Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Sekretessförordning (1980:657)

Omtryckt i SFS 1998:1333

Föreskrifter med stöd av 2 kap. 2 § sekretesslagen

1 §

Förekommer uppgifter för vilka gäller sekretess enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen (1980:100) i en allmän handling och angår uppgifterna
 • 1. landskapsinformation som gäller militärgeografiska förhållanden,
 • 2. rikets fasta försvarsanläggningar för krigsbruk eller underhållsanläggningar som kan röja försvarets grupperingar,
 • 3. planerade försvarsanläggningar i form av mineringar och andra hinder,
 • 4. underrättelseverksamheten inom underrättelse- och säkerhetstjänsten,
 • 5. militärtekniska forskningsresultat,
 • gäller sekretessen för uppgifterna under 1–3 i högst etthundrafemtio år och för uppgifterna under 4 och 5 i högst sjuttio år.
SFS 1991:1756

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 11 § sekretesslagen

1 a §

Sekretess gäller i personaladministrativ verksamhet hos följande myndigheter, för uppgift om enskilds bostadsadress, hemtelefonnummer, personnummer och andra jämförbara uppgifter avseende personalen, uppgift i form av fotografisk bild som utgör underlag för tjänstekort samt uppgift om närstående till personalen, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den som uppgiften rör eller någon närstående till honom eller henne lider men:
 • Regeringskansliet, såvitt avser personal i verksamhet som rör handläggning av ärenden om nåd i brottmål, abolition och upphävande av domstols beslut om utvisning på grund av brott,
 • domstolarna, hyresnämnderna och arrendenämnderna utom Arbetsdomstolen, Marknadsdomstolen och Patentbesvärsrätten,
 • Domstolsverket, såvitt avser uppgifter om personal vid domstolar, hyresnämnder och arrendenämnder,
 • Justitiekanslern,
 • Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, polismyndigheterna, åklagarmyndigheterna och kriminalvårdens myndigheter,
 • Kustbevakningen,
 • Skatteverket, Tullverket och Kronofogdemyndigheten,
 • Försäkringskassan,
 • socialnämnderna eller de andra nämnder som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser personal som verkar inom socialtjänsten,
 • den eller de nämnder som utövar ledningen av hälso- och sjukvården enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) eller de andra myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser hälso- och sjukvårdspersonal,
 • Rättsmedicinalverket, såvitt avser personal inom rättsmedicinsk och rättspsykiatrisk verksamhet,
 • Socialstyrelsen,
 • Statens institutionsstyrelse,
 • Migrationsverket,
 • Arbetsförmedlingen och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen,
 • myndigheter som svarar för personaladministrativ verksamhet, såvitt avser parkeringsvakter som förordnats enligt lagen (1987:24) om kommunal parkeringsövervakning m.m.,
 • Jordbruksverket, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • Smittskyddsinstitutet, såvitt avser personal i verksamhet som rör uppfödning, förvaring, tillhandahållande och användning av försöksdjur,
 • Livsmedelsverket, såvitt avser veterinärer, övrig personal i besiktningsveterinärorganisationen och personal i annan inspektionsverksamhet och i verksamhet som rör kosttillskott och tillståndsgivning eller godkännanden avseende ekologiskt producerade livsmedel och nya livsmedel,
 • Vägverket, såvitt avser personal i verksamhet som avser ianspråktagande av mark för väg, ersättning för vägrätt och förarprov för körkort.
SFS 2007:1213

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 15 § sekretesslagen

1 b §

Sekretess gäller i nedan angiven verksamhet, som avser registrering av betydande del av befolkningen, för
 • 1. uppgift om enskilds personliga förhållanden, om det av särskild anledning kan antas att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men om uppgiften röjs,
 • 2. uppgift i form av fotografisk bild av den enskilde, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon närstående till den enskilde lider men.
I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst sjuttio år.
Verksamheten avser
1. fastighetsregistret 
2. kommunala fastighetsregister 
3. Rikspolisstyrelsens centrala passregister och centrala register för nationella identitetskort 
4. Socialstyrelsens register över hälso- och sjukvårdspersonal 
5. Statens pensionsverks pensionsregister 
6. Transportstyrelsens vägtrafikregister 
7. Totalförsvarets pliktverks register över totalförsvarets personal 
8. röstlängdsregister 
9. det centrala hundregistret 
10. Skatteverkets databas över identitetskort för folkbokförda i Sverige 
SFS 2009:342

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 5 § sekretesslagen

1 c §

Sekretess enligt 8 kap. 5 § fjärde stycket sekretesslagen (1980:100) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som erhållits enligt avtal med:
 • Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den 9 november 1993,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,
 • Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
 • Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den 19 juli 1994,
 • Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frankrike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,
 • Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limited, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securities and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 16 maj 1995,
 • Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring den 23 augusti 1995,
 • De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den 21 september 1995,
 • Her Majesty's Treasury och Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,
 • Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Limited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den 25 juni 1996,
 • The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas förenta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,
 • Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of International Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,
 • Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den 7 november 1997,
 • Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, avsiktsförklaring den 10 juni 1998,
 • Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den 12 september 1998,
 • Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsynsorgan, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of Information and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,
 • Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december 1999,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 6 april 2000,
 • Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i augusti 2000,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i januari 2001,
 • Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
 • Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni 2001,
 • centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen, avsiktsförklaring i mars 2003,
 • Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
 • FjármálaeftirlitiD (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
 • Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
 • Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkringsinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i mars 2004,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 3 juni 2004,
 • New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i juni 2005,
 • Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memorandum of Understanding den 23 november 2005,
 • Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memorandum of Understanding i april 2006,
 • Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den 31 augusti 2006,
 • Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 augusti 2007,
 • Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008.
SFS 2008:749

Föreskrifter med stöd av 7 kap. 1 a § sekretesslagen

1 d §

Sekretess enligt 7 kap. 1 a § första stycket sekretesslagen (1980:100) gäller inte för uppgifter i följande register:
 • bankregistret som förs av Bolagsverket,
 • biträdesförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • diarium som avses i 6 § mönsterskyddsförordningen (1970:486),
 • diarium som avses i 7 § patentkungörelsen (1967:838),
 • diarium över ansökningar om registrering av varumärke enligt varumärkeslagen (1960:644),
 • EEIG-registret som förs av Bolagsverket,
 • europabolagsregistret som förs av Bolagsverket,
 • europakooperativsregistret som förs av Bolagsverket,
 • filialregistret som förs av Bolagsverket,
 • föreningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • företagsinteckningsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsregistret som förs av Bolagsverket,
 • försäkringsförmedlarregistret som förs av Bolagsverket,
 • mönsterregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • näringsförbudsregistret som förs av Bolagsverket,
 • patentregistret som förs av Patent- och registreringsverket,
 • registret över anknutna ombud enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden som förs av Bolagsverket,
 • registret över fysiska personers och dödsbons konkurser som förs av Bolagsverket,
 • stiftelseregister som förs av länsstyrelserna,
 • varumärkesregistret som förs av Patent- och registreringsverket.
SFS 2007:736

Föreskrifter med stöd av 8 kap. 6 § sekretesslagen

2 §

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i bilagan till denna förordning, i statliga myndigheters verksamhet, som består i utredning, planering, prisreglering, tillståndsgivning, tillsyn eller stödverksamhet med avseende på produktion, handel, transportverksamhet eller näringslivet i övrigt, för uppgifter om
 • 1. en enskilds affärs- eller driftförhållanden, uppfinningar eller forskningsresultat, om det kan antas att den enskilde lider skada om uppgifterna röjs,
 • 2. andra ekonomiska eller personliga förhållanden för den som har trätt i affärsförbindelse eller liknande förbindelse med den som är föremål för myndighetens verksamhet.
I fråga om uppgifter i allmänna handlingar gäller sekretessen i högst tjugo år, om inte annat anges i bilagan.
Av 8 kap. 6 § framgår att regeringen för särskilt fall kan förordna om undantag från sekretess som har föreskrivits enligt första stycket 1, om den finner det vara av vikt att uppgifterna lämnas.

Föreskrifter med stöd av 9 kap. 4 § sekretesslagen

3 §

Sekretess gäller, i den utsträckning som anges i denna paragraf, i följande av myndighet utförda undersökningar, för uppgifter som avser en enskilds personliga eller ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Föreskrifterna i 9 kap. 4 § första stycket tredje meningen och andra stycket sekretesslagen (1980:100) gäller, om inte en längre gående begränsning i sekretessen anges i det följande
Myndigheter
Undersökning
Särskilda begränsningar i sekretessen
1. Socialberedningen
(S 1980:07) 
undersökningar rörande missbrukare 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Utredningen
(Ju 1986:C) för översyn av reglerna för straffverkställighet för långtidsdömda 
undersökningar rörande långtidsdömda 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Utredningen
(Fi 1986:06) för översyn av lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter 
undersökningar om tillämpningen av betalningssäkringsinstitutet 
 
Praxisutredningen
(Ku 1993:08) 
undersökningar om praxis i asylärenden 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Barnpornografiutredningen
(Ju 1994:14) 
utredningens undersökning om pedofili 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Utredningen
(A 1996:01) om möjligheterna att i s.k. anknytningsärenden använda belastningsuppgifter om i Sverige bosatta personer 
undersökningar rörande utländska medborgare som sökt sig till Sverige och deras i Sverige bosatta s.k. anknytningspersoner 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
1996 års Smittskyddskommitté (S 1996:07) 
undersökningar om tillämpningen av smittskyddslagens (1988:1472) bestämmelser om tvångsåtgärder 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Kommissionen
(UD 1997:05) om judiska tillgångar i Sverige vid tiden för andra världskriget 
enkätundersökning om egendom av judiskt ursprung som förts till Sverige före och under andra världskriget 
 
Utredningen
(S 1997:14) om steriliseringar 
undersökningar om tillämpningen, och om konsekvenserna av tillämpningen för den enskilde, av 1934 och 1941 års steriliseringslagar 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Fastighetsbeskattnings-
kommittén (Fi 1998:06) 
undersökningar om sambandet mellan priser för bostadsrätter och egenskaper hos bostadsrättsföreningar respektive bostadsrätter 
 
Utredningen (Ku 1998:05) om nyhetsförmedlingen till vissa särskilt drabbade i samband med brandkatastrofen i Göteborg 
undersökningar om information till drabbade personer 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
1998 års sexualbrottskommitté (Ju 1998:03) 
undersökningar av straffmätning och straffvärdesbedömning i sexualbrottmål 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Kommittén om domstolschefens roll och utnämningen av högre domare
(Ju 1998:08) 
enkätundersökning om domstolsledning och utnämningen av domare 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Utredningen om översyn av lagstiftningen om olaga diskriminering m.m.
(Ju 1999:10) 
undersökning av rättsväsendets tillämpning av 16 kap. 9 § brottsbalken (olaga diskriminering) 
 
Utredningen för översyn av processuella regler inom socialförsäkringen, m.m.
(S 1998:06) 
undersökningar av beslutsprocessen i förtidspensionsärenden enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 
 
Personskadekommittén (Ju 1999:04) 
Enkätundersökning om försäkringsbolags inställning till regress 
 
Utredningen om översyn av reglerna om skattskyldighet i mervärdesskattelagen m.m.(Fi 1999:03) 
undersökning om verksamhet som bedrivs av ideella föreningar 
 
Kommittén för översyn av utlänningslagens bestämmelser om anhöriginvandring (UD2000:03) 
undersökning av gripanden och domar avseende 10 kap. 2 a och 5 §§ utlänningslagen (1989:529) samt 6 kap. 8 och 9 §§ brottsbalken 
 
Kommittén för hemlösa (S 1998:09) 
undersökning om situationen för hemlösa utanför storstadsregionerna 
 
Kommittén om tillsynen över polisen och åklagarväsendet (Ju 2000:15) 
undersökningar hos polisen och åklagarväsendet m.m. om klagomål, brottsanmälningar och förundersökningar rörande anställda inom polisen och åklagarväsendet 
 
LVM-utredningen (S 2002:04) 
undersökningar om tillämpningen av lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Egendomsskattekommittén
(Fi 2002:06) 
ekonomiska undersökningar inom fastighetsskatte-, förmögenhetsskatte- och arvs- och gåvoskatteområdet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Dentalmaterialutredningen
(S 2002:09) 
undersökningar om tillämpningen av och konsekvenserna för den enskilde av tillämpningen av 6 och 7 §§ tandvårdsförordningen (1998:1338) 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Mervärdesskattesatsutredningen (Fi 2002:11) 
ekonomiska undersökningar om hushållens inkomster och utgifter 
 
Kriminalvårdskommittén (Ju 2002:13) 
undersökningar rörande straffverkställighet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Rattfylleriutredningen (Ju 2003:12) 
undersökningar av straffmätning och påföljdsval i rattfyllerimål samt av verkställighet av rattfylleridomar 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Sociala barn- och ungdomsvårdskommittén (S 2003:6) 
undersökningar om barn- och ungdomsvård 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Patientdatautredningen (S 2003:03) 
enkätundersökning om patientjournaler  
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Tonnageskatteutredningen (Fi 2004:20) 
undersökning av rederiers skatte- och bokslutsvariabler samt brutto- och nettotonnage på rederiers fartyg 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
2005 års barnpornografiutredning (Ju 2005:07) 
undersökning rörande brottsrubricering och påföljder vid barnpornografibrott 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Utredningen om ett nytt tandvårdsstöd för vuxna (S 2005:08) 
undersökning rörande tandvårdskonsumtion 
 
LSS-kommittén (S 2004:06) 
undersökningar rörande fördelning och spridning av kostnaderna för och tillgången till insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade och enligt lagen (1993:389) om assistansersättning samt undersökningar om dessa insatsers kvalitet 
 
Utredningen om dokumentation och stöd till enskilda som utsatts för övergrepp och vanvård inom den sociala barnavården (S 2006:05) 
undersökningar rörande övergrepp och vanvård av enskilda vid institutioner och familjehem inom den sociala barnavården 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Förtroendeutredningen (Ju 2007:08) 
undersökning om förtroendet för domstolarna 
 
Utredningen om en översyn av aktivitetsersättning (S 2007:15) 
undersökningar om tilllämpningen och om konsekvenserna av tillämpningen för den enskilde av bestämmelserna om aktivitetsersättning i lagen (1962:381) om allmän försäkring och av andra åtgärder som riktas mot personer under 30 år med funktionshinder 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Studiesociala kommittén (U 2007:13) 
undersökningar om studiesociala frågor och studiemedelssystemet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
Trafikförsäkringsutredningen (S 2007:05) 
undersökningar om trafikskador och om effekter för den enskilde av förändringar i trafikförsäkringen 
 
Ungdomsstyrelsen 
Undersökning av utbildning, sysselsättning och övriga levnadsvillkor för ungdomar i ett antal utanförskapsområden 
 
Stiftelse och föreningsskatteutredningen (Fi 2007:09) 
undersökning om inkomstbeskattning av stiftelser, ideella föreningar, registrerade trossamfund samt vissa andra juridiska personer 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
Utredningen om utvärdering av förbudet mot köp av sexuell tjänst (Ju 2008:09) 
undersökning om tilllämpningen av bestämmelsen om straff för köp av sexuell tjänst i dess nuvarande och dess tidigare lydelse 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
2. sjukvårdsinrättningar, utbildningsanstalter och forskningsinrättningar 
miljömedicinska, socialmedicinska, psykiatriska eller andra medicinska studier 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
3. Riksskatteverket 
verkets undersökning av utfallet av 1981 års allmänna fastighetstaxering 
 
4. Brottsförebyggande rådet 
kriminologiska undersökningar 
 
5. utbildningsanstalter och forskningsinrättningar 
sociologiska, psykologiska, pedagogiska eller andra beteendevetenskapliga eller samhällsvetenskapliga studier 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
6. Vägverket 
haveriundersökningar 
 
7. Boverket 
undersökning av byggnaders tekniska utformning 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
8. Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
utvärdering av arbetsmarknadspolitiskt motiverade åtgärder och av arbetsmarknadens funktionssätt 
 
9. Livsmedelsekonomiska institutet 
ekonomiska undersökningar inom jordbruks- och livsmedelsområdet 
 
10. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
undersökningar av olyckshändelser och räddningsinsatser 
 
11. Statens institutionsstyrelse 
undersökningar inom missbruks- och ungdomsvården under uppföljning efter avslutad vård 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
12. Statskontoret 
undersökning om medborgarnas syn på den offentliga förvaltningen 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning av effekterna av förnyelsen av den arbetslivsinriktade rehabiliteringen 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
uppdrag att utvärdera informationsutbyte mellan myndigheter 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning av folkhögskolesatsningar för arbetslösa inskrivna i aktivitetsgarantin och för arbetslösa ungdomar 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning av finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning av insatser för funktionshindrade inom arbetsmarknadspolitiken 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökning av försöksverksamhet med avidentifierade ansökningshandlingar och en studie om rekrytering med mångfaldsperspektiv 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar av Försäkringskassans kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningar samt av Försäkringskassans rättstillämpning 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar av Arbetsförmedlingens kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningar 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
uppdrag att utvärdera svenskundervisning för invandrare (sfi) 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar om erfarenheter av särskilda fortbildningsinsatser för lärare 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar av Centrala studiestödsnämndens kontrollarbete avseende felaktiga utbetalningar 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
13. Regeringskansliet 
undersökningar i Justitiedepartementet dels om utvisning på grund av brott (Ju 2001:J), dels om påföljdsval och straffmätning vid vållande till annans död, grovt brott, och vållande till kroppsskada eller sjukdom, grovt brott 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
 
undersökningar om effekter av förändringar inom skatte-, bidrags- och socialavgiftsområdet, om inkomst- och förmögenhetsfördelning samt om fördelningseffekter av de offentliga välfärdssystemen 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 
 
undersökningar om utveckling, förändring samt effekter av åtgärder inom områdena jakt och fiske, djur, jord- och skogsbruk, livsmedel, landsbygd, miljö och naturresurser, energi, kommunikationer, näringsverksamhet, arbetsmarknad, undervisning och utbildning, socialtjänst, hälso- och sjukvård samt tandvård 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga eller ekonomiska förhållanden 
14. Strålsäkerhetsmyndigheten 
undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbetet 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
15. Socialstyrelsen 
undersökningar om hälso- och sjukvårdens behov av läkare, sjuksköterskor, barnmorskor och röntgensjuksköterskor samt tandvårdens behov av tandläkare och tandhygienister på kort och lång sikt 
 
 
undersökning om tillämpningen av bestämmelserna om genetisk information i försäkringssammanhang i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m. 
 
16. Rådet för forsknings- och utvecklingssamarbete inom EU 
undersökningar av ansökningar om och deltagande i EU-programmen för forskning och teknisk utveckling 
 
17. Statens folkhälsoinstitut 
undersökningar om folkhälsan och dess bestämningsfaktorer 
 
18. Konsumentverket 
undersökningar av produktrelaterade olycksfall 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
19. Åklagarmyndigheten 
undersökning rörande straffmätning och påföljdsval i mål om misshandel, grov misshandel, olaga hot, grovt olaga hot, rån och grovt rån samt grov fridskränkning och grov kvinnofridskränkning 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
20. Forum för levande historia 
enkätundersökning bland lärare dels om Förintelsen, dels om hedersrelaterat våld eller förtryck 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
21. Kommerskollegium 
ekonomiska undersökningar på det handelspolitiska området 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas ekonomiska förhållanden 
22. Premiepensionsmyndigheten 
undersökningar om pensionsspararnas investeringsbeteende och utfallet av detta 
 
23. Livsmedelsverket 
undersökningar om matvanor, livsmedelshantering samt säker mat 
sekretessen gäller endast uppgifter om enskildas personliga förhållanden 
SFS 2009:3

Föreskrifter med stöd av 11 kap. 5 § sekretesslagen

3 a §

Sekretess motsvarande den som enligt 11 kap. 4 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos Justitiekanslern, gäller i den verksamhet som bedrivs av Granskningskommissionen i anledning av utredningen av mordet på statsminister Olof Palme (Ju 1994:12). SFS 1996:1089

Föreskrifter med stöd av 12 kap. 6 § sekretesslagen

4 §

Sekretess enligt 12 kap. 6 § sekretesslagen (1980:100) gäller hos arrendenämnderna, hyresnämnderna, statens va-nämnd.

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 1 § sekretesslagen

5 §

Följande myndigheter är i den utsträckning som framgår nedan undantagna från registreringsskyldigheten enligt 15 kap. 1 § första stycket sekretesslagen (1980:100).
Myndigheter
Sekretessbelagda handlingar som inte behöver registreras
Arbetsförmedlingen 
handlingar i ärenden rörande enskilda arbetssökande 
 
 
Arbetsgivarverket 
förslag till kollektivavtal 
 
 
arbetslöshetskassorna 
handlingar i ärenden om arbetslöshetsersättning och i ärenden om medlemsavgift för arbetslös medlem 
 
 
Arbetsmiljöverket 
handlingar som ska ingå i informationssystemet om arbetsskador och statistiskt primärmaterial 

 

 

Fiskeriverket

 

statistiskt primärmaterial och handlingar som utgör underlag för tillsyn av fiskerinäringen

 
 
 
Försäkringskassan 
handlingar i försäkringsärenden och i ärenden om statligt tandvårdsstöd, samlingsräkningar med bilagor för läkarvård eller annan sjukvård samt statistiskt primärmaterial 

 

 

Försvarsmakten

 

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga och anställd personal

 

 

 

Kommerskollegium

 

ansökningar och andra handlingar i licensärenden avseende import och export av varor

 

 

 
kommunala myndigheter och trafikhuvudmän 
handlingar i ärenden om färdtjänst och riksfärdtjänst 
 
 
Kriminalvården  
handlingar som utgör underlag till det centrala kriminalvårdsregistret och handlingar som hör till journaler som upprättats för enskilda i kriminalvårdsverksamhet samt transportbeställningar 
Kustbevakningen 
anmälningar från sjöfarten om fartygs ankomst till svenska orter 

 

 

landstingskommunala myndigheter och kommunala myndigheter i kommuner som inte ingår i ett landsting

 

bevis om högkostnadsskydd för patientavgifter i öppen hälso- och sjukvård

 

 

 

Läkemedelsverket

 

statistiskt primärmaterial

 

 

 

Migrationsverket

 

av verket rekvirerade personbevis, utdrag ur belastningsregistret och misstankeregistret samt kontrollbesked från Rikspolisstyrelsens säkerhetsavdelning

 

 
 

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser

 

statistiskt primärmaterial

 

 

 

Naturvårdsverket

 

provresultat som utgör underlag till jägarexamensregistret och handlingar som avser inbetalningar för jaktkort

 

 

 
polismyndigheterna 
anteckningar om det löpande polisarbetet, sådana protokoll enligt 27 och 28 §§ polislagen (1984:387) eller enligt lagen (1976:511) om omhändertagande av berusade personer m.m. som avser avvisanden, avlägsnanden, omhändertaganden, gripanden eller fängselanvändning och som inte registreras i särskilda ärenden samt underrättelser från kriminalvården om permissioner 

 

 

Premiepensionsmyndigheten

 

handlingar i försäkringsärenden enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension

 

 

 

Riksbanken

 

statistiskt primärmaterial

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

 

handlingar som utgör underlag för belastningsregistret, misstankeregistret, kriminalunderrättelseregister, DNA-register, fingeravtrycksregister, signalementsregister och andra register angående brott, handlingar som utgör underlag för sådan särskild undersökning som avses i 14–16 §§ polisdatalagen (1998:622), framställningar om fingeravtrycksundersökning samt statistiskt primärmaterial

 

 

 

sjukhus och andra inrättningar för vård av patienter

 

patientjournaler, läkarvårdskvitton samt samlingsräkningar eller motsvarande handlingar som upprättas i samband med patientbesök

 

 

 
Skatteverket 
deklarationer, kontrolluppgifter och andra handlingar som avser taxering eller fastställande av skatt eller avgift eller som rör anstånd med eller krav på att lämna handlingar för dessa ändamål eller handlingar som avser beräkning, jämkning eller återbetalning av skatt eller handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter 

 

 

Smittskyddsinstitutet

 

remisser avseende patientprov

 

 

 
socialnämnderna och de nämnder som svarar för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade 
handlingar som hör till enskildas personakter 

 

 

Socialstyrelsen

 

statistiskt primärmaterial och anmälningar till donationsregistret

 

 

 

Statens institutionsstyrelse

 

handlingar som hör till personakter som har upprättats för enskilda

 

 

 

Statens jordbruksverk

 

statistiskt primärmaterial

 

 

 

Statistiska centralbyrån

 

statistiskt primärmaterial

 

 

 

Totalförsvarets pliktverk

 

patientjournaler som rör totalförsvarspliktiga

 

 

 

Tullverket

 

handlingar som angår klarering av varor och transportmedel, handlingar som innehåller bokningsuppgifter inhämtade från transportföretag samt handlingar som ingår i informationssystemet om transporter av sprit och cigaretter

 

 

 
åklagarmyndigheterna  
utdrag ur folkbokföringsdatabasen, utdrag ur belastningsregistret, misstankeregistret och andra register som förs med stöd av polisdatalagen (1998:622), utdrag ur vägtrafikregistret samt rekvisitioner av sådana utdrag 
SFS 2009:141

Föreskrifter med stöd av 15 kap. 2 § sekretesslagen

6 §

Följande myndigheter skall i den utsträckning som framgår nedan inte tillämpa föreskriften i 15 kap. 2 § andra stycket sekretesslagen (1980:100).
Myndigheter
Register

allmänna domstolarna

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelser på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

 

 
allmänna förvaltningsdomstolarna 
diarier över mål enligt smittskyddslagen (2004:168) och enligt lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall 
 
 

beskickningar, och konsulat samt delegationer hos mellanfolkliga organisationer, dock inte Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier

 

 

 

Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Försvarets radioanstalt och Totalförsvarets forskningsinstitut

 

diarier över inriktningar enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet och över underrättelser inom försvarets underrättelse- och säkerhetstjänst

 

 

 

polismyndigheterna

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

 

 
Regeringskansliet 

diarium över krypterade meddelanden, diarium över handlingar som rör myndigheters krigsorganisation och beredskapsförberedelser, diarier över inriktningar och underrättelser enligt lagen (2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet, diarier över handlingar som rör förberedelser enligt 11 f § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet samt diarier hos Utrikesdepartementet över handlingar som kommit in eller upprättats i andra än administrativa och konsulära ärenden och handelsärenden

 

 

 

Rikspolisstyrelsen

 

diarier över underrättelser inom den särskilda polisverksamheten för hindrande och uppdagande av brott mot rikets säkerhet m.m.

 

 

 

Signalspaningsnämnden

 

diarier över ärenden om tillstånd enligt lagen (2008:717) om signalspaning i försvarsunderrättelseverksamhet

 

 

 

Skatteverket

 

diarium över ärenden om könsbyte

 

 

 

Socialstyrelsen

 

diarium över ärenden som handläggs av Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga, sociala och medicinska frågor

 

 

 

Steriliseringsersättningsnämnden

 

diarium över ärenden om ersättning till steriliserade

 

 

 

Sveriges ständiga representation vid Europeiska unionen (EU)

 

samtliga diarier, utom diarium över EU-institutionernas officiella dokument och diarier över handlingar som kommit in eller upprättats i administrativa ärenden och handelsärenden

 

 

 

Tullverket

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning

 

 

 

åklagarmyndigheterna

 

diarier över ärenden om kvarhållande av försändelse på befordringsanstalt och om hemlig teleavlyssning, hemlig teleövervakning, hemlig kameraövervakning och hemlig rumsavlyssning samt diarier över förundersökningar som rör brott mot rikets säkerhet

 
SFS 2009:342

Utlämnande till enskilda av handlingar som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet

7 §

Frågan om utlämnande till en enskild av en allmän handling som är av synnerlig betydelse för rikets säkerhet får, om inte annat följer av andra stycket, endast prövas av
 • 1. chefen för Justitiedepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § eller 5 kap. 1 § sekretesslagen (1980:100) och som angår polisens verksamhet för att hindra eller uppdaga brott som rör rikets säkerhet,
 • 2. chefen för Utrikesdepartementet, om handlingen innehåller uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 1 § sekretesslagen och den har överlämnats av departementet till en svensk myndighet,
 • 3. chefen för Försvarsdepartementet, om handlingen innehåller andra uppgifter som är sekretessbelagda enligt 2 kap. 2 § sekretesslagen än som avses i 1.
I de fall en sådan handling som avses i första stycket förvaras i Statsrådsberedningen eller Förvaltningsavdelningen, ska en begäran om utlämnande av handlingen till en enskild prövas av statsministern. Detta gäller dock inte om handlingen har lämnats över från ett departement till Regeringskansliets centralarkiv.
Hinder möter inte mot att frågan hänskjuts till regeringens prövning. SFS 2009:342

SFS 1980:657

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1981.

SFS 1986:563

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1986. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om undersökningar som utförts av Permissionsutredningen, Prostitutionsutredningen och 1983 års rösträttskommitté samt i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1981:576) om statligt stöd till miljöskyddsteknik, m.m. eller motsvarande äldre bestämmelser, stöd enligt kungörelsen (1974:472) om statsbidrag till skogsvård i norra Sverige eller tillståndsgivning och stöd enligt förordningen (1978:516) om statligt stöd till fiskets rationalisering m. m.

SFS 1986:1427

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1987. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1977:523) om statligt stöd till tidningar på andra språk än svenska och förordningen (1977:607) om stöd till organisationstidskrifter eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

SFS 1987:981

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn som har utövats av Länsläkarorganisationen.

SFS 1988:384

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1988. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om verksamhet som har bestått i stöd enligt förordningen (1978:443) om statligt stöd till viss kollektiv persontrafik, förordningen (1978:446) om statligt stöd till viss skärgårdstrafik och förordningen (1978:447) om statligt stöd till fjällflygtrafik.

SFS 1990:1126

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering och stödverksamhet hos Samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor och Bergslagsdelegationen, tillståndsgivning och stöd enligt kungörelsen (1950:506) med vissa bestämmelser angående utförsel av fisk, fiskrom och fiskkonserver eller stöd enligt förordningen (1975:632) om lånegaranti för arbetsmiljöförbättringar.

SFS 1991:1756

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 7 § dagen efter den dag då förordningen enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling, och i övrigt den 1 januari 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning enligt lagen (1982:617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. och lagen (1989:990) om tillstånd till överlåtelse av skepp eller enligt motsvarande äldre bestämmelser samt tillsyn enligt 2 § 2 förordningen (1988:859) med instruktion för Statens lantbrukskemiska laboratorium eller enligt motsvarande äldre bestämmelser.

SFS 1992:792

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, prisreglering och tillsyn som har utövats av Statens pris- och konkurrensverk.

SFS 1992:1476

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 • verksamhet som har utövats av Trafiksäkerhetsverket avseende bil-, körkorts- och felparkeringsregistret, haveriundersökningar och tillsyn,
 • utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Statens elektriska inspektion, Delegationen för industriell utveckling inom informationsteknologiområdet och Delegationen för verkstadsteknisk utveckling.

SFS 1993:824

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1993. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet hos Nämnden för statens gruvegendom, tillstånd och tillsyn enligt lagen (1987:588) om träfiberråvara samt stöd enligt förordningen (1977:497) om statlig kreditgaranti till svenskt rederiföretag, förordningen (1980:461) om statlig värdegaranti för fartyg och förordningen (1982:784) om statligt rederistöd.

SFS 1993:1431

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1994. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt förordningen (1987:477) om förbud mot handel med Sydafrika och enligt lagen (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika samt i verksamhet som består i stöd enligt förordningen (1982:580) om bidrag för prospektering av vissa mineral.

SFS 1994:1030

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Äldre bestämmelser om registrering av handlingar skall fortfarande gälla i fråga om handlingar hos EG-delegationen som registrerats före ikraftträdandet.

SFS 1995:1461

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.
 • I fråga om fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133) om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och fastighetsregistermyndighet gäller 1 b § i sin äldre lydelse.

SFS 1996:71

Denna förordning träder i kraft den 1 april 1996. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn enligt vapenlagen (1973:1176).

SFS 1996:823

 • Denna förordning träder i kraft den 15 augusti 1996.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1993:215) om statligt stöd till banker och andra kreditinstitut.

SFS 1997:758

Denna förordning träder i kraft den 20 november 1997.

SFS 1998:39

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 1998.

SFS 1998:180

 • Denna förordning träder i kraft den 15 maj 1998.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Närings- och teknikutvecklingsverket enligt förordningen (1991:960) med instruktion för Närings- och teknikutvecklingsverket.

SFS 1998:223

 • Denna förordning träder i kraft den 15 juni 1998.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om stöd enligt förordningen (1987:819) om statligt stöd till energiforskning.

SFS 1998:631

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1998:655

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 1998.

SFS 1998:785

 • Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning enligt lagen (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden.

SFS 1998:1333

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 • Bilagan till förordningen gäller i sin äldre lydelse i fråga om tillstånd enligt 4 kap. lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt hälsoskyddslagen (1982:1080) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning och tillstånd enligt naturvårdslagen (1964:822), tillståndsgivning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, tillsyn enligt lagen (1971:1154) om förbud mot dumpning av avfall i vatten, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1985:426) om kemiska produkter och lagen (1991:639) om förhandsgranskning av biologiska bekämpningsmedel och till lagarna anslutande förordningar eller enligt motsvarande äldre bestämmelser, utredning, tillståndsgivning och tillsyn enligt lagen (1994:900) om genetiskt modifierade organismer samt tillsyn enligt vattenlagen (1983:291).

SFS 1998:1448

Denna förordning träder i kraft, i fråga om 1 a och 5 §§ den 15 januari 1999, och i övrigt den 1 januari 1999.

SFS 1998:1449

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

SFS 1999:34

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 1999.

SFS 1999:166

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1999.

SFS 1999:493

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 1999:440

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1999.

SFS 1999:663

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1999.

SFS 1999:909

 • Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
 • I fråga om handlingar som inkommit till Rikspolisstyrelsen, Statens invandrarverk och åklagarmyndigheterna före ikraftträdandet samt handlingar som utgör underlag till kriminal- och polisregister som förs med stöd av övergångsbestämmelserna till lagen (1998:620) om belastningsregister, gäller 5 § i sin äldre lydelse.

SFS 1999:1163

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.

SFS 2000:113

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

SFS 2000:254

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2000.

SFS 2000:384

 • Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.
 • Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om utredning och tillsyn enligt förordningen (1994:1715) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter.

SFS 2000:385

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2000:496

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2000.

SFS 2000:621

 • Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.
 • Äldre föreskrifter gäller fortfarande för uppgifter hos Finansinspektionen som erhållits enligt avtal med Kredittilsynet i Norge, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, Sedlabanki Islands i Island, avsiktsförklaring den 31 maj 1994, och Finansinspektionen i Finland, avsiktsförklaring den 31 maj 1994 med tillägg den 3 november 1998.

SFS 2000:687

Denna förordning träder i kraft den 1 september 2000.

SFS 2000:696

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2000.

SFS 2000:896

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2000:1134

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.

SFS 2000:1453

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2001.

SFS 2001:34

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2001.

SFS 2001:131

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2001.

SFS 2001:220

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001.

SFS 2001:592

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2001:672

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2001:719

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2001.

SFS 2001:757

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

SFS 2001:772

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.

SFS 2001:1258

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.

SFS 2002:71

Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2002.

SFS 2002:617

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Överstyrelsen för civil beredskap.

SFS 2002:711

Denna förordning träder i kraft den 30 september 2002 i fråga om punkt 68 i bilagan och i övrigt den 1 oktober 2002. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om prisreglering som utövats av Riksförsäkringsverket.

SFS 2002:968

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003.

SFS 2003:15

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2003.

SFS 2003:202

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2003.

SFS 2003:374

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003, utom i fråga om punkt 42 i bilagan som träder i kraft den 21 juli 2003.
Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 • utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för utländska investeringar i Sverige,
 • tillsyn som har utövats av Riksrevisionsverket och som avser hur statsbidrag används av enskilda mottagare, samt
 • Riksrevisionsverkets kartläggning av dels omfattningen av fusk med förmåner och bidrag av social karaktär, dels datorrelaterade brott och datormissbruk.

SFS 2003:569

 • Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2003.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillsyn enligt fartygssäkerhetslagen (1988:49).

SFS 2003:876

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
 • tillsyn över totalisatorvadhållning som har utövats av Riksskatteverket,
 • sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Statens jordbruksverk,
 • utredning i ärenden enligt lagstiftningen om tillämpning av avtal mellan Sverige, Norge och EEG om civil luftfart,
 • tillsyn enligt räddningstjänstlagen (1986:1102) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser,
 • uppgifter om ersättning och andra avtalsvillkor för samtrafik i sådana avtal som har lämnats till Post- och telestyrelsen enligt 34 § första stycket 5 telelagen (1993:597).

SFS 2004:87

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2004.

SFS 2004:550

 • Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2004.
 • Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om tillståndsgivning och tillsyn avseende järnvägssäkerhet som har handhafts av Banverket.

SFS 2004:673

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2004.

SFS 2004:710

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2004.

SFS 2004:1011

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2005. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassorna,
2. utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som har utövats av Delegationen för energiförsörjning i Sydsverige,
3. tillståndsgivning och tillsyn som har handhafts av Luftfartsverket.

SFS 2005:51

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2005.

SFS 2005:350

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2005.

SFS 2005:671

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2005.

SFS 2005:1112

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2006.

SFS 2006:169

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Utlänningsnämnden.

SFS 2006:483

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006.

SFS 2006:624

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos kronofogdemyndigheterna.

SFS 2006:889

Denna förordning träder i kraft den 15 juli 2006.

SFS 2006:1131

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2006.

SFS 2006:1222

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2007.

SFS 2006:1498

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2007.

SFS 2007:51

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2007.

SFS 2007:146

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2007.

SFS 2007:496

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2007. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om sekretess i personaladministrativ verksamhet hos Djurskyddsmyndigheten.

SFS 2007:696

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2007.

SFS 2007:736

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2007.

SFS 2007:1213

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. personaladministrativ verksamhet som bedrivits hos Arbetsmarknadsstyrelsen och länsarbetsnämnderna,
2. pensionsregister som förts hos Statens löne- och pensionsverk,
3. stöd som handhafts av Arbetsmarknadsverket och planering som utförts hos verket i frågor som rör byggnadsverksamhet.

SFS 2008:44

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2008.

SFS 2008:234

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2008.

SFS 2008:413

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2008. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. undersökningar och studier i beredskaps- och miljömålsarbete som utförts av Statens strålskyddsinstitut,
2. verksamhet hos Statens kärnkraftinspektion som bestått i utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet.

SFS 2008:749

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2008. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om prisreglering och utredning som hanterats av Läkemedelsförmånsnämnden.

SFS 2008:1258

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om
1. utredning, planering, och tillsyn samt uppföljnings- och stödverksamhet som utförts av Krisberedskapsmyndigheten,
2. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Järnvägsstyrelsen,
3. tillståndsgivning och tillsyn som utförts av Luftfartsstyrelsen,
4. utredning, planering och tillsyn som utförts av Sjöfartsverket,
5. undersökningar som utförts av Statens räddningsverk,
6. tillsyn som utförts av Vägverket.

SFS 2009:3

Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2009. Äldre föreskrifter gäller dock i fråga om sekretess vid utredning, planering, tillståndsgivning och tillsyn som utförts enligt lagen (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet.

SFS 2009:141

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2009. Äldre bestämmelser gäller dock i fråga om utredning, planering, tillståndsgivning, tillsyn och stödverksamhet som hanterats av Institutet för tillväxtpolitiska studier och Verket för näringslivsutveckling.

SFS 2009:342

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

SFS 2009:641

Förordning 1980:657 upphävd genom