping 
all verksamhet 
Stiftelsen Innovationscentrum 
all verksamhet 
Stiftelsen Nordiska museet 
prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) samt prövning av ansökningar om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål (SFS 1988:950) 
Stiftelsen Norrlandsfonden 
förvaltningen av statligt reglerade regionala utvecklingslån och lokaliseringslån som beslutats enligt förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd eller motsvarande äldre bestämmelser (SFS 1998:775) 
Stiftelsen Svenska Filminstitutet 
all verksamhet utom verksamhet som avser fördelning av stöd enligt filmavtal 
Stiftelsen Svenska institutet 
all verksamhet 
Stiftelsen Svensk-norska samarbetsfonden 
statligt stöd i form av stipendier (SFS 1992:318) 
Stiftelserna Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) och Tekniska museet 
prövning av anställnings- och arbetsvillkor och andra frågor som rör statligt reglerad anställning hos stiftelsen (SFS 1992:318) 
Studieförbundet SISU Idrottsutbildarna 
fördelning av statsbidrag till idrottens studie-, bildnings- och utbildningsverksamhet (SFS 1976:1046) 
Svenska föreningen Norden 
statligt stöd i form av bidrag till resor och stipendier (SFS 1976:1046) 
Svenska institutet i Rom 
statligt stöd i form av stipendier 
Svenska kyrkan och dess organisatoriska delar 
verksamhet som bedrivs enligt begravningslagen (1990:1144) samt fördelning och användning av den statliga ersättning som Svenska kyrkan erhåller enligt 4 kap. 16 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. 
Svenskt Friluftsliv 
fördelning av statsbidrag till friluftsorganisationer (SFS 2010:1539) 
Sveriges författarförbund 
fördelning av statliga medel till författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker och taltidningar (SFS 1992:318) 
Sveriges Riksidrottsförbund 
fördelning av statsbidrag till idrottsverksamhet (SFS 1995:361) 
Swedfund International AB 
prövning av frågor om statligt stöd till små och medelstora svenska företags investeringar i Swedfunds samarbetsländer (SFS 2008:1272) 
Synskadades Riksförbund 
ärenden om tilldelning eller återtagande av dispositionsrätt till ledarhund samt ärenden om tilldelning och återtagande av ledarhund (SFS 2005:340) 
Tekniska Högskolan i Jönköping Aktiebolag 
all verksamhet 
Veterinärer förordnade enligt lagen (2009:1254) om officiella veterinärer 
verksamhet som officiell veterinär (SFS 2009:1254) 
Lag (2017:1076). Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2009:400 1. Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2009, då sekretesslagen (1980:100) ska upphöra att gälla.2. Om det i lag eller annan författning hänvisas till bestämmelser i sekretesslagen (1980:100) som har ersatts genom bestämmelser i denna lag, ska i stället de nya bestämmelserna tillämpas.3. Föreskrifter som har meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) och som gäller när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.4. Överklagande av myndighets beslut som fattats före ikraftträdandet av denna lag ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i denna lag.5. Förbehåll som vid utlämnande av allmän handling meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) ska anses meddelade enligt denna lag.6. Dispensbeslut som meddelats med stöd av sekretesslagen (1980:100) och som ännu inte vunnit tillämpning när denna lag träder i kraft ska anses meddelade enligt denna lag.7. Övergångsbestämmelserna till sekretesslagen (1980:100) och till ändringar i den lagen ska fortsätta att gälla. 2009:527 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2009:550 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2009:612 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2009:613 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. 2009:676 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2009. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före denna tidpunkt. 2009:677 Denna lag träder i kraft d. 14 juli 2009. 2009:707 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2009. 2009:871 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2009:1017 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2009:1020 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2009. 2009:1270 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2009:1293 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2009:1419 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2010. 2010:30 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2010.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i ärenden enligt den upphävda lagen (1975:1132) om förvärv av hyresfastighet m.m. 2010:85 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010.2. Bestämmelserna i 39 kap. 5 b § gäller inte i ärenden som har påbörjats före ikraftträdandet. 2010:88 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2010. 2010:208 1. Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2010.2. För uppgifter i ärenden om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra utlänningar gäller 26 kap. 1 § i sin äldre lydelse. Lag (2011:744). 2010:214 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2010. 2010:368 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:369 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden där handlingar omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag. 2010:372 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2010. 2010:383 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2010:383 träder enl. F 2013:133 i kraft d. 9 april 2013.) F (2013:133). 2010:456 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:498 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2010:520 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2010:573 Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2010. 2010:628 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2010:679 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. För ärenden som anhängiggjorts hos Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd före d. 1 jan. 2011 gäller 25 kap. 8 och 10 §§ samt 26 kap. 6 och 7 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) i sin äldre lydelse. 2010:715 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2010. 2010:866 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för kommunal vuxenutbildning, vuxenutbildning för utvecklingsstörda och svenskundervisning för invandrare till utgången av juni 2012. 2010:1048 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2010. 2010:1305 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1343 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1348 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1361 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1436 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter som hänför sig till en utredning eller gäller ett ärende hos Konkurrensverket om överträdelser av artikel 81 och 82 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.3. Den tystnadsplikt som följer av beslut enligt 10 kap. 7 § tredje stycket andra meningen regeringsformen i dess lydelse före d. 1 jan. 2011, har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 2010:1507 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1540 (Utkom d. 10 dec. 2010.) 2010:1633 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. För ärenden som gäller tillstånd eller tillsyn och som har anhängiggjorts före d. 1 jan. 2011 gäller 30 kap. 20 § i sin äldre lydelse. 2010:1768 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011. 2010:1883 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2011.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för ärenden som kommit in till Statens biografbyrå före ikraftträdandet. 2010:1890 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2010:1982 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2. För uppgifter som avser delgivning enligt delgivningslagen (1970:428) gäller äldre bestämmelser. 2010:2076 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2011. 2011:191 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:494 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2011. 2011:553 Denna lag träder i kraft d. 17 juni 2011. 2011:606 Denna lag träder i kraft d. 18 juni 2011. 2011:727 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:739 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:743 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:744 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:774 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2011. 2011:779 (Utkom d. 16 juni 2011.) 2011:864 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2011. 2011:1036 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2011. 2011:1113 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2011:1202 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2011:1217 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2011:1427 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012.2. För ärenden enligt lagen (2007:592) om kassaregister m.m. eller lagen (2006:575) om särskild skattekontroll i vissa branscher gäller 27 kap. 2 § i sin äldre lydelse. 2011:1544 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2012. 2011:1574 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2012. 2012:147 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2012. 2012:235 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2012.2. För ärenden om prövning av någons lämplighet att ha taxiförarlegitimation enligt yrkestrafiklagen (1998:490) gäller 29 kap. 5 § i sin äldre lydelse. 2012:288 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012. 2012:311 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2012.2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande för ärenden om bevis om kompetens som Europaläkare som har kommit in före d. 1 juli 2012. 2012:324 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2012:324 träder enligt F 2012:828 i kraft d. 1 jan. 2013.) 2012:450 Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.(Lagen 2012:450 träder enl. F 2014:329 i kraft 1 aug. 2014.) F (2014:329). 2012:459 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:630 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2012. 2012:664 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:689 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:736 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:765 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:770 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:778 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:804 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:846 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013. 2012:850 (Utkom d. 14 dec. 2012.) 2012:920 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2012:956 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet.3. Den inskränkning i rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som följer av 25 kap. 18 § tredje stycket i sin äldre lydelse gäller fortfarande när det är fråga om uppgift i sådan anmälan till Socialstyrelsen som lämnats över till Inspektionen för vård och omsorg. 2013:133 (Utkom d. 26 mars 2013.) 2013:275 (Utkom d. 21 maj 2013.) 2013:289 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2013. 2013:314 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2013:339 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2013:406 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2013:461 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2013. 2. Bestämmelserna i 32 kap. 3 § i sin nya lydelse tillämpas även på sådana uppgifter om en enskilds personliga förhållanden som inhämtats genom kameraövervakning som avses i lagen (1998:150) om allmän kameraövervakning. 2013:626 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. Den tystnadsplikt som följer av 21 § lagen (1996:1156) om receptregister i dess lydelse före d. 1 jan. 2014 har fortsatt företräde framför rätten att meddela och offentliggöra uppgifter enligt tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. 2013:765 Denna lag träder i kraft d. l maj 2014. 2013:795 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2013. 2013:878 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2013:972 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014. 2013:1028 (Utkom d. 13 dec. 2013.) 2013:1139 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2014. 2013:1148 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2014.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2014:29 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2014. 2014:57 Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2014. 2014:259 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014. 2014:277 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:296 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2014. 2014:304 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:344 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:357 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:361 Denna lag träder i kraft d. 3 juli 2014. 2014:403 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2014. 2014:415 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014. 2014:492 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2014. 2014:633 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2015.2. Bestämmelserna i 18 kap. 15 § och 35 kap. 1 § gäller fortfarande i sin äldre lydelse i fråga om uppgifter i verksamhet som har bedrivits av Statens biografbyrå.Lag (2017:1076). 2014:806 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014. 2014:830 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2014. 2014:851 1. Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om uppgifter som hänför sig till Kronofogdemyndighetens verksamhet enligt lagen (1986:436) om näringsförbud. 2014:887 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2014. 2014:897 Denna lag träder i kraft d. 2 jan. 2015. 2014:987 Denna lag träder i kraft d. 2 aug. 2014. 2014:1563 Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2015. 2015:53 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015. 2015:66 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2015. 2015:196 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2015. 2015:268 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:283 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2015. 2015:434 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:438 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2015. 2015:603 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Äldre föreskrifter gäller till och med d. 31 dec. 2016 för enskilda organ som förvarar allmänna handlingar med stöd av ett beslut om överlämnande och förvaring som fattats före ikraftträdandet. 2015:645 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:781 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2015:917 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:973 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2016. 2015:1033 1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2016.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för ärenden enligt lagen (2008:814) om statligt stöd till kreditinstitut. 2016:62 1. Denna lag träder i kraft d. 1 mars 2016.2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter i ärenden hos statlig myndighet om innehav av aktier eller andelar i en central värdepappersförvarare som har inletts före ikraftträdandet. 2016:149 Denna lag träder i kraft d. 15 april 2016. 2016:418 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2016:441 Denna lag träder i kraft d. 17 juni 2016. 2016:501 1. Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2016.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i domar och beslut som har meddelats före ikraftträdandet. 2016:528 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2016:628 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2016. 2016:688 1. Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden hos kommunal budget- och skuldrådgivare där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2016:703 Denna lag träder i kraft d. 15 juli 2016. 2016:728 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2016:750 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2016:758 Denna lag träder i kraft d. 18 jan. 2017. 2016:883 Denna lag träder i kraft d. 1 nov. 2016. 2016:1008 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.(Lagen 2016:1008 träder enl. F 2018:140 i kraft d. 1 maj 2018.)F (2018:140). 2016:1030 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2016:1155 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling eller lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster. 2016:1203 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017. 2016:1297 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2017.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden enligt den upphävda lagen (2008:313) om jämställdhetsbonus. 2016:1314 1. Denna lag träder i kraft d. 1 febr. 2017.2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet. 2017:178 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017. 2017:184 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2017. 2017:314 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017. 2017:318 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:351 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2017. 2017:377 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:456 1. Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2017.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet av denna lag. 2017:499 Denna lag träder i kraft d. 2 juli 2017. 2017:594 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i ärende om etableringsplan och i ärende om ersättning enligt den upphävda lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 2017:600 1. Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.2. Bestämmelserna i 34 kap. 1 § i paragrafens äldre lydelse gäller fortfarande för uppgifter om förpliktelser i mål som har inletts hos Kronofogdemyndigheten före ikraftträdandet.(Lagen 2017:600 träder enligt F 2018:1185 i kraft d. 1 dec. 2018.) F (2018:1185). 2017:614 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:651 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2017. 2017:697 Denna lag träder i kraft d. 3 jan. 2018. 2017:1012 Denna lag träder i kraft d. 1 dec. 2017. 2017:1076 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018.2. För ärenden enligt den upphävda lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring gäller 28 kap. 4 § i sin äldre lydelse. 2017:1077 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:1133 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:1135 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:1246 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2017:1313 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2018. 2018:84 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2018. 2018:93 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:140 (Utkom d. 27 mars 2018.) 2018:163 Denna lag träder i kraft d. 1 maj 2018. 2018:220 Denna lag träder i kraft d. 25 maj 2018. 2018:498 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:561 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:591 1. Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om registerkontroll eller särskild personutredning som har genomförts enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) före ikraftträdandet. 2018:603 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:682 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2018. 2018:691 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Bestämmelsen i 22 kap. 2 § i den äldre lydelsen gäller fortfarande i ärenden om kvarskrivning enligt folkbokföringslagen (1991:481).3. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i sådana ärenden och i sådan verksamhet där handlingarna omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2018:1093 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2018:1114 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1116 Denna lag träder i kraft d. 1 sept. 2018. 2018:1144 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1157 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1185 (Publicerad d. 27 juni 2018.) 2018:1194 Denna lag träder i kraft d. 1 april 2019. 2018:1201 1. Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgift som har inhämtats före ikraftträdandet. 2018:1216 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2020. 2018:1228 Denna lag träder i kraft d. 1 okt. 2018. 2018:1245 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018. 2018:1269 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för uppgifter i ärenden om vårdbidrag och handikappersättning enligt 22 kap. respektive 50 kap. socialförsäkringsbalken i deras lydelse före d. 1 jan. 2019. 2018:1276 Denna lag träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. 2018:1372 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1377 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1400 Denna lag träder i kraft d. 1 aug. 2018. 2018:1626 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre bestämmelser gäller för uppgifter som har lämnats före ikraftträdandet. 2018:1708 1. Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019.2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för sådan verksamhet som avses i 6 kap. 1 § 1 polisdatalagen (2010:361).3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter som behandlas av Säkerhetspolisen med stöd av polisdatalagen.4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i handlingar som har omhändertagits för arkivering före ikraftträdandet. 2018:1716 (Publicerad d. 20 nov. 2018.) 2018:1919 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1936 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:1968 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2000 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2027 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2033 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2019. 2018:2059 (Publicerad d. 21 dec. 2018.) 2018:2060 (Publicerad d. 21 dec. 2018.) 2018:2093 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019. 2019:213 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2019. 2019:249 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019. 2019:280 Denna lag träder i kraft d. 1 juni 2019. 2019:305 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019. 2019:311 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019. 2019:342 Denna lag träder i kraft d. 1 juli 2019. 2019:421 Denna lag träder i kraft d. 21 juli 2019. 2019:434 Denna lag träder i kraft d. 30 juni 2019. 2019:506 Denna lag träder i kraft d. 1 jan. 2020. Lag (2016:774) om uppgiftsskyldighet vid samverkan mot viss organiserad brottslighet – F (2016:775) i samma ämne.