Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641)

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 14 § tryckfrihetsförordningen

1 §

En begäran om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra eller tredje stycket, endast prövas av
 • 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § eller 18 kap. 1–3 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och som rör Säkerhetspolisens eller Polismyndighetens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 • 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet, eller
 • 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessreglerade i 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen än som avses i 1.
I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras hos Statsrådsberedningen eller Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. I fråga om handlingar som förvaras hos förvaltningsavdelningen gäller detta endast under förutsättning att handlingen inte har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.
En begäran som avses i första och andra styckena får överlämnas till regeringens prövning. SFS 2014:1369

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

2 §

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 5 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
 
 
Myndighet
Handlingar som innehåller sekretessreglerade uppgifter och som inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen 
– handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande 
Arbetsgivarverket 
– förslag till kollektivavtal 
arbetslöshetskassor 
– handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning, och
– handlingar i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem 
Arbetsmiljöverket 
– handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador, och
– statistiskt primärmaterial 
Brottsförebyggande rådet 
– statistiskt primärmaterial 
Energimarknadsinspektionen 
– handlingar som ingår i informationssystemet om transaktioner på grossistmarknaderna för energi 
Försäkringskassan 
– handlingar i försäkringsärenden,
– handlingar i ärenden om statligt tandvårdsstöd,
– samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård, och
– statistiskt primärmaterial 
Försvarsmakten 
– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal 
Havs- och vattenmyndigheten 
– handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen, och 
Kommerskollegium 
– ansökningar och andra handlingar i licensärenden om import och export av varor 
kommunala myndigheter och trafikhuvudmän 
– handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst 
Kriminalvården 
– handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret,
– handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet, och
– transportbeställningar 
Kustbevakningen 
– anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter 
landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting 
– bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård 
Läkemedelsverket 
– statistiskt primärmaterial 
Migrationsverket 
– av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Säkerhetspolisen 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
– statistiskt primärmaterial 
Naturvårdsverket 
– provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret, och
– handlingar som avser inbetalningar för jaktkort 
nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
– handlingar som hör till enskildas personakter 
Pensionsmyndigheten 
– handlingar i försäkringsärenden, och
– statistiskt primärmaterial 
Polismyndigheter 
– anteckningar om det löpande polisarbetet,

– framställningar om fingeravtrycksundersökning,

– handlingar som innehåller uppgifter om en enskild passagerare som har lämnats vid bokning av en flygresa och vid incheckning (PNR-uppgifter) och som har överförts från lufttrafikföretag enligt lagen (2018:1180) om flygpassageraruppgifter i brottsbekämpningen,

– handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, register enligt 4 kap. polisdatalagen (2010:361) eller för på motsvarande sätt strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen,

– statistiskt primärmaterial,

– sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisningar, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden, och

– underrättelser från Kriminalvården om permissioner

 
Riksbanken 
– statistiskt primärmaterial 
sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter 
– patientjournaler,
– läkarvårdskvitton, och
– samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök 
Skatteverket 
– deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål,
– handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter 
socialnämnder 
– handlingar som hör till enskildas personakter 
Socialstyrelsen 
– statistiskt primärmaterial, och
– anmälningar till donationsregistret 
Statens institutionsstyrelse 
– handlingar som hör till enskildas personakter 
Statens jordbruksverk 
– statistiskt primärmaterial 
Statistiska centralbyrån 
– statistiskt primärmaterial 
Säkerhetspolisen 
– anteckningar om det löpande polisarbetet,
– underrättelser från Kriminalvården om permissioner,
– handlingar som utgör underlag för strukturerade uppgiftssamlingar som avser brottslig verksamhet och som förs med stöd av polisdatalagen, 
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 
– patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga 
Tullverket 
– handlingar som rör klarering av varor och transportmedel,
– handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag, och
– handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter 
åklagarmyndigheter 
– utdrag ur folkbokföringsdatabasen,
– utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och register enligt polisdatalagen (2010:361),
– utdrag ur vägtrafikregistret, och
– rekvisitioner av sådana utdrag 
SFS 2018:1182

Föreskrifter med stöd av 5 kap. 4 § offentlighets- och sekretesslagen

3 §

Följande myndigheter ska i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa 5 kap. 2 § andra stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Myndigheter
Register
allmänna domstolar 
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning 
allmänna förvaltningsdomstolar 
diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
beskickningar och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU) 
samtliga diarier 
Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut 
diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst 
Försvarsunderrättelsedomstolen 
diarier över mål om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
polismyndigheten 
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning 
Regeringskansliet 
diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden 
Skatteverket 
diarium över ärenden om könsbyte 
Socialstyrelsen 
diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor 
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten 
diarier över ärenden om verkställighet av beslut om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet 
Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU) 
samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden 
Säkerhetspolisen 
diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för att hindra och uppdaga brott mot rikets säkerhet m.m. och diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning 
Tullverket 
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning 
åklagarmyndigheter 
diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig avlyssning av elektronisk kommunikation, hemlig övervakning av elektronisk kommunikation, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet 
SFS 2014:1369

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen

4 §

Om det i en allmän handling förekommer uppgifter för vilka sekretess gäller enligt 15 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), gäller sekretessen i högst
 • 1. etthundrafemtio år om uppgifterna rör
 • – geografisk information om militärgeografiska förhållanden,
 • – rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk,
 • – underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
 • – planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder, eller
 • – militärtekniska forskningsresultat, och
 • 2. nittiofem år om uppgifterna rör underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten.
SFS 2016:323

Föreskrifter med stöd av 21 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

5 §

Sekretess enligt 21 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte för uppgifter i följande register:
 • – bankregistret som förs av Bolagsverket,
 • – biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
 • – diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
 • – diarium som avses i 1 kap. 1 § andra stycket varumärkesförordningen (2011:594),
 • – EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
 • – europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – filialregistret som förs av Bolagsverket,
 • – föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
 • – mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • – näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • – patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • – registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
 • – registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
 • – stiftelseregister som förs av länsstyrelserna, och
 • – varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.
SFS 2011:673

Föreskrifter med stöd av 22 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen

6 §

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för
 • 1. uppgift om en enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men om uppgiften röjs, och
 • 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till honom eller henne lider men.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst sjuttio år.
 • Verksamheten avser
 • centrala hundregistret
 • fastighetsregistret
 • kommunala fastighetsregister
 • passregister och register över nationella identitetskort
 • röstlängdsregister
 • Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige
 • Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal
 • Statens tjänstepensionsverks pensionsregister
 • Totalförsvarets rekryteringsmyndighets register över totalförsvarets personal
 • Transportstyrelsens vägtrafikregister
SFS 2014:1369

Föreskrifter med stöd av 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen

7 §

Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersökningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 24 kap. 8 § tredje stycket första meningen och fjärde stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande.
Myndighet
Undersökning
Särskilda begränsningar i sekretessen
AKKA-utredningen (A 2011:06) 
undersökningar om åtgärder för att öka arbetskraftsdeltagandet och påskynda etableringen på arbetsmarknaden för nyanlända utrikes födda kvinnor och anhöriginvandrare 
 
Barnrättighetsutredningen (S 2013:08) 
undersökningar av hur tilllämpningen av lagar och andra föreskrifter överensstämmer med FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen) och de tilläggsprotokoll som Sverige har tillträtt 
 
Bostadsbeskattningskommittén (Fi 2012:04) 
undersökningar av beskattning av bostäder och av fastighetstaxering 
 
Bostadstaxeringsutredningen (Fi 2011:03) 
undersökningar av fastighetstaxering och beskattning av bostäder 
 
Boverket 
undersökning av byggnaders tekniska utformning 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
utvärderingar och analyser av bostadsmarknadens funktionssätt när det gäller fysisk planering, byggande, boende, bostadsfinansiering och bostadspolitiska styrmedel 
 
Brottsförebyggande rådet 
kriminologiska undersökningar 
 
Finanspolitiska rådet 
undersökningar av arbetsmarknaden, lönebildningen och bostadsmarknaden 
 
 
undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads- och utbildningspolitiska områdena 
 
Folkhälsomyndigheten 
undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer 
 
 
undersökningar om samhällskostnader till följd av infektionssjukdomar och antibiotikaresistens och om effekter av motåtgärder i fråga om spridning av infektionssjukdomar 
 
Forum för levande historia 
enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar om ungdomars attityder till utsatta grupper 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Inspektionen för socialförsäkringen 
undersökningar av rättstillämpning, handläggning och administration inom socialförsäkringsområdet och inom verksamheter med direkt anknytning till socialförsäkringen 
 
 
undersökningar om effekter av förändringar inom socialförsäkringsområdet och om utnyttjandet av socialförsäkringen 
 
Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 
uppföljning och utvärdering av den arbetsmarknadspolitiska verksamheten, studier av arbetsmarknadens funktionssätt, utvärdering av effekter av olika reformer och åtgärder inom utbildningsväsendet, utvärdering av effekterna på arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet och utvärdering av socialförsäkringens effekter på arbetsmarknaden 
 
Kommerskollegium 
ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
Konjunkturinstitutet 
undersökningar för framställning av prognoser om bruttonationalprodukten 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
 
undersökningar inom det miljöekonomiska området 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
 
undersökningar av effekter av ändrade skatter och transfereringar och av andra åtgärder inom de finans-, arbetsmarknads-, utbildnings-, miljö-, energi- och klimatpolitiska områdena 
 
 
undersökningar av arbetsmarknaden och lönebildningen 
 
Konsumentverket 
undersökningar av produktrelaterade olycksfall 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Livsmedelsekonomiska institutet 
ekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet 
 
Livsmedelsverket 
undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
länsstyrelserna 
undersökningar om attityder hos länets invånare till att bo, leva och verka i länet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Myndigheten för arbetsmiljökunskap 
undersökningar om arbetsmiljö och företagshälsovård 
 
 
undersökningar om effekter av beslutade och genomförda statliga reformer och andra statliga initiativ 
 
Myndigheten för delaktighet 
undersökningar om attityder, levnadsvillkor, tillgänglighet och delaktighet hos barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning 
 
Myndigheten för kulturanalys 
undersökningar om barns och ungas kulturvanor 
 
 
undersökningar om hot mot kulturutövare 
 
Myndigheten för press, radio och tv 
undersökningar om tidningsdistributionens kostnadsutveckling 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser 
 
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 
undersökningar av statliga stödinsatser inom näringspolitik, regional tillväxtpolitik och innovationspolitik 
 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor 
undersökningar om ungdomars attityder, värderingar och levnadsvillkor 
 
 
undersökningar om det civila samhällets villkor, sammansättning och utveckling 
 
Myndigheten för vård- och omsorgsanalys 
undersökningar om vårdens och omsorgens funktionssätt samt om effektiviteten i statliga åtaganden och verksamheter inom vård och omsorg 
 
 
utvärderingar av information om vård och omsorg som lämnas till enskilda samt av statliga reformer och andra statliga initiativ inom vård och omsorg 
 
Myndigheten för yrkeshögskolan 
undersökningar om utbildningar inom myndighetens ansvarsområde och om sökandefrekvensen och arbetsmarknadsutfallet när det gäller sådana utbildningar 
 
 
undersökningar om studerandes bakgrund och deras vägval efter studierna 
 
Pensionsmyndigheten 
undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta 
 
Polismyndigheten 
undersökningar om hur brottsoffer upplever sina kontakter med Polismyndigheten 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Regeringskansliet 
undersökningar i Justitiedepartementet om långtidsdömda (Ju 1986:C) 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen 
 
 
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård, tandvård, planläggning, byggande samt bostad 
 
 
undersökningar om effekter av förändringar i finansiella instituts ekonomiska förhållanden 
 
 
undersökning om särbehandlande åtgärder mot romer under 1900-talet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning om tilllämpningen av straffbestämmelsen om kontakt med barn i sexuellt syfte 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU 
undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling 
 
sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar 
miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Skatteverket 
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte- och socialavgiftsområdet samt om inkomst- och förmögenhetsfördelning 
 
Socialstyrelsen 
undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt 
 
 
undersökning om tilllämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 
 
 
undersökningar som avser kartläggning, uppföljning, analys eller utvärdering av verksamhet inom hälso- och sjukvården, tandvården och socialtjänsten eller av verksamhet som rör stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Statens institutionsstyrelse 
undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Statens medieråd 
undersökningar om barns och ungas medievanor samt barns, ungas och föräldrars attityder till medier och mediereglering 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Statens skolinspektion 
undersökningar av resultatet av nationella prov 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar av hur föräldrar och elever upplever kvaliteten på utbildningen vid en skolenhet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Statens skolverk 
nationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) om måluppfyllelsen i sektorn 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
internationella undersökningar inom skolväsendet och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap. skollagen (2010:800) 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Stockholms universitet 
utvärdering av arbetsmarknadsutfallet för deltagare i kompletterande utbildningar för akademiker med utländska utbildningar 
 
Strålsäkerhetsmyndigheten 
undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket 
undersökningar om effekter av förändringar av det statliga tandvårdsstödet 
 
Trafikverket 
haveriundersökningar inom vägtrafikområdet 
 
universitet och högskolor 
undersökningar av studenters bakgrund och om deras vägval efter studierna 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Universitets- och högskolerådet 
undersökning om studenters levnadsvillkor inom ramen för projektet Eurostudent 
 
 
undersökning om effekter och användning av Universitets- och högskolerådets utlåtanden avseende avslutade utländska högskoleutbildningar 
 
 
utvärdering av försöksverksamhet med lämplighetsbedömning vid antagning av studenter till lärar- och förskollärarutbildning 
 
utbildningsanstalter och forskningsinrättningar 
sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Åklagarmyndigheten 
undersökningar som genomförs vid Åklagarmyndighet ens utvecklingscentrum för uppföljning och utveckling av åklagarverksamheten 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
SFS 2018:1526

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

8 §

Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspektionen fått enligt avtal med:
 • – Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
 • – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
 • – Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
 • – Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
 • – Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
 • – Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
 • – Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
 • – De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
 • – Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
 • – Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
 • – The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
 • – Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
 • – Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
 • – Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
 • – Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
 • – Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
 • – Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
 • – Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
 • – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
 • – Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
 • – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
 • – Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
 • – Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
 • – centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
 • – Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
 • – Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
 • – Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
 • – Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
 • – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
 • – New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
 • – Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
 • – Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
 • – Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
 • – Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
 • – Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008,
 • – The International Organization of Securities Commissions (IOSCO), Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and Cooperation and the Exchange of Information i april 2011, och
 • – National Bank of Ukraine i Ukraina, Memorandum of Understanding den 3 oktober 2011.
SFS 2011:1479

Föreskrifter med stöd av 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen

9 §

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt
 • 1. för uppgift om en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs, och
 • 2. för uppgift om andra ekonomiska eller personliga förhållanden än som avses i 1 för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
För uppgift i en allmän handling gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.
Av 30 kap. 26 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) framgår att regeringen för ett särskilt fall får besluta om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgiften lämnas.

Föreskrifter med stöd av 38 kap. 8 a § offentlighets- och sekretesslagen

9 a §

Sekretess enligt 38 kap. 8 a § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Myndigheten för samhällsskydd och beredskap i verksamhet som avser uppdrag att stödja personer med hemvist i Sverige som drabbats av större katastrofer utomlands enligt 14 § förordningen (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. SFS 2009:642

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen

10 §

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om personnummer och födelsedatum, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående lider men:
 • – allmänna domstolar,
 • – allmänna förvaltningsdomstolar,
 • – Arbetsförmedlingen,
 • – Arbetsmiljöverket, i verksamhet som avser tillsyn över att arbetsmiljö- och arbetstidslagstiftningen följs,
 • – Centrala studiestödsnämnden,
 • – Domstolsverket, när det gäller uppgifter om personal vid domstolar och hyres- och arrendenämnder,
 • – Folkhälsomyndigheten, när det gäller personal i verksamhet som rör förvaring och användning av försöksdjur,
 • – Försäkringskassan,
 • – hyres- och arrendenämnder,
 • – Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
 • – Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 • – Inspektionen för vård och omsorg,
 • – Justitiekanslern,
 • – Kammarkollegiet, när det gäller personal i verksamhet som rör personskadereglering,
 • – Kriminalvården,
 • – Kronofogdemyndigheten,
 • – Kustbevakningen,
 • – Livsmedelsverket, när det gäller veterinärer, övrig personal i verksamhet som rör köttkontroll och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
 • – länsstyrelserna, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av djurskydds- och rovdjursfrågor samt i verksamhet som rör offentlig kontroll av djurskyddsfrågor och frågor om gränsöverskridande avfallstransporter,
 • – Migrationsverket,
 • – myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
 • – nämnder som utövar ledning av hälso- och sjukvårdsverksamhet enligt hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende hälso- och sjukvårdspersonal,
 • – patientnämnder,
 • – Polismyndigheten,
 • – Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och särskild utlänningskontroll,
 • – Rättsmedicinalverket, när det gäller personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
 • – Skatteverket,
 • – socialnämnder eller andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet avseende personal som verkar inom socialtjänsten,
 • – Socialstyrelsen,
 • – Statens institutionsstyrelse,
 • – Statens jordbruksverk, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • – Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
 • – Säkerhetspolisen,
 • – Trafikverket, när det gäller personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort,
 • – Tullverket, och
 • – åklagarmyndigheter.
SFS 2018:1526

Föreskrifter med stöd av 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen

10 a §

Sekretess enligt 39 kap. 5 b § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller inte i ärenden om anställning av rektor vid ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434). SFS 2010:165

Föreskrifter med stöd av 42 kap. 10 § offentlighets- och sekretesslagen

11 §

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12).

11 a §

Sekretess motsvarande den som enligt 42 kap. 1–4 §§ offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Bergwallkommissionen (Ju 2013:18). SFS 2014:6

Föreskrifter med stöd av 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen

12 §

Sekretess enligt 43 kap. 7 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller hos hyres- och arrendenämnder. SFS 2015:695

SFS 2009:641

1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2009. Genom förordningen upphävs sekretessförordningen (1980:657).
2. Överklagande av en myndighets beslut som har fattats med stöd av den upphävda förordningen och som inte har prövats före ikraftträdandet av den nya förordningen ska prövas med tillämpning av bestämmelserna i den nya förordningen.
3. Övergångsbestämmelser till den upphävda förordningen och till ändringar i den förordningen ska fortsätta att gälla.
4. Bestämmelserna i 3 § i den upphävda förordningen gäller fortfarande för följande myndigheter i fråga om de undersökningar som anges där.
Myndigheter
Socialberedningen (S 1980:07) 
Utredningen (Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 
Praxisutredningen (Ku 1993:08) 
Barnpornografiutredningen (Ju 1994:14) 
Utredningen (A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer 
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07) 
Kommissionen (UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget 
Utredningen (S 1997:14) om steriliseringar 
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03) 
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg 
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m. (S 1998:06) 
Fastighetsbeskattningskommittén (Fi 1998:06) 
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare (Ju 1998:08) 
Kommittén för hemlösa (S 1998:09) 
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m. (Fi 1999:03) 
Personskadekommittén (Ju 1999:04) 
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m. (Ju 1999:10) 
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD 2000:03) 
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet m.m. (Ju 2000:15) 
LVM-utredningen (S 2002:04) 
Egendomsskattekommittén (Fi 2002:06) 
Dentalmaterialutredningen (S 2002:09) 
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11) 
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13) 
Patientdatautredningen (S 2003:03) 
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6) 
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12) 
LSS-kommittén (S 2004:06) 
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20) 
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07) 
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) 
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) 
Studiesociala kommittén (U 2007:13) 
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15) 
Riksskatteverket 

SFS 2009:642

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

SFS 2009:899

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2009.

SFS 2009:935

1. Denna förordning träder ikraft den 1 november 2009.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om tillsyn enligt lagen (2007:1455) om detaljhandel med nikotinläkemedel.

SFS 2009:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2009.

SFS 2009:1241

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Premiepensionsmyndigheten.

SFS 2010:18

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2010.

SFS 2010:165

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2010.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om
– haveriundersökningar, personaladministrativ verksamhet, utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som utförts av Vägverket,
– utredning, planering och uppföljning som utförts av Banverket.

SFS 2010:289

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Nämnden för offentlig upphandling.

SFS 2010:534

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Statens pensionsverks pensionsregister.

SFS 2010:733

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2010.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Radio- och TV-verket samt i fråga om tillsyn som utövats av Granskningsnämnden för radio och TV.

SFS 2010:1055

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2010.

SFS 2010:1139

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2010.

SFS 2010:1766

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag från skyldigheten att registrera patientjournaler för Totalförsvarets pliktverk.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal.
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som utövats av Skatteverket enligt 2 § första stycket tredje meningen lagen (1994:1563) om tobaksskatt.

SFS 2011:96

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m.

SFS 2011:166

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2011.

SFS 2011:308

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

SFS 2011:382

1. Denna förordning träder i kraft den 2 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt 7 § lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk, m.m.

SFS 2011:420

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser
– hälsoskydd,
– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
– genetiskt modifierade organismer,
– vattenverksamhet,
– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

SFS 2011:432

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2011.

SFS 2011:673

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om undantag för Fiskeriverket från skyldigheten att registrera handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen och statistiskt primärmaterial.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om diarium som förts över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644).
4. Äldre föreskrifter gäller i fråga om dels nationella undersökningar inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg som Statens skolverk har utfört om måluppfyllelsen i sektorn, dels internationella undersökningar som verket har utfört inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
5. Äldre föreskrifter gäller i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stöd inom fiskets område som har utförts av Fiskeriverket.
6. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn vid registrering av fastighetsmäklare som har bedrivits enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400).

SFS 2011:818

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2011.

SFS 2011:948

Denna förordning träder i kraft den 25 juli 2011.

SFS 2011:961

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2011.

SFS 2011:1025

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

SFS 2011:1479

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2012.

SFS 2012:40

1. Denna förordning träder i kraft den 21 februari 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering.

SFS 2012:48

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för handlingar som utgör underlag för kriminalunderrättelseregister eller för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622).
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för utdrag ur register enligt polisdatalagen (1998:622).

SFS 2012:99

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2012.

SFS 2012:164

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2012.

SFS 2012:248

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2012.

SFS 2012:351

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som handhafts av Arbetsförmedlingen och planering hos Arbetsförmedlingen i frågor som rör byggnadsverksamhet.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1971:1204) om byggnadstillstånd m.m.

SFS 2012:460

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2012.

SFS 2012:557

1. Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2012.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd genom garantier som handhafts av Statens bostadskreditnämnd.

SFS 2012:610

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2012.

SFS 2012:634

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2012.

SFS 2012:812

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter i sådana handlingar som har överlämnats från Myndigheten för utländska investeringar i Sverige till Sveriges export- och investeringsråd med stöd av förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring.

SFS 2013:49

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013.

SFS 2013:204

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013.

SFS 2013:364

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2013.

SFS 2013:661

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om stöd som Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap har haft hand om.

SFS 2013:662

1. Denna förordning träder i kraft den 1 september 2013.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Regeringskansliet, när det gäller personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott.

SFS 2013:710

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2013.

SFS 2013:730

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2013.

SFS 2013:931

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Smittskyddsinstitutet och Statens folkhälsoinstitut.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om Försäkringskassans prövning av stöd enligt förordningen (2009:1423) om bidrag till företagshälsovård med vissa insatser inom rehabiliteringsområdet.
4. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Smittskyddsinstitutet, när det gäller personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur.

SFS 2013:1113

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

SFS 2014:4

Denna förordning träder i kraft den 17 februari 2014.

SFS 2014:6

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2014.

SFS 2014:69

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2014.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Ungdomsstyrelsen.

SFS 2014:131

Denna förordning träder i kraft den 8 april 2014.

SFS 2014:160

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2014.

SFS 2014:416

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

SFS 2014:820

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

SFS 2014:1080

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2014.

SFS 2014:1310

Denna förordning träder i kraft den 25 november 2014.

SFS 2014:1369

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller i fråga om undersökningar som utförts av Rikspolisstyrelsen och i fråga om personaladministrativ verksamhet hos polismyndigheter, Rikspolisstyrelsen och Statens kriminaltekniska laboratorium.

SFS 2015:134

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning enligt förordningen (2005:209) om producentansvar för elektriska och elektroniska produkter.

SFS 2015:298

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar och utvärderingar som har utförts av Myndigheten för vårdanalys.
3. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om undersökningar som har utförts av Presstödsnämnden.

SFS 2015:531

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2015.

SFS 2015:637

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
– undersökningar, utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Myndigheten för radio och tv, och
– utredning, planering och stödverksamhet som har utförts av Försvars- exportmyndigheten med avseende på exportfrämjande verksamhet.

SFS 2015:695

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om uppgifter om vad som förekommit vid överläggning inom stängda dörrar hos Statens va-nämnd.

SFS 2015:944

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2016.

SFS 2016:99

1. Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2016.
2. Äldre föreskrifter ska gälla för sådan tillsyn som bedrivits enligt lagen (1996:18) om vissa säkerhets- och miljökrav på fritidsbåtar.

SFS 2016:123

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2016.

SFS 2016:139

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2016.

SFS 2016:323

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

SFS 2016:305

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2016.

SFS 2016:355

Denna förordning träder i kraft den 20 maj 2016.

SFS 2016:403

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2016.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning och tillståndsgivning enligt förordningen (2000:338) om biocidprodukter som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur och förordningen (2006:1010) om växtskyddsmedel som innehåller nematoder, insekter eller spindeldjur.

SFS 2016:555

Denna förordning träder i kraft den 2 juli 2016.

SFS 2016:864

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2016.

SFS 2016:1005

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som bedrivits enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.

SFS 2017:101

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2017.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om utredning, tillståndsgivning och tillsyn som har utförts av Revisorsnämnden.

SFS 2017:118

Denna förordning träder i kraft den 3 april 2017.

SFS 2017:446

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2017.

SFS 2017:898

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2017.

SFS 2017:935

Denna förordning träder i kraft den 26 november 2017.

SFS 2017:1078

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

SFS 2017:1248

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2018.

SFS 2018:130

Denna förordning träder i kraft den 21 april 2018.

SFS 2018:512

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2018.

SFS 2018:541

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2018.

SFS 2018:1182

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2018.

SFS 2018:1485

Denna förordning träder i kraft den 31 juli 2018.

SFS 2018:1301

Denna förordning träder i kraft den 2 augusti 2018.

SFS 2018:1526

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2018.

SFS 2018:1929

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.

SFS 2018:1866

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2019.